Forslag til beslutning - B6-0087/2006Forslag til beslutning
B6-0087/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

30.1.2006

på baggrund af Rådets redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Daniel Marc Cohn-Bendit, Margrete Auken, Jillian Evans, David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Angelika Beer, Cem Özdemir og Johannes Voggenhuber
for Verts/ALE-Gruppen
om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem

Procedure : 2006/2507(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0087/2006
Indgivne tekster :
B6-0087/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0087/2006

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten og navnlig beslutningen af 27. januar 2005,

–  der henviser til EU's valgobservationsmissions foreløbige konklusioner og resultater og til udtalelsen fra Europa-Parlamentets delegation af valgobservatører om det palæstinensiske parlamentsvalg den 25. januar 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der anfører, at det meget forsinkede palæstinensiske parlamentsvalg sluttelig blev afviklet på en fredelig og ordentlig måde med stor valgdeltagelse og generelt under overholdelse af reglerne og de europæiske normer på trods af de vanskelige vilkår, hvorunder valget fandt sted,

B.  der fremhæver, at valget ifølge EU's valgobservationsmission var en ny vigtig milepæl i opbygningen af demokratiske institutioner under Den Centrale Palæstinensiske Valgkommissions effektive, professionelle og uafhængige forvaltning,

C.  der bemærker, at valgkampagnen blev afviklet i en generelt rolig og positiv atmosfære på trods af, at de israelske styrker havde indskrænket kandidaternes og vælgernes bevægelsesfrihed, hvilket begrænsede omfanget af et decideret frit valg og hindrede en egentlig valgkampagne i Østjerusalem,

D.  der understreger, at resultatet af valget i alle henseender må betragtes som det palæstinensiske folks legitime og demokratiske meningstilkendegivelse, som alle aktører, parter og det internationale samfund må acceptere og respektere fuldt ud,

E.  der betoner, at en fornyet indsats haster og er nødvendig for at bringe køreplanen videre med den målsætning at opnå en varig og omfattende bilæggelse af den israelsk-palæstinensiske konflikt,

F.  der minder om, at Rådet har besluttet ikke at tage hensyn til og derfor ikke at offentliggøre den rapport om Østjerusalem, der er udarbejdet af lederne af EU’s repræsentationer i Jerusalem og Ramallah,

1.  glæder sig over den glatte og generelt fredelige afvikling af valgprocessen og den store valgdeltagelse, hvilket endnu en gang viser, at det palæstinensiske folk har sat sig for og er stærkt besluttet på at afgøre deres fremtid med frie og demokratiske midler;

2.  understreger, at valgkampagnen og valgprocedurerne opfyldte de internationale normer, og glæder sig i den forbindelse over den rolle, EU og navnlig EU's valgobservationsmission spillede i valgprocessen;

3.  anmoder indtrængende Den Palæstinensiske Myndigheds præsident, Mahmoud Abbas, om at arbejde for, at der omgående dannes en ny regering, som i lighed med den foregående bør være forpligtet til at overholde de demokratiske principper, tage afstand fra voldsanvendelse og vise vilje til at nå frem til en forhandlingsløsning på konflikten med fredelige midler; betoner, at den nye regering skal bedømmes på fremtidens og ikke fortidens gerninger;

4.  anmoder de israelske myndigheder om at respektere valgresultatet, afholde sig fra indblanding og fastlægge de nærmere vilkår til sikring af, at de palæstinensiske institutioner er fuldt funktionsdygtige;

5.  gentager, at der ikke er noget alternativ til direkte bilaterale forhandlinger baseret på tostatsløsningen med strenge sikkerhedsgarantier for begge parter og en levedygtig og tilgrænsende palæstinensisk stat på grundlag af grænserne fra 1967; opfordrer det nye palæstinensiske parlament og den kommende regering og Israels parlament og regering til at påtage sig deres ansvar ved at nå disse mål;

6.  anerkender betydningen af, at den nuværende våbenstilstand opretholdes, og anmoder i den forbindelse de israelske myndigheder om at standse de udenretslige drab;

7.  er af den opfattelse, at den nyvalgte palæstinensiske regering må distancere sig fra og tydeligt bekæmpe vold og terror, hvis EU skal fortsætte med at yde bistand og økonomisk støtte; minder om, at der ikke er knyttet betingelser til ydelse af humanitær bistand, og anmoder Rådet og Kommissionen om at styrke de kontrolinstrumenter, der anvendes på den finansielle og økonomiske bistand til Den Palæstinensiske Myndighed;

8.  udtrykker i den forbindelse bekymring over den overvældende valgsejr, der blev vundet af et parti, som støtter voldsmetoder og ikke accepterer en fredelig tostatsløsning;

9.  bifalder ikke desto mindre Hamas' beslutning om at deltage i valget og tilskynder dette partis ledelse til at udvise konsekvens og fuldt ud acceptere demokratiets spilleregler, hvilket kræver, at det omdannes fuldstændigt til en politisk kraft, og at dets væbnede militser opløses;

10.  er af den opfattelse, at resultatet af valget udgør en advarsel til EU og USA, som ikke har formået at tackle befolkningens stigende frustrationer og dens dybe ønske om en virkelig forandring, ligesom de ikke var været i stand til på en effektiv måde at imødekomme og støtte de store dele af det palæstinensiske samfund, som ærligt og oprigtigt går ind for fred og bekæmpelse af den omfattende korruption og den heraf følgende ineffektive forvaltning af den internationale hjælp;

11.  anmoder i den forbindelse om et stærkt og troværdigt initiativ fra Kvartetten (FN, USA, EU og Rusland) med det formål at tilskynde til en genoptagelse af dialogen og forhandlingerne mellem de to parter; mener, at “køreplanen for fred” stadig er et konstruktivt grundlag, men understreger, at det haster med at nå positive og konkrete resultater;

12.  er overbevist om, at den måde, hvorpå palæstinenserne afviklede valget, bør blive et forbillede for den arabiske verden og andre lande i regionen til grundfæstelse af demokratiet og styrkelse af retsstaten;

13.  glæder sig over ESFP-missionens påbegyndelse af sin indsats i Gaza, der har til formål at gennemføre den aftale om bevægelsesfrihed og adgang, som er undertegnet mellem Israels regering og Den Palæstinensiske Myndighed; fremhæver, at dette er et yderligere tegn på EU's vilje til at styrke sit direkte engagement og tage sig af de konkrete problemer i fredsprocessen; finder, at dette er et skridt til udvidelse af EU's rolle som mægler;

14.  tilslutter sig konklusionerne i rapporten om Østjerusalem fra lederne af EU's repræsentationer i Jerusalem og Ramallah, hvori det anføres, at Israels handlinger i Jerusalem krænker både køreplanens forpligtelser og folkeretten; beklager Rådets beslutning om ikke at tage hensyn til rapporten og ikke tage initiativer; beklager, at Europa-Parlamentet ikke blev orienteret om rapportens indhold;

15.  advarer om, at den fortsatte reelle annektering af Østjerusalem og viderebygningen af adskillelsesmuren udgør en bremseklods for fremtidige forhandlinger om en aftale om en endelig status, og anmoder Rådet og Kommissionen om at følge henstillingerne i ovennævnte rapport og gennemføre dem uden yderligere forsinkelse;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Palæstinensiske Myndigheds præsident og det nyvalgte parlament, Israels premierminister og Knesset samt FN’s generalsekretær.