Forslag til beslutning - B6-0079/2006Forslag til beslutning
B6-0079/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.1.2006

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0675/2005
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Michał Tomasz Kamiński
for UEN-Gruppen
om EU's politik over for den cubanske regering

Procedure : 2005/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0079/2006
Indgivne tekster :
B6-0079/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0079/2006

Europa-Parlamentets beslutning om EU's politik over for den cubanske regering

Europa-Parlamentet,

­  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba,

­  der henviser til erklæringerne fra EU's formandskab af 26. marts og 5. juni 2003 om anholdelsen af modstandere af regimet og medlemmer af oppositionen i Cuba og om de relevante foranstaltninger, som Den Europæiske Union enstemmigt har vedtaget,

­  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 13. juni 2005,

­  der henviser til EU's fælles holdning 96/697/FUSP om Cuba, som blev vedtaget den 2. december 1996, og som regelmæssigt er blevet ajourført,

­  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at beskyttelsen af almengyldigheden og udeleligheden af menneskerettighederne - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder - stadig er et af EU's vigtigste principper,

B.  der henviser til, at de cubanske myndigheder fortsat betragter ikke-voldelige handlinger, såsom møder med drøftelser om økonomien eller valg, skrivelser til regeringen, udarbejdelse af artikler om den politiske eller økonomiske udvikling, samtaler med internationale journalister eller støtte til frigivelse af politiske fanger, som kriminelle handlinger,

C.  der henviser til, at de cubanske domstole fortsat retsforfølger og fængsler menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige journalister, økonomer, læger og andre for fredeligt at have givet udtryk for deres synspunkter og udsætter dem for de ekstremt dårlige forhold i det cubanske fængselssystem; der endvidere henviser til, at nogle af dem er alvorligt syge,

D.  der henviser til, at den cubanske lovgivning gør drastiske indgreb i ytrings-, forenings-, forsamlings-, presse- og bevægelsesfriheden; der endvidere henviser til, at Cuba i de seneste år snarere end at ændre sin lovgivning, så den er i overensstemmelse med de internationale menneskerettighedsnormer, har vedtaget retsakter, der medfører yderligere begrænsninger i de grundlæggende rettigheder,

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union i juni 2003 vedtog at pålægge Cuba sanktioner efter arrestationen og fængslingen af 75 modstandere af regimet og den efterfølgende summariske henrettelse af tre bortførere,

F.  der henviser til, at Rådet den 31. januar 2005 vedtog at ophæve alle sanktioner midlertidigt,

G.  der henviser til, at udøvelsen af ytrings- og forsamlingsfriheden er en grundlæggende menneskerettighed,

H.  der henviser til, at vinderen af Europa-Parlamentets Sakharov-pris i 2002 - Oswaldo Payá Sardiñas - for nylig blev truet med døden,

1.  fordømmer den nuværende menneskerettighedssituation i Cuba, hvor der ikke er sket nogen nævneværdig forbedring siden 2003; er stærkt bekymret over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne, herunder den fortsatte fængsling af et stort antal samvittighedsfanger;

2.  opfordrer den cubanske regering til øjeblikkeligt og uden forbehold at frigive alle de personer, som på indeværende tidspunkt er fængslet, fordi de har gjort brug af deres grundlæggende ytrings-, forenings-, forsamlings- eller bevægelsesfrihed, herunder alle de personer, som er fængslet for at have ført kontrol med respekten for menneskerettighederne; fordømmer endnu engang sådanne arrestationer, som er et indgreb i de mest grundlæggende menneskerettigheder, især ytringsfriheden og den politiske forsamlingsfrihed;

3.  opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til fortsat at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at opnå frigivelse af ovennævnte personer;

4.  opfordrer den cubanske regering til at gennemføre juridiske reformer for at sikre, at den cubanske lovgivning er i overensstemmelse med de internationale traktater om menneskerettigheder og retten til arbejde, som Cuba er kontraherende part i; mener især, at Cuba bør gennemføre konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, idet tortur erklæres for en forbrydelse;

5.  opfordrer den cubanske regering til at gøre det muligt for FN's højkommissær for menneskerettigheder at aflægge besøg og foretage undersøgelser vedrørende menneskerettighederne i Cuba;

6.  opfordrer EU's medlemsstater til fortsat at tilbyde økonomisk samarbejde og humanitær bistand på et ad hoc-grundlag via ngo'er;

7.  understreger, at menneskerettighedsspørgsmålene bør tages op, især af alle højtstående personer fra FN, der aflægger besøg;

8.  mener, at man kun i fuld solidaritet med det cubanske folk, gennem støtte til menneskerettighedsforkæmpere og med en klar fælles holdning hos alle medlemsstaternes regeringer over for den cubanske regering kan bidrage til ændringer i menneskerettighedsssituationen i Cuba og i den demokratiske udvikling på denne ø;

9.  opfordrer Rådet til igen at pålægge de sanktioner, der blev midlertidigt ophævet i 2005;

10.  mener, at frigivelsen af alle politiske fanger og dokumentation for betydelige fremskridt på øen med hensyn til fremme af demokratiet og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er væsentlige betingelser for, at sanktionerne kan ophæves, og at der kan etableres et normalt politisk og økonomisk samarbejde mellem EU og Cuba;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, den cubanske regering og folkemagtens nationalforsamling samt Oswaldo Payá Sardiñas og de cubanske "Kvinder i Hvidt" (vindere af Europa-Parlamentet Sakharov-pris).