Förslag till resolution - B6-0079/2006Förslag till resolution
B6-0079/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.1.2006

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0675/2005
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Michał Tomasz Kamiński
för UEN-gruppen
om EU:s politik gentemot Kubas regering

Förfarande : 2005/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0079/2006
Ingivna texter :
B6-0079/2006
Antagna texter :

B6‑0079/2006

Europaparlamentets resolution om EU:s politik gentemot Kubas regering

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Kuba,

–  med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalanden av den 26 mars 2003 och den 5 juni 2003 om fängslandet av dissidenter och oppositionsmedlemmar i Kuba samt om de åtgärder som EU enhälligt antagit i detta sammanhang,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 13 juni 2005,

–  med beaktande av EU:s gemensamma ståndpunkt 96/697/GUSP om Kuba, som antogs den 2 december 1996 och har uppdaterats regelbundet,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att försvara de mänskliga rättigheternas – inklusive de medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheternas – universalitet och odelbarhet är fortfarande en av EU:s huvudprinciper.

B.  De kubanska myndigheterna fortsätter att betrakta bland annat följande icke-våldsamma verksamheter som brott: att komma samman för att diskutera ekonomin eller politiska val, att skriva brev till regeringen, att rapportera om den politiska eller ekonomiska utvecklingen, att tala med internationella reportrar eller att förespråka frigivningen av politiska fångar.

C.  De kubanska domstolarna strävar fortfarande efter att fängsla människorättsaktivister, oberoende journalister, ekonomer, läkare och andra personer för att de på ett fredligt sätt fört fram sina åsikter, och utsätter dem sålunda för de kubanska fängelsernas ytterst dåliga förhållanden. En del av de fängslade är dessutom allvarligt sjuka.

D.  I kubansk lagstiftning begränsas kraftigt yttrande-, förenings-, mötes-, press- och rörelsefriheten, och under de senaste åren har Kuba, i stället för att ändra lagarna så att de överensstämmer med internationella människorättsstandarder, antagit lagstiftning som ytterligare begränsar de grundläggande rättigheterna.

E.  I juni 2003 beslutade EU att införa sanktioner mot Kuba, efter det att 75 dissidenter gripits och fängslats och tre kapare godtyckligt avrättats.

F.  Den 31 januari 2005 beslutade rådet att tillfälligt upphäva alla sanktioner.

G.  Att utöva yttrandefriheten och mötesfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet.

H.  Mottagaren av Europaparlamentets Sacharovpris 2002, Oswaldo Payá Sardiñas, har nyligen utsatts för dödshot.

1.  Europaparlamentet fördömer den rådande människorättssituationen i Kuba, som inte har visat tecken på någon avsevärd förbättring sedan 2003. Parlamentet framhäver att de kontinuerliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, inklusive det fortsatta kvarhållandet i häktet av ett stort antal samvetsfångar är mycket oroväckande.

2.  Europaparlamentet uppmanar Kubas regering att omedelbart och villkorslöst frige alla personer som för tillfället hålls fängslade för att de utövat sin grundläggande rätt till yttrande-, förenings-, mötes- eller rörelsefrihet, inbegripet alla dem som fängslats för övervakning av de mänskliga rättigheterna, och fördömer än en gång dessa fängslanden som utgör ett angrepp mot de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, särskilt yttrandefriheten och den politiska föreningsfriheten.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att även i fortsättningen vidta alla nödvändiga åtgärder för att få ovannämnda personer frigivna.

4.  Europaparlamentet uppmanar Kubas regering att genomföra lagstiftningsreformer för att garantera att landet följer de internationella avtal om mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättigheter som det har anslutit sig till. Parlamentet anser särskilt att Kuba bör genomföra konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning genom att kriminalisera tortyr.

5.  Europaparlamentet uppmanar Kubas regering att tillåta FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att besöka Kuba och där undersöka situationen för de mänskliga rättigheterna.

6.  Europaparlamentet uppmuntrar EU:s medlemsstater att även i fortsättningen främja särskilt ekonomiskt samarbete och särskild humanitär hjälp genom icke-statliga organisationer.

7.  Europaparlamentet betonar att människorättsfrågor bör föras på tal i synnerhet av varje FN-representant på hög nivå som besöker landet.

8.  Europaparlamentet anser att man endast genom att visa full solidaritet med det kubanska folket, stödja människorättsaktivister och utforma en entydig gemensam ståndpunkt för alla medlemsstaters regeringar gentemot Kubas regering kan åstadkomma en förändring i människorättssituationen i Kuba och få igång en demokratisk utveckling på ön.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att återinföra de sanktioner som upphävdes tillfälligt 2005.

10.  Europaparlamentet anser att en frigivning av alla politiska fångar samt bevis på omfattande framsteg på ön när det gäller främjande av demokrati och upprätthållande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är nödvändiga förutsättningar för att man skall kunna avlägsna sanktionerna och upprätta ett normalt politiskt och ekonomiskt samarbete mellan EU och Kuba.

11.  Europaparlamentet uppmanar talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen, medlemsstaternas parlament och regeringar, Kubas regering och nationalförsamling samt till Oswaldo Payá Sardiñas och Kvinnor i vitt (mottagare av Europaparlamentets Sacharovpris).