Forslag til beslutning - B6-0081/2006Forslag til beslutning
B6-0081/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.1.2006

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0675/2005
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Pasqualina Napoletano og Raimon Obiols i Germà
for PSE-Gruppen
om EU's holdning til den cubanske regering

Procedure : 2005/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0081/2006
Indgivne tekster :
B6-0081/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0081/2006

Europa-Parlamentets beslutning om EU's holdning til den cubanske regering

Europa-Parlamentet,

­  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cuba, herunder beslutningerne af 22. april og 17. november 2004,

­  der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2004 om Guantánamo,

­  de henviser til de beslutninger, der er vedtaget af Den Paritetiske Forsamling AVS-EU,

­  der henviser til fælles holdning 96/697/FUSP om Cuba, som blev vedtaget den 2. december 1996, og som hvert halve år ajourføres af Rådet,

­  der henviser til formandskabets erklæring på Den Europæiske Unions vegne om anholdelsen af modstandere af regimet i Cuba af 26. marts 2003,

­  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 16. juni 2003,

­  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 26. oktober 2005 om at tildele Sakharov-prisen 2005 for tankefrihed og menneskerettigheder til bevægelsen Damas de Blanco og desuden til den nigerianske advokat Huawa Ibrahim og til organisationen Journalister Uden Grænser,

­  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at fremme af og forsvar for menneskerettighederne er et af Den Europæiske Unions vigtigste mål, og at disse værdier derfor bør være bærende for Unionens forbindelser udadtil,

B.  der henviser til, at indskrænkningerne af ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og eksistensen af politiske fanger i Cuba ikke kun udgør en hindring for en normalisering af Unionens forbindelser med dette land, men også for det cubanske folks umistelige ret til at bestemme over sin egen fremtid,

C.  der henviser til, at Rådet har suspenderet de sanktioner, som indførtes over for Cuba i juni 2003, som et middel til at normalisere forbindelserne mellem Cuba og Den Europæiske Union på grundlag af fuld respekt for menneskerettighederne,

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i lighed med FN's Generalforsamling flere gange har udtalt sig mod den økonomiske blokade og isoleringen af Cuba ud fra den opfattelse, at dette ikke er til gavn for hverken det cubanske folks eller Den Europæiske Unions interesser eller for fremskridt med hensyn til menneskerettighederne demokrati og pluralisme,

E.  der henviser til, at der ikke fra de cubanske myndigheders side har været tale om de vigtige signaler, som Europa-Parlamentet har krævet med hensyn til fuldstændig overholdelse af de grundlæggende friheder, navnlig ytrings- og forsamlingsfriheden,

F.  der konstaterer, at stadig flere røster i det internationale samfund kræver, at fangelejren i Guantánamo lukkes på grund af manglende retssikkerhedsgarantier og garantier for de tilbageholdtes menneskerettigheder,

G.  der beklager, at de cubanske myndigheder har nægtet at give Damas de Blanco tilladelse til at kunne modtage Sakharov-prisen i Europa-Parlamentet,

1.  kræver, at Rådets formandskab træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at føre en mere intensiv politik over for Cuba med udgangspunkt i en fælles dagsorden og princippet om ligebehandling over for tredjelande for så vidt angår evalueringen af fremskridt med hensyn til menneskerettigheder, politisk pluralisme og midlerne til deltagelse i det demokratiske liv;

2.  opfordrer Cubas regering til at sikre en fuldstændig overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder, og at den løslader de personer, som tilbageholdes på grund af samvittighedsforbrydelser og politiske forbrydelser, og som ikke har begået drab eller voldsforbrydelser, og at den omgående sørger for værdige forhold for de tilbageholdte; mener, at dette bør danne grundlag for en permanent dialog med Den Europæiske Union på alle de områder, som er omfattet af forbindelserne mellem parterne, både de politiske, økonomiske og sociale;

3.  opfordrer de cubanske myndigheder til at tillade, at Damas de Blanco aflægger besøg i Europa-Parlamentet, så de selv kan modtage Sakharov-prisen for 2005;

4.  udtrykker sin tilfredshed med, at stadig flere røster vender sig mod eksistensen af fangelejren i Guantánamo, og opfordrer Den Europæiske Unions institutioner til fortsat at arbejde for dens lukning og imødegå, at fanger i hele verden tilbageholdes uden lov og dom;

5.  gentager, at det er EU's ønske at bidrage til en økonomisk og social udvikling i Cuba, både gennem bilaterale forbindelser med landet og som led i Cotonou-aftalen mellem EU og AVS-landene;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Cubas regering og Nationalforsamling, Organisationen af Amerikanske Stater, AVS-EU-Ministerrådet og bevægelsen Damas de Blanco, som har fået tildelt Europa-Parlamentets Sakharov-pris.