Rezolūcijas priekšlikums - B6-0083/2006Rezolūcijas priekšlikums
B6-0083/2006

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  25.1.2006

  Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6‑0346/2005
  Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,
  iesniedza Carmen Fraga Estévez, David Casa un Ioannis Gklavakis
  PPE-DE grupas vārdā,
  Heinz Kindermann PSE grupas vārdā,
  Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, un
  Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā
  Vidusjūras reģiona zivju resursu pārvaldības pasākumu pieņemšana

  Procedūra : 2005/2659(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B6-0083/2006
  Iesniegtie teksti :
  B6-0083/2006
  Pieņemtie teksti :

  B6‑0083/2006

  Vidusjūras reģiona zivju resursu pārvaldības pasākumu pieņemšana

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (KOM(2003)0589) ,

  –  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

  A.  tā kā šis ziņojums ir pieņemts ciešā sadarbībā ar Komisiju, kā rezultātā panākts kompromiss starp deputātiem un Komisijas Zivsaimniecības ģenerāldirektorātu;

  B.  tā kā vienīgie pasākumi, kas pašlaik piemērojami zvejošanai Vidusjūrā ir datējami ar 1994. gadu, un ka šie pasākumi, kas jau tolaik tika uzskatīti par novecojušiem, neattiecas uz citām Eiropas Savienības jūrām, uz kurām attiecinātie pārvaldības pasākumi ļauj atbildīgi nodarboties ar zvejniecību;

  C.  tā kā tas, ka nav regulas par zvejas pārvaldību šajā Eiropas Savienības reģionā, izraisa acīmredzamu Eiropas zvejnieku diskrimināciju, kas kļūst aizvien nopietnāka;

  D.  tā kā daži krājumi, kuriem ir paaugstināta tirgus vērtība strauji samazinās,

  1.  dara zināmas savas bažas par Padomes pasivitāti, kas jāinterpretē kā intereses trūkums par Vidusjūru, lai arī attiecībā uz zvejniecību tā ir atzīta par vienu no visdaudzveidīgākajiem un kompleksākajiem reģioniem, gan no bioloģiskā, gan no ekoloģiskā, sociālā un tautsaimniecības viedokļa;

  2.  pauž bažas zinot, ka tāda pasivitāte bremzē atbildīgāku un KZP vispārējai struktūrai piemērotāku standartu pieņemšanu, kā arī neatbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim;

  3.  pauž bažas, ka gadījumā, ja drīzumā netiks pieņemts lēmums, Eiropas Savienības zivsaimniecības pārvaldības starptautiskās saistības, īpaši Vidusjūras reģionālo zivsaimniecības organizāciju (CGPM un ICCAT) jomā, var tikt neievērotas,

  4.  tāpēc prasa Padomei rīkoties tā, lai Vidusjūras reģiona zivju resursu pārvaldības pasākumi tiktu pēc iespējas drīzāk pieņemti;

  5.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.