Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0083/2006Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0083/2006

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

  25.1.2006

  pateiktas remiantis žodiniu klausimu B6–0346/2005
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
  pateikė Carmen Fraga Estévez, Davidas Casa ir Ioannis Gklavakis
  PPE-DE frakcijos vardu,
  Heinzas Kindermanas PSE frakcijos vardu,
  Pedro Guerreiro GUE/NGL frakcijos vardu,
  Seánas Ó Neachtainas UEN frakcijos vardu
  dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo

  Procedūra : 2005/2659(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B6-0083/2006
  Pateikti tekstai :
  B6-0083/2006
  Priimti tekstai :

  B6‑0083/2006

  Europos Parlamento rezoliucija dėl valdymo priemonių, taikomų Viduržemio jūros žuvų ištekliams, priėmimo

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (KOM(2003)0589)

  –  atsižvelgdamas į 2005 m. birželio mėn. 9 d. Žuvininkystės komiteto priimtą pranešimo projektą (A6‑112/2005),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

  A.  kadangi šis pranešimas priimtas glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija ir pasiekus Europos Parlamento narių ir Komisijos Žuvininkystės direktorato kompromisą,

  B.  kadangi vienintelės šiuo metu galiojančios ir Viduržemio jūroje nuo 1994 m. taikomos žvejybos valdymo priemonės, jau tuomet laikytos pasenusiomis, ir nėra taikomos kitose ES jūrose, kur valdymo priemonės užtikrina atsakingą požiūrį į žvejybą;

  C.  kadangi nėra žvejybą šiame ES regione reguliuojančio reglamento, tai nulėmė bei toliau didina žvejų diskriminaciją Europos Sąjungoje,

  D.  kadangi tam tikri didelę komercinę vertę turintys žuvų ištekliai sparčiai nyksta,

  1.  yra susirūpinęs dėl Tarybos pasyvumo, kuris suprantamas kaip nesidomėjimas Viduržemio jūra, kuri, žvejybos požiūriu pripažįstama kaip vienas įvairiausių ir sudėtingiausių regionų gamtiniu, ekologiniu, socialiniu bei ekonominiu aspektais;

  2.  nerimauja suprasdamas, kad toks pasyvumas, dėl kurio nėra atsakingą požiūrį į žvejybą užtikrinančių ir bendrai atitinkančių bendros žuvininkystės politiką normų, nesuderinamas su tvarios plėtros tikslu;

  3.  nerimauja, kad skubiai nepriėmus sprendimo gali likti neįvykdyti tarptautiniai ES žvejybos įsipareigojimai susiję su regioninėmis žuvininkystės organizacijomis Viduržemio jūros regione - Bendrąja žvejybos komisija Viduržemio jūros regione (CGPM) ir Tarptautine Atlanto tunų išsaugojimo komisija (ICCAT);

  4.  taigi prašo Tarybos stengtis, kad būtų kuo skubiau priimtos žuvų ištekliams Viduržemio jūroje taikomos priemonės;

  5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.