Forslag til beslutning - B6-0082/2006Forslag til beslutning
B6-0082/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

25.1.2006

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0675/2005
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
af Cecilia Malmström
for ALDE-Gruppen
om EU's politik over for Cubas regering

Procedure : 2005/2665(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0082/2006
Indgivne tekster :
B6-0082/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0082/2006

Europa-Parlamentets beslutning om EU's politik over for Cubas regering

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Cuba, navnlig sin beslutning af 16. november 2004,

−  der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik,

−  der henviser til EU-formandskabets erklæring af 14. december 2005 om Damas de Blanco ("kvinder i hvidt") samt de tidligere erklæringer fra EU-formandskabet fra marts 2003 og af 5. juni 2003 om situationen i Cuba,

−  der henviser til EU's fælles holdning 96/697/FUSP om Cuba, som blev vedtaget den 2. december 1996, og som jævnligt er fornyet,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at et af Den Europæiske Unions vigtigste mål stadig er at beskytte menneskerettighedernes - herunder de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders - universalitet og udelelighed,

B.  der henviser til, at snesevis af freelancejournalister, fredelige kritikere og menneskerettighedsforkæmpere (medlemmer af den demokratiske opposition og i de fleste tilfælde involveret i Varela-projektet) stadig holdes fængslede under umenneskelige forhold, og at nogle af disse er alvorligt syge, og at mange af dem er familiemedlemmer til Damas de Blanco,

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2005 tildelte Sakharov-prisen for tankefrihed til Damas de Blanco, Huawa Ibrahim og den internationale organisation Journalister Uden Grænser,

D.  der henviser til, at de cubanske myndigheder nægtede at lade Damas de Blanco rejse til Europa-Parlamentets hjemsted i Strasbourg for at modtage deres pris, og at dette strider mod en af de grundlæggende menneskerettigheder, nemlig retten til frit at rejse ind i og forlade ens eget land som nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettigheder,

E.  der henviser til at modtageren af Sakharov-prisen i 2002, Oswaldo Payá Sardinas, systematisk er blevet nægtet retten til at forlade Cuba for at tage imod Parlamentets og andre EU-organers indbydelse,

1.  mener ikke, at den nye EU-politik siden januar 2005 har levet op til forventningerne, idet menneskerettighedssituationen endog er forværret;

2.  opfordrer det østrigske formandskab til i lyset af disse fiaskoer at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at forbedre situationen i Cuba;

3.  mener, at det er uacceptabelt, at mennesker stadig fængsles i Cuba på grund af deres idealer og fredelige politiske aktiviteter, og opfordrer til, at alle politiske fanger og samvittighedsfanger løslades omgående; opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at træffe de foranstaltninger, der måtte være nødvendige i denne henseende;

4.  er chokeret over, at nogle af disse politiske fanger ikke får den hjælp, de har brug for, at de er i en meget dårlig helbredstilstand, og at nogle af dem faktisk er døende;

5.  gentager, at målene for EU's politik over for Cuba fortsat er respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, tilskyndelse til en overgangsproces hen imod et pluralistisk demokrati og et varigt økonomisk opsving, som tager sigte på at forbedre den cubanske befolknings levestandard;

6.  beklager dybt, at de cubanske myndigheder har forhindret Damas de Blanco i at rejse til Strasbourg for at tage imod Sakharov-prisen;

7.  opfordrer de cubanske myndigheder til umiddelbart at give Damas de Blanco tilladelse til at forlade øen, således at de kan tage imod indbydelsen fra Europa-Parlamentet, og anmoder formanden om at træffe de nødvendige foranstaltninger for at gøre det muligt for prismodtagerne umiddelbart at få tilladelse til at rejse til Europa for at modtage deres pris;

8.  anmoder om, at Europa-Parlamentet, hvis der ikke er nogen udsigter til, at der gives tilladelse til at forlade Cuba, udsender en stor delegation til at overrække prisen, således som prismodtagerne har anmodet om;

9.  gentager sin indbydelse til modtageren af Europa-Parlamentets Sakharov-pris i 2002 - Oswaldo Payá Sardinas - og opfordrer de cubanske myndigheder til at give ham den nødvendige tilladelse til at møde i Fællesskabets institutioner;

10.  minder om sin forpligtelse til at intensivere EU-dialogen og støtte medlemmer af den fredelige opposition og civilsamfundet i Cuba;

11.  understreger, at Cubas politiske fremtid alene bør afhænge af borgernes vilje;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Republikken Cubas regering samt til Osvaldo Payá Sardiñas og Damas de Blanco, modtager af Europa-Parlamentets Sakharov-pris.