Päätöslauselmaesitys - B6-0079/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0079/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.1.2006

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0675/2005 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Michał Tomasz Kamiński
UEN-ryhmän puolesta
Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta

Menettely : 2005/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0079/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0079/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0079/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselman Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Kuuban tilanteesta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin puheenjohtajan 26. maaliskuuta 2003 ja 5. kesäkuuta 2003 antamat julkilausumat toisinajattelijoiden ja opposition edustajien pidätyksistä Kuubassa ja Euroopan unionin yksimielisesti hyväksymistä asiaa koskevista toimista,

–  ottaa huomioon yleisten asioiden neuvoston 13. kesäkuuta 2005 antamat päätelmät,

–  ottaa huomioon Kuubaa koskevan EU:n yhteisen kannan 96/697/YUTP, joka hyväksyttiin 2. joulukuuta 1996 ja jota on päivitetty säännöllisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien, joihin kuuluvat kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet, yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden puolustaminen on edelleen yksi Euroopan unionin keskeisistä periaatteista,

B.  ottaa huomioon, että Kuuban viranomaiset pitävät edelleen rikoksena väkivallatonta toimintaa kuten kokouksia, joissa keskustellaan taloudesta tai vaaleista, kirjeiden kirjoittamista hallitukselle, poliittisista tai taloudellisista tapahtumista raportoimista, puhumista kansainvälisen median edustajille tai poliittisten vankien vapauttamisen puolustamista,

C.  ottaa huomioon, että Kuuban tuomioistuimet yhä kuulustelevat ja vangitsevat ihmisoikeusaktivisteja, riippumattomia journalisteja, taloustieteilijöitä, tohtoreita ja muita ihmisiä siksi, että he ovat ilmaisseet rauhanomaisesti mielipiteensä, ja toimittavat heitä Kuuban vankiloihin, joissa on äärimmäisen huonot olosuhteet, ja että eräät kyseisistä henkilöistä ovat vakavasti sairaita,

D.  ottaa huomioon, että Kuuban lainsäädäntö rajoittaa voimakkaasti ilmaisunvapautta, yhdistymis- ja kokoontumisvapautta, lehdistönvapautta ja liikkumisen vapautta, ja että viime vuosina Kuuba on – sen sijaan, että olisi muuttanut lakejaan kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisiksi – säätänyt lisää perusvapauksia rajoittavia lakeja,

E.  muistuttaa, että Euroopan unioni päätti viime vuoden kesäkuussa Kuubaan kohdistuvista pakotteista 75 toisinajattelijan pidättämisen ja vangitsemisen ja kolmen kaapparin myöhemmin tapahtuneen pikateloituksen vuoksi,

F.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 31. tammikuuta 2005 tilapäisesti keskeyttää kaikkien pakotteiden soveltamisen,

G.  ottaa huomioon, että oikeus sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen on eräs perustavista ihmisoikeuksista,

E.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin vuoden 2002 Saharov-palkinnon saaja Oswaldo Payá Sardiñas on saanut äskettäin tappouhkauksia,

1.  tuomitsee Kuuban nykyisen ihmisoikeustilanteen, joka ei ole osoittanut vuoden 2003 jälkeen merkittävää kohentumista; painottaa, että jatkuva ihmisoikeuksien loukkaaminen, kuten suuren joukon mielipidevankeja vangittuna pitäminen, on suuri huolenaihe;

2.  kehottaa Kuuban hallitusta vapauttamaan viipymättä ja ehdoitta kaikki ilmaisunvapauden, yhdistymis- ja kokoontumisvapauden ja liikkumisen vapauden käyttämisen takia vangittuina olevat, mukaan lukien ne, jotka on vangittu ihmisoikeuksien seurannan takia, ja tuomitsee jälleen tällaiset vangitsemiset, jotka ovat hyökkäys kaikkein perustavimpia ihmisoikeuksia vastaan, erityisesti ilmaisunvapautta ja vapaan poliittisen yhdistymisen vapautta vastaan;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan kaikkia tarvittavia toimia, jotta kyseiset henkilöt saadaan vapautettua;

4.  kehottaa Kuuban hallitusta toteuttamaan oikeudellisia uudistuksia noudattaakseen ihmisoikeuksia ja työoikeutta koskevia kansainvälisiä sopimuksia, joiden sopimusosapuolena Kuuba on; katsoo erityisesti, että Kuuban olisi pantava täytäntöön kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus;

5.  kehottaa Kuuban hallitusta sallimaan sen, että YK:n ihmisoikeuskomissaari vierailee ja toteuttaa ihmisoikeuksia koskevia tutkimuksia Kuubassa;

6.  kannustaa EU:n jäsenvaltioita jatkamaan taloudellista yhteistyötä ja humanitaarista apua ad hoc -pohjalta valtioista riippumattomien järjestöjen kautta;

7.  korostaa, että erityisesti jokaisen korkean tason YK:n vierailijan on otettava esille ihmisoikeuskysymys;

8.  katsoo, että ainoastaan täysimääräinen solidaarisuus Kuuban kansaa kohtaan, tuki ihmisoikeuksien puolustajille ja kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten yksiselitteinen yhteinen kanta Kuuban hallitusta kohtaan voi saada aikaan ihmisoikeustilanteen muutosta ja demokratian kehittymistä Kuubassa;

9.  kehottaa neuvostoa ottamaan uudelleen käyttöön pakotteet, joiden soveltaminen lopetettiin tilapäisesti vuonna 2005;

10.  katsoo, että kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen ja todisteet merkittävästä demokratian edistyksestä ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen edistämisestä Kuubassa ovat oleellisia edellytyksiä pakotteiden poistamiselle ja Euroopan unionin normaalin poliittisen ja taloudellisen yhteistyön käyttöönottamiselle Kuuban kanssa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Kuuban hallitukselle ja kansalliskokoukselle sekä Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saaneille Oswaldo Payá Sardiñasille ja Ladies in White -ryhmälle.