Päätöslauselmaesitys - B6-0139/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0139/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.2.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Graham Watson, Karin Riis-Jørgensen, Jean-Marie Cavada, Annemie Neyts, Sarah Ludford ja Jeanine Hennis-Plasschaert
ALDE-ryhmän puolesta
sananvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0136/2006

Menettely : 2006/2525(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0139/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0139/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0139/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma sananvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 11 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 9 ja 10 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 ja 11 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että kaksitoista profeetta Muhammedia kuvaavaa pilapiirrosta julkaistiin ensin Jyllands-Posten -sanomalehdessä 30. syyskuuta 2005 itsesensuurista ja sananvapaudesta käytävän keskustelun yhteydessä ja että piirroksista osa tai kaikki on sen jälkeen julkaistu 40 muussa maassa, mukaan lukien egyptiläisessä sanomalehdessä jo lokakuussa 2005,

B.  ottaa huomioon, että monet muslimit ovat pitäneet pilapiirroksia loukkaavina tai pilkkaavina ja että sanomalehti Jyllands-Posten on esittänyt anteeksipyyntönsä pilapiirrosten aiheuttaman suuttumuksen seurauksena,

C.  ottaa huomioon, että asia on johtanut oikeutettuihin protesteihin, kuluttajien ja kaupan boikottiin sekä ympäri maailmaa ja erityisesti islamilaisissa maissa levinneisiin väkivaltaisiin levottomuuksiin, joista jotkut ovat olleet järjestettyjä,

D.  ottaa huomioon, että täyden sananvapauden noudattaminen vaatii vapaita ja riippumattomia tiedotusvälineitä ja että nämä vahvistavat Euroopan unionin perustana olevan demokratian periaatetta,

E.  ottaa huomioon, että demokraattisissa ja sekulaarisissa yhteiskunnissa voidaan ilmaista vapaasti hyvin erilaisia mielipiteitä ja näkökantoja, olivatpa ne poliittisia tai uskonnollisia, ja että ne heijastavat yhteiskunnan monimuotoisuutta; ottaa huomioon, että tämän oikeuden väärinkäyttö määritellään yksinomaan lain nojalla,

F.  ottaa huomioon, että tämä periaate tunnustetaan yleismaailmallisesti kansainvälisissä yleissopimuksissa ja sekulaaristen demokraattisten yhteiskuntien perustuslaillisissa perinteissä,

1.  uskoo vakaasti, että sananvapaus on perusoikeus, joka on taattava ja jota on harjoitettava mahdollisimman täydellisellä tavalla;

2.  tuomitsee painavin sanoin EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjen polttamiset sekä EU:n kansalaisiin kohdistuneet uhkaukset; pahoittelee joidenkin hallitusten kykenemättömyyttä estää väkivaltaisuuksia ja sitä että jotkut hallitukset ovat nähtävästi olleet järjestämässä väkivaltaisia hyökkäyksiä; kehottaa kaikkia valtioita kunnioittamaan Wienin yleissopimuksen mukaisia velvoitteita;

3.  korostaa, että vaikka pilapiirroksia voidaan pitää loukkaavina tai pilkkaavina, väkivallantekoja ja uhkauksia ei voida oikeuttaa millään perusteilla eikä niitä voida mitenkään hyväksyä;

4.  ilmaisee täyden tukensa ja solidaarisuutensa asiasta kärsimään joutuneille valtioille ja niiden kansalaisille näissä ennen näkemättömissä ja vaikeissa olosuhteissa; palauttaa mieliin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan yhteisvastuullisuutta koskevan lausekkeen ja kehottaa näin ollen EU:ta antamaan painavan vastauksen, joka toistaiseksi on puuttunut;

5.  kehottaa näin ollen komissiota ja Itävaltaa puheenjohtajamaana ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta voitaisiin varmistaa, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät joudu kärsimään diplomaattisista ja taloudellisista sanktioista;

6.  tukee kaikkia demokraattisia voimia – poliitikkoja, tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskuntaa – jotka joutuvat vastakkain autoritaaristen tai sortoa harjoittavien uskonnollisten hallintojärjestelmien kanssa ja taistelemaan niitä vastaan;

7.  tukee YK:n pääsihteerin 'kulttuurien liittoa' koskevaa aloitetta;

8.  katsoo, että kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun edistäminen ja keskinäisen ymmärtämisen ja kunnioittamisen lisääminen ovat haasteena globalisoituvalle maailmalle;

9.  uskoo vakaasti, että näitä toimia kehitettäessä voidaan hyödyntää Välimeren ja Aasian kumppanimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja niiden kanssa käytävää vuoropuhelua;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Islamilaisten maiden konferenssille ja Arabiliitolle.