Förfarande : 2005/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0083/2006

Ingivna texter :

B6-0083/2006

Debatter :

PV 01/02/2006 - 15
CRE 01/02/2006 - 15

Omröstningar :

PV 02/02/2006 - 8.11
CRE 02/02/2006 - 8.11

Antagna texter :

P6_TA(2006)0044

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 90kWORD 38k
25.1.2006
PE 369.510v01-00
 
B6‑0083/2006
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0346/2005
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Carmen Fraga Estévez, David Casa och Ioannis Gklavakis
för PPE-DE-gruppen
Heinz Kindermann för PSE-gruppen
Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen och
Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen
om antagande av förvaltningsåtgärder för utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet

Europaparlamentets resolution om antagande av förvaltningsåtgärder för utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet 
B6‑0083/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2003)0589),

–  med beaktande av fiskeriutskottets förslag till betänkande (A6-0112/2005), som antogs den 9 juni 2005,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Antagandet av det aktuella betänkandet är ett resultat av ett nära samarbete med kommissionen, vilket ledde fram till en kompromiss mellan parlamentets ledamöter och kommissionens generaldirektorat för fiske.

B.  De enda gällande förvaltningsåtgärderna när det gäller fisket i Medelhavet fastställdes 1994 och ansågs redan då vara förlegade. Åtgärderna berör inte EU:s övriga vatten, som omfattas av andra åtgärder till förmån för ett ansvarsfullt fiske.

C.  Avsaknaden av bestämmelser för fiskeriförvaltningen i denna del av EU har medfört att det bland europeiska fiskare finns en uppenbar diskriminering, som blir allt värre.

D.  Situationen för vissa resurser, som har ett högt försäljningsvärde, är mycket allvarlig.

1.  Europaparlamentet är oroat över rådets passivitet, som måste tolkas som en brist på intresse för Medelhavet, även om Medelhavet när det gäller fiskeriverksamhet ändå erkänns som ett av de mest diversifierade och sammansatta områdena ur biologisk, ekologisk, social och ekonomisk synvinkel.

2.  Europaparlamentet är oroat över denna passivitet, eftersom den försenar antagandet av bestämmelser som är mer ansvarsfulla och bättre avpassade efter den övergripande ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Parlamentet anser också att passiviteten är oförenlig med målet med en hållbar utveckling.

3.  Europaparlamentet är oroat över risken för att EU:s internationella fiskeriförvaltningsförpliktelser, särskilt inom ramen för de regionala fiskeriorganisationerna för Medelhavet (AKFM och ICCAT), åsidosätts om man inte snabbt fattar ett beslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar därför rådet att se till att förvaltningsåtgärderna för utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet antas så snart som möjligt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy