Förslag till resolution - B6-0081/2006Förslag till resolution
B6-0081/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

25.1.2006

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0675/05
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano
för PSE-gruppen
om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering

Förfarande : 2005/2665(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0081/2006
Ingivna texter :
B6-0081/2006
Antagna texter :

B6‑0081/2006

Europaparlamentets resolution om EU:s ståndpunkt gentemot Kubas regering

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen på Kuba, särskilt resolutionerna av den 22 april och 17 november 2004,

–  med beaktande av sin resolution av den 28 oktober 2004 om Guantánamo,

–  med beaktande av resolutionerna från den gemensamma parlamentariska AVS/EU‑församlingen,

–  med beaktande av EU:s gemensamma ståndpunkt 96/697/PESC om Kuba av den 2 december 1996, som uppdateras av rådet var sjätte månad,

–  med beaktande av ordförandeskapets förklaring av den 26 mars 2003 å Europeiska unionens vägnar om fängslandet av oppositionella på Kuba,

–  med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser av den 16 juni 2003,

–  med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 26 oktober 2005 att tilldela organisationen Kvinnor i vitt (las Damas de Blanco), den nigerianska advokaten Huawa Ibrahim och organisationen Reportrar utan gränser 2005 års Sacharovpris för tankefrihet och mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Att främja och försvara de mänskliga rättigheterna är ett av Europeiska unionens grundläggande mål. Frågan om mänskliga rättigheter bör därför prioriteras i samband med unionens yttre förbindelser.

B.  Inskränkningarna i yttrande- och mötesfriheten och förekomsten av politiska fångar på Kuba innebär inte bara ett hinder för en normalisering av Europeiska unionens förbindelser med Kuba utan också för den kubanska befolkningens självklara rätt att bestämma över sin egen framtid.

C.  Rådet har hävt de sanktioner mot Kuba som infördes i juni 2003 som ett led i strävan att normalisera förbindelserna mellan Kuba och Europeiska unionen på grundval av principen om fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna.

D.  Europaparlamentet och FN:s generalförsamling har vid flera tillfällen protesterat mot den ekonomiska blockaden och isoleringen av Kuba, eftersom man anser att denna politik varken gynnar Kubas eller Europeiska unionens intressen och inte heller leder till förbättringar när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och pluralism.

E.  De kubanska myndigheterna har inte givit de tydliga signaler som Europaparlamentet krävt om att landet är på väg mot fullständiga grundläggande rättigheter, särskilt yttrandefrihet och politisk föreningsfrihet.

F.  Inom det internationella samfundet höjs allt fler röster som kräver att fånglägret på Guantánamo skall stängas på grund av att de intagna inte garanteras korrekta rättsliga förfaranden och mänskliga rättigheter.

G.  De kubanska myndigheterna har nekat Kvinnor i vitt att ta emot Sacharovpriset i Europaparlamentet.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådets ordförandeskap att anta nödvändiga åtgärder för att bedriva en mer aktiv politik gentemot Kuba på grundval av en gemensamt fastställd dagordning och principen om likabehandling av tredjeländer vad gäller utvärderingen av framsteg på området mänskliga rättigheter, politisk pluralism och instrument för demokratisk delaktighet.

2.  Europaparlamentet uppmanar Kubas regering att garantera fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt att frige åsiktsfångar och politiska fångar som inte har gjort sig skyldiga till våldsbrott. Den kubanska regeringen uppmanas även att omedelbart garantera värdiga förhållanden för de människor som hålls fängslade. Dessa förutsättningar bör ligga till grund för en kontinuerlig dialog med Europeiska unionen på alla områden som omfattas av förbindelserna mellan parterna, dvs. både politiska, ekonomiska och sociala områden.

3.  Europaparlamentet uppmanar de kubanska myndigheterna att ge Kvinnor i vitt rätt att närvara i Europaparlamentet för att själva kunna ta emot 2005 års Sacharovpris.

4.  Europaparlamentet välkomnar att allt fler röster höjs mot fånglägret på Guantánamo och uppmanar Europeiska unionens institutioner att fortsätta att arbeta för en stängning av lägret och för att människor världen över inte skall hållas fängslade utan möjligheter till rättslig prövning.

5.  Europaparlamentet upprepar att EU önskar bidra till Kubas ekonomiska och sociala utveckling såväl genom bilaterala förbindelser som inom ramen för Cotonouavtalet mellan EU och AVS-länderna.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Republiken Kubas regering och nationalförsamling, Organisationen för de amerikanska staterna, AVS/EU:s ministerråd och den gemensamma parlamentariska AVS/EU-församlingen samt till organisationen Kvinnor i vitt, som tilldelats Europaparlamentets Sacharovpris.