Πρόταση ψηφίσματος - B6-0083/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0083/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.1.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0346/2005
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Carmen Fraga Estévez, David Casa και Ιωάννη Γκλαβάκη,
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Heinz Kindermann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Pedro Guerreiro εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και
Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου

Διαδικασία : 2005/2659(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0083/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0083/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0083/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2003)0589),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Αλιείας (Α6-112/2005), όπως εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης υπήρξε προϊόν στενής συνεργασίας με την Επιτροπή, η οποία κατέληξε σε συμβιβασμό μεταξύ των βουλευτών και της υπηρεσίας της ΓΔ Αλιείας της Επιτροπής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μόνα διαχειριστικά μέτρα με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου χρονολογούνται από το 1994, και ότι τα μέτρα αυτά που εθεωρούντο ήδη παρωχημένα την εποχή εκείνη, δεν αφορούν τις λοιπές θάλασσες της ΕΕ για τις οποίες ισχύουν μέτρα που επιτρέπουν μια πιο υπεύθυνη αλιεία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανονισμού για τη διαχείριση της αλιείας στην εν λόγω περιοχή της ΕΕ υπήρξε γενεσιουργός καταφανών και συνεχώς αυξανομένων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων αλιέων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα αποθέματα, με υψηλή εμπορική αξία, βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής κατάρρευσης,

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη απόφασης του Συμβουλίου, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος έναντι της Μεσογείου η οποία εν τούτοις, από άποψη αλιευτικής δραστηριότητας, αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον ποικιλόμορφες και σύνθετες περιοχές, τόσο στο βιολογικό τομέα όσο και σε οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

2.  εκφράζει την ανησυχία του, επειδή η εν λόγω έλλειψη δράσης, με αποτέλεσμα την έλλειψη πιο υπεύθυνων κανόνων, προσαρμοσμένων στο γενικό πλαίσιο της ΚΑΠ, δεν συμβιβάζεται με το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης·

3.  κρίνει ότι ελλείψει ταχείας απόφασης, υπάρχει ο κίνδυνος να μην τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις διαχείρισης της αλιείας που έχει αναλάβει η ΕΕ, ειδικότερα στον τομέα των ΠΟΑ που αφορούν τη Μεσόγειο (ΓΣΑΜ και Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση των Τονοειδών στον Ατλαντικό)·

4.  καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο να μεριμνήσει για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση των διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.