Projekt rezolucji - B6-0083/2006Projekt rezolucji
B6-0083/2006

  PROJEKT REZOLUCJI

  25.1.2006

  projekt w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0346/05
  zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
  złożyli Carmen Fraga Estévez, David Casa, Ioannis Gklavakis
  w imieniu grupy politycznej PPE-DE
  Heinz Kindermann w imieniu grupy politycznej PSE
  Pedro Guerreiro w imieniu grupy politycznej GUE/NGL i
  Seán Ó Neachtain w imieniu grupy politycznej UEN
  w sprawie przyjęcia środków zarządzania mających zastosowanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego

  Procedura : 2005/2659(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B6-0083/2006
  Teksty złożone :
  B6-0083/2006
  Teksty przyjęte :

  B6‑0083/2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia środków zarządzania mających zastosowanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając wniosek Komisji (COM(2003)0589),

  –  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że przyjęcie wspomnianego sprawozdania jest owocem ścisłej współpracy z Komisją, jaka doprowadziła do kompromisu między posłami a służbami DG Komisji ds. Rybołówstwa,

  B.  mając na uwadze, że jedyne środki zarządzania mające obecnie zastosowanie do rybołówstwa Morza Śródziemnego pochodzą z 1994 r. i że środki te, już wtedy uważane za przestarzałe, nie dotyczą pozostałych mórz Unii Europejskiej, których środki pozwalają na odpowiedzialne rybołówstwo,

  C.  mając na uwadze, że brak przepisów w zakresie zarządzania rybołówstwem w tym regionie Unii doprowadził, wśród rybaków europejskich, do jawnej dyskryminacji, która wciąż się pogłębia,

  D.  mając na uwadze, że niektóre zasoby o wysokiej wartości handlowej znajdują się w stanie poważnej zapaści,

  1.  z niepokojem odnotowuje bierność Rady, którą należy interpretować jako brak zainteresowania Morzem Śródziemnym, mimo że uznaje się je, pod względem działalności połowowej, za jeden z najbardziej zróżnicowanych i złożonych regionów, zarówno z punktu widzenia biologicznego, jak i ekologicznego, społecznego oraz gospodarczego;

  2.  wyraża swoje zaniepokojenie, zdając sobie sprawę, że tego rodzaju bierność, hamująca przyjęcie bardziej odpowiedzialnych i lepiej dostosowanych do ogólnych ram wspólnej polityki rybołówstwa (WPR) norm, jest niezgodna z celem trwałego rozwoju;

  3.  niepokoi się faktem, że jeśli nie zostanie szybko podjęta żadna decyzja, może dojść do niedopełnienia międzynarodowych zobowiązań Unii Europejskiej w zakresie zarządzania rybołówstwem, zwłaszcza w dziedzinie regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (ROR) w rejonie Morza Śródziemnego (GFCM i ICCAT);

  4.  zwraca się w związku z tym do Rady o doprowadzenie do jak najszybszego przyjęcia środków zarządzania mających zastosowanie do zasobów połowowych Morza Śródziemnego;

  5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich.