Päätöslauselmaesitys - B6-0083/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0083/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

25.1.2006

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0346/2005 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez, David Casa ja Ioannis Gklavakis
PPE-DE-ryhmän puolesta
Heinz Kindermann PSE-ryhmän puolesta
Pedro Guerreiro GUE/NGL-ryhmän puolesta ja
Seán Ó Neachtain UEN-ryhmän puolesta
Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä

Menettely : 2005/2659(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0083/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0083/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0083/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Välimeren kalavarojen hoitotoimenpiteiden hyväksymisestä

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003)0589),

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietintöluonnoksen (A6-0112/2005), joka hyväksyttiin 9. kesäkuuta 2005,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että edellä mainitun mietinnön hyväksyminen on tulosta komission kanssa tehdystä tiiviistä yhteistyöstä, joka johti parlamentin jäsenten ja komission kalastus- ja meriasioiden pääosaston yksikön väliseen kompromissiin,

B.  ottaa huomioon, että ainoat nykyisin kalastusta Välimerellä koskevat hoitotoimenpiteet ovat peräisin vuodelta 1994, että niitä pidettiin jo silloin vanhentuneina ja että ne eivät koske muita Euroopan unionin alueen meriä, joita koskevat toimenpiteet mahdollistavat vastuuntuntoisen kalastuksen,

C.  katsoo, että kyseisen Euroopan unionin alueen kalavarojen hoitotoimenpiteitä koskevan asetuksen puuttuminen on aiheuttanut Euroopan unionin kalastajien kesken selkeää epätasa-arvoisuutta, joka pahenee jatkuvasti,

D.  katsoo, että tiettyjä kaupalliselta arvoltaan merkittäviä kalavaroja uhkaa vakava romahdus,

1.  ilmaisee huolestuneisuutensa neuvoston passiivisuudesta, joka on tulkittava kiinnostuksen puutteeksi Välimerta kohtaan, joka kuitenkin on kalastustoiminnan kannalta tunnustetusti yksi vaihtelevimmista ja monipuolisimmista alueista sekä biologisesti että ekologisesti kuten myös sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna;

2.  on huolissaan siitä, että tällainen passiivisuus jarruttaa vastuullisempien ja paremmin soveltuvien määräysten hyväksymistä yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa, mikä on kestävän kehityksen vastaista;

3.  on huolissaan siitä, että jos kyseisessä asiassa ei tehdä pikaisesti päätöstä, se voi johtaa siihen, että Euroopan unioni jättää noudattamatta kalavarojen hoitotoimenpiteisiin liittyviä kansainvälisiä velvoitteitaan varsinkin, mitä tulee alueellisiin kalastusjärjestöihin Välimeren alueella (Välimeren yleinen kalastuskomissio ja kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio);

4.  pyytää näin ollen neuvostoa huolehtimaan siitä, että kalavarojen säilyttämistä koskevat hoitotoimenpiteet Välimerellä hyväksytään niin pian kuin mahdollista;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.