Forslag til beslutning - B6-0083/2006Forslag til beslutning
B6-0083/2006

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  25.1.2006

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0346/2005
  jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
  af Carmen Fraga Estévez, David Casa og Ioannis Gklavakis
  for PPE-DE-Gruppen
  Heinz Kindermann for PSE-Gruppen
  Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen og
  Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen
  om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet

  Procedure : 2005/2659(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0083/2006
  Indgivne tekster :
  B6-0083/2006
  Vedtagne tekster :

  B6‑0083/2006

  Europa-Parlamentets beslutning om vedtagelse af forvaltningsforanstaltninger for fiskeriressourcerne i Middelhavet

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2003)0589),

  –  der henviser til Fiskeriudvalgets betænkning (A6-112/2005), vedtaget den 9- juni 2005,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

  A.  der henviser til, at vedtagelsen af ovennævnte betænkning er resultatet af et tæt samarbejde med Kommissionen, som førte til et kompromis mellem Parlamentets medlemmer og Kommissionens Generaldirektorat for Fiskeri,

  B.  der henviser til, at de eneste gældende forvaltningsforanstaltninger for fiskeriet i Middelhavet stammer fra 1994, og at disse foranstaltninger, som allerede på daværende tidspunkt blev betragtet som forældede, ikke vedrører EU's andre have, som er omfattet af andre foranstaltninger, der skal sikre et ansvarligt fiskeri,

  C.  der henviser til, at fraværet af bestemmelser for fiskeriforvaltning i denne del af EU har ført til en åbenlys forskelsbehandling blandt de europæiske fiskere, som bliver stadig mere udtalt,

  D.  der henviser til, at nogle ressourcer, der har stor salgsværdi, er blevet voldsomt reduceret,

  1.  er bekymret over Rådets passivitet, der bør tolkes som mangel på interesse for Middelhavet, selv om Middelhavet hvad angår fiskeriaktiviteter anerkendes som et af de mest mangfoldige og sammensatte områder såvel i biologisk, økologisk, social som i økonomisk henseende;

  2.  er foruroliget over denne passivitet, da den bremser vedtagelsen af mere ansvarlige bestemmelser, der er bedre afpasset efter den overordnede ramme for den fælles fiskeripolitik, og dermed er uforenelig med målsætningen om bæredygtig udvikling;

  3.  er bekymret over risikoen for, at EU's internationale fiskeriforvaltningsforpligtelser navnlig i forhold til de regionale fiskeriorganisationer for Middelhavet (GFCM og ICCAT) ikke bliver respekteret, hvis der ikke hurtigt træffes en beslutning;

  4.  anmoder derfor Rådet om at sørge for, at forvaltningsforanstaltningerne for fiskeriressourcerne i Middelhavet vedtages hurtigst muligt;

  5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.