Πρόταση ψηφίσματος - B6-0082/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0082/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.1.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0675/2005
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
της Cecilia Malmström
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης

Διαδικασία : 2005/2665(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0082/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0082/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0082/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα και ιδιαίτερα εκείνο της 16ης Νοεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2005 σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το 2004 και τη σχετική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας της 14ης Δεκεμβρίου 2005 με θέμα las Damas de Blanco, καθώς και τις προηγούμενες Δηλώσεις της Προεδρίας το Μάρτιο του 2003 και στις 5 Ιουνίου 2003 σχετικά με την κατάσταση στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή θέση της ΕΕ 96/697/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την Κούβα που ενεκρίθη στις 2 Δεκεμβρίου 1996 και έκτοτε ενημερώνεται τακτικά,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του οικουμενικού χαρακτήρα και της ακεραιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (περιλαμβανομένων των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων) εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κυρίους στόχους της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί διαφωνούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και ως επί το πλείστον συνδεόμενοι με το Πρόγραμμα Varela) εξακολουθούν να κρατούνται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και ότι ορισμένοι εξ αυτών ασθενούν σοβαρά ενώ περιλαμβάνονται σε αυτούς μέλη των οικογενειών των Damas de Blanco,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το 2005 το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία σκέψης στις Damas de Blanco, στον Hauwa Ibrahim και στη διεθνή οργάνωση Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της κουβανικής κυβέρνησης να επιτρέψει στις Damas de Blanco να ταξιδέψουν στην έδρα του ΕΚ στο Στρασβούργο για να παραλάβουν το βραβείο τους έρχεται σε αντίθεση με ένα εκ των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα με το δικαίωμα του πολίτη να εισέρχεται και να εξέρχεται ελεύθερα στη χώρα του όπως αυτό προσυπογράφεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ2002, Oswaldo Payá Sardinas στερήθηκε συστηματικά του δικαιώματός του να εξέλθει από την Κούβα προκειμένου να αποδεχθεί τις προσκλήσεις του ΕΚ και άλλων φορέων της ΕΕ,

1.  θεωρεί ότι η νέα πολιτική της ΕΕ, από τον Ιανουάριο του 2005 δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσίασε περαιτέρω χειροτέρευση·

2.  καλεί την Αυστριακή Προεδρία να προβεί, υπό το πρίσμα των παραλείψεων αυτών, στα δέοντα διαβήματα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Κούβα·

3.  θεωρεί αδιανόητο να εξακολουθούν να φυλακίζονται στην Κούβα άτομα για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική τους δράση και ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων συνείδησης· καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να προβαίνουν στην οποιαδήποτε ενέργεια κρίνεται αναγκαία για το σκοπό αυτό·

4.  είναι θορυβημένο από το γεγονός ότι ορισμένοι εκ των πολιτικών αυτών κρατουμένων δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται, διαβιούν υπό λίαν δυσμενείς υγειονομικές συνθήκες και κάποιοι από αυτούς πεθαίνουν·

5.  επαναλαμβάνει ότι οι στόχοι της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Κούβας εξακολουθούν να συνίστανται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στην ενθάρρυνση μιας διαδικασίας μετάβασης προς μια πλουραλιστική δημοκρατία και σε μια διαρκή οικονομική ανάκαμψη με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού·

6.  εκφράζει τη βαθειά λύπη του για το γεγονός ότι οι κουβανικές αρχές δεν επέτρεψαν στις Damas de Blanco να μεταβούν στο Στρασβούργο για να παραλάβουν το Βραβείο Ζαχάρωφ·

7.  ζητεί επειγόντως από τις κουβανικές αρχές να επιτρέψουν αμέσων στις Damas de Blanco να εξέλθουν της νήσου προκειμένου να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του ΕΚ και καλεί τον Πρόεδρό του να προβεί στα αναγκαία διαβήματα προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια στους νικητές του Βραβείου να μεταβούν στην Ευρώπη για να το παραλάβουν·

8.  ζητεί, στην περίπτωση που δεν προβλέπεται στο εγγύς μέλλον η χορήγηση αδείας εξόδου από την Κούβα, να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν πολυάριθμη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην για να απονείμει το Βραβείο, όπως είχαν ζητήσει οι νικητές·

9.  επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του στο νικητή του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2002 Oswaldo Payá Sardinas και ζητεί επειγόντως από τις κουβανικές αρχές να του χορηγήσουν τις αναγκαίες άδειες προκειμένου να μπορέσει να εμφανισθεί ενώπιον των κοινοτικών θεσμικών οργάνων·

10.  υπενθυμίζει τη δέσμευσή του να εντείνει το διάλογο της ΕΕ και την υποστήριξή του στα μέλη της ειρηνικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στην Κούβα·

11.  τονίζει το πολιτικό μέλλον της Κούβας πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στη βούληση των πολιτών της·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση της Κούβας και στους νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ Oswaldo Payá Sardinas και Damas de Blanco.