Πρόταση ψηφίσματος - B6-0084/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0084/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

25.1.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0346/2005
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Philippe MORILLON, Elspeth ATTWOOLL, Niels BUSK, Jan MULDER και Chris DAVIES
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0084/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0084/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0084/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση διαχειριστικών μέτρων με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2003)0589),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Αλιείας (Α6-0112/2005), το οποίο εγκρίθηκε στις 9 Ιουνίου 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της εν λόγω έκθεσης υπήρξε προϊόν στενής συνεργασίας με την Επιτροπή, η οποία κατέληξε σε συμβιβασμό που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μοναδικά διαχειριστικά μέτρα με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου χρονολογούνται από το 1994 και δεν λαμβάνουν υπόψη τους νέους προσανατολισμούς της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη κανονισμού για τη διαχείριση της αλιείας στην εν λόγω περιοχή της ΕΕ υπήρξε γενεσιουργός καταφανών και συνεχώς αυξανομένων διακρίσεων μεταξύ των ευρωπαίων αλιέων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της κατάστασης αυτής, ορισμένα αποθέματα έχουν αρχίσει να καταρρέουν σοβαρά,

1.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη απόφασης του Συμβουλίου, γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος έναντι της Μεσογείου η οποία ωστόσο, από άποψη αλιευτικής δραστηριότητας, αναγνωρίζεται ως μία από τις πλέον ποικιλόμορφες και σύνθετες περιοχές, τόσο στο βιολογικό τομέα όσο και σε οικολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κανόνων προσαρμοσμένων στο γενικό πλαίσιο της ΚΑΠ, γεγονός που δεν συμβιβάζεται με το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης·

3.  αντιλαμβάνεται ότι η μη έγκριση του εν λόγω κανονισμού θα συνεπάγετο τη μη τήρηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο και που η ίδια ενθαρρύνει· καλεί ως εκ τούτου το Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατόν τα αναγκαία διαχειριστικά μέτρα με εφαρμογή στους αλιευτικούς πόρους της Μεσογείου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.