Πρόταση ψηφίσματος - B6-0079/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0079/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.1.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0675/2005
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Michał Tomasz Kamiński
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης

Διαδικασία : 2005/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0079/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0079/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0079/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαρτίου και της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την κράτηση αντιφρονούντων και μελών της αντιπολίτευσης στην Κούβα καθώς και τα σχετικά μέτρα που έλαβε ομοφώνως η Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 13ης Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση 96/697/ΚΕΠΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κούβα, η οποία ενεκρίθη στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και ανανεώθηκε περιοδικώς,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του καθολικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως αξιόποινες πράξεις δραστηριότητες που δεν ενέχουν βία, όπως συναντήσεις για οικονομικά θέματα ή για τις εκλογές, επιστολές στην κυβέρνηση, συγγραφή άρθρων επί πολιτικών ή οικονομικών εξελίξεων, συζητήσεις με δημοσιογράφους του διεθνούς Τύπου ή εκκλήσεις για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κουβανικά δικαστήρια εξακολουθούν να δικάζουν και να καταδικάζουν σε φυλάκιση υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανεξάρτητους δημοσιογράφους, οικονομολόγους, ιατρούς και άλλους διότι εξέφρασαν με ειρηνικό τρόπο την άποψή τους, και τους υποβάλλουν στις εξαιρετικά κακές συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις κουβανικές φυλακές, ενώ η κατάσταση της υγείας ορισμένων από αυτούς είναι ιδιαίτερα σοβαρή,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουβανικό δίκαιο περιορίζει αυστηρά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του τύπου και της κυκλοφορίας, καθώς και ότι η Κούβα τα τελευταία έτη, αντί να τροποποιήσει τους νόμους της ώστε να εναρμονισθούν με τους διεθνείς κανόνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου, εγκρίνει νόμους που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να επιβάλει κυρώσεις στην Κούβα μετά τη σύλληψη και φυλάκιση 75 αντιφρονούντων και, στη συνέχεια, την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες τριών πειρατών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Ιανουαρίου 2005 το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά όλες τις κυρώσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oswaldo Payá Sardiñas, κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δέχτηκε πρόσφατα απειλές για τη ζωή του,

1.  καταδικάζει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κούβα όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία δεν έχει να επιδείξει καμία σημαντική βελτίωση από το 2003· επισημαίνει ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης κράτησης μεγάλου αριθμού κρατουμένων συνειδήσεως, είναι εξαιρετικά ανησυχητικές·

2.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να αποφυλακίσει αμέσως και άνευ όρων όλους όσοι κρατούνται διότι άσκησαν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ή της ελευθερίας της κυκλοφορίας, καθώς και εκείνους που κρατούνται διότι άσκησαν δραστηριότητες ελέγχου του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και καταδικάζει για μια ακόμη φορά τέτοιες κρατήσεις που αποτελούν επίθεση κατά των βασικότερων δικαιωμάτων του ανθρώπου, κυρίως του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας σύστασης πολιτικών ενώσεων·

3.  ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να επιτύχουν την απελευθέρωση των προαναφερομένων προσώπων·

4.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση της κουβανικής νομοθεσίας με τις διεθνείς συνθήκες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τα δικαιώματα των εργαζομένων, στις οποίες έχει προσχωρήσει· θεωρεί ότι η Κούβα πρέπει να εφαρμόσει τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, χαρακτηρίζοντας τα βασανιστήρια εγκληματική πράξη·

5.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να επιτρέψει στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να επισκεφθεί την Κούβα και να διεξαγάγει έρευνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να παρέχουν οικονομική συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια σε ad hoc βάση μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων·

7.  τονίζει ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου πρέπει να θίγεται από κάθε εκπρόσωπο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών που επισκέπτεται την Κούβα·

8.  θεωρεί ότι μόνον η απόλυτη αλληλεγγύη με τον κουβανικό λαό, η στήριξη των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και μια σαφής κοινή θέση από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών μελών έναντι της κυβέρνησης της Κούβας μπορούν να φέρουν κάποια αλλαγή στην κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κούβα και να ενεργοποιήσουν δημοκρατικές εξελίξεις στη νήσο·

9.  καλεί το Συμβούλιο να επανεισαγάγει τις κυρώσεις που ανεστάλησαν προσωρινά το 2005·

10.  θεωρεί ότι η απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και η πραγματοποίηση σημαντικής προόδου στη νήσο στον τομέα της προαγωγής της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άρση των κυρώσεων και την καθιέρωση τακτικής πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κουβανική Κυβέρνηση και στην Κουβανική Εθνοσυνέλευση Λαϊκής Δύναμης καθώς και στον Oswaldo Payá Sardiñas και στις "Κυρίες στα Λευκά" (κατόχους του βραβείου Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).