Päätöslauselmaesitys - B6-0082/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0082/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.1.2006

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0675/2005 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Cecilia Malmström
ALDE-ryhmän puolesta
Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta

Menettely : 2005/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0082/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0082/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0082/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselman Kuuban hallitusta koskevasta EU:n politiikasta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Kuuban tilanteesta ja erityisesti 16. marraskuuta 2004 antamansa päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 hyväksymänsä päätöslauselman vuosittaisesta ihmisoikeusraportista 2004 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikasta,

–  ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 14. joulukuuta 2005 antaman julkilausuman las Damas de Blanco -ryhmästä (Naiset valkoisissa) sekä aiemman puheenjohtajavaltion maaliskuussa 2003 sekä 5. kesäkuuta 2003 antamat julkilausumat Kuuban tilanteesta,

–  ottaa huomioon Kuubaa koskevan EU:n yhteisen kannan 96/697/YUTP, joka hyväksyttiin 2. joulukuuta 1996 ja jota on päivitetty säännöllisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  katsoo, että ihmisoikeuksien, joihin kuuluvat kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet, yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden puolustaminen on edelleen yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista,

B.  ottaa huomioon, että vankiloissa on epäinhimillisissä oloissa yhä kymmeniä riippumattomia toimittajia, rauhanomaisia toisinajattelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka kuuluvat demokraattiseen oppositioon ja joista suurin osa on mukana Varela-hankkeessa, ja että jotkut heistä ovat vakavasti sairaita ja monet heistä ovat las Damas de Blanco -ryhmään kuuluvien henkilöiden perheejäseniä,

C.  toteaa, että Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2005 Saharov-palkinnon ajatuksenvapauden edistämisestä las Damas de Blanco -ryhmälle, Hauwa Ibrahimille sekä kansainväliselle Toimittajat ilman rajoja -järjestölle,

D.  katsoo, että Kuuban viranomaisten kielto, jolla estetään las Damas de Blanco -ryhmää matkustamasta Euroopan parlamentin toimipaikkaan Strasbourgiin palkintoa vastaanottamaan, rikkoo yhtä perustavista ihmisoikeuksista, nimittäin ihmisen oikeutta saapua kotimaahansa ja poistua maasta vapaasti yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa vahvistetulla tavalla,

E.  toteaa, että vuoden 2002 Saharov-palkinnon voittaneelta Oswaldo Payá Sardinasilta on järjestelmällisesti evätty oikeus poistua Kuubasta noudattaakseen Euroopan parlamentin sekä Euroopan unionin muiden toimielinten esittämiä kutsuja,

1.  katsoo, että Euroopan unionin tammikuusta 2005 harjoittama uusi politiikka ei ole vastannut odotuksia, vaan ihmisoikeustilanne on pahentunut entisestään;

2.  kehottaa puheenjohtajavaltio Itävaltaa näiden epäonnistumisten johdosta ryhtymään asianmukaisiin toimiin Kuuban tilanteen parantamiseksi;

3.  pitää käsittämättömänä, että Kuubassa ihmisiä pidetään edelleen vangittuina heidän ihanteidensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa vuoksi, ja kehottaa vapauttamaan kaikki poliittiset mielipidevangit välittömästi; kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan kaikkia mahdollisia tässä suhteessa tarpeellisia toimia;

4.  on järkyttynyt siitä, että jotkut poliittisista vangeista eivät saa tarvitsemaansa apua, että heidän terveydentilansa on hyvin huono ja että osa heistä on todella kuolemaisillaan;

5.  toistaa, että Euroopan unionin Kuuban-politiikan tavoitteet ovat edelleen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä moniarvoiseen demokratiaan siirtymisen ja kestävän taloudellisen elpymisen edistäminen, millä pyritään Kuuban väestön elinolojen kohentamiseen;

6.  arvostelee voimakkaasti sitä, että Kuuban viranomaiset ovat estäneet las Damas de Blanco ‑ryhmän jäseniä matkustamasta Strasbourgiin Saharov-palkintoa vastaanottamaan;

7.  kehottaa Kuuban viranomaisia antamaan las Damas de Blanco -ryhmälle välittömästi luvan poistua saarelta, jotta se voisi noudattaa Euroopan parlamentin kutsua, ja kehottaa puhemiestä ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta palkinnonsaajat saisivat välittömästi luvan matkustaa Eurooppaan palkintoa vastaanottamaan;

8.  pyytää siinä tapauksessa, että lupaa poistua Kuubasta ei myönnetä, lähettämään Havannaan mahdollisimman pian Euroopan parlamentin suuren valtuuskunnan palkinnon luovuttamista varten, kuten palkinnonsaajat ovat pyytäneet;

9.  toistaa kutsunsa Euroopan parlamentin vuoden 2002 Saharov-palkinnon saajalle Oswaldo Payá Sardiñasille ja vaatii Kuuban viranomaisia myöntämään hänelle tarvittavat luvat, jotta hän voi saapua yhteisön toimielinten vieraaksi;

10.  muistuttaa sitoutumisestaan Euroopan unionin dialogin tehostamiseen ja Kuuban rauhanomaisen opposition jäsenten sekä kansalaisyhteiskunnan tukemiseen;

11.  korostaa, että Kuuban poliittisen tulevaisuuden tulee perustua ainoastaan sen kansalaisten tahtoon;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kuuban hallitukselle sekä Oswaldo Payá Sardinasille ja las Damas de Blanco -ryhmälle, joille on myönnetty Euroopan parlamentin Saharov-palkinto.