Päätöslauselmaesitys - B6-0140/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0140/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

14.2.2006

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz ja Willy Meyer Pleite
GUE/NGL-ryhmän puolesta
ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0140/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0140/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0140/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin, Islamilaisen konferenssin pääsihteerin ja Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja ulkopolitiikan korkean edustajan yhteisen julkilausuman, jossa he ilmaisevat ymmärryksensä muslimien kokemalle syvälle loukkaantumiselle ja laajalle suuttumukselle mutta jossa tuomitaan kuitenkin viimeaikaiset, ulkomaisiin diplomaattisiin edustustoihin kohdistuneet väkivallanteot,

–  ottaa huomioon 27.–28. marraskuuta 1995 Barcelonan prosessin osana annetun julistuksen, jonka valtioiden ja hallitusten päämiehet vahvistivat uudelleen Barcelonassa marraskuussa 2005,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 19, 28 ja 30 artiklan sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen (1950) 10 artiklan, joka koskee ilmaisunvapautta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että profeetta Muhammedia kuvaavien pilakuvien julkaiseminen Tanskassa ja niiden julkaiseminen myöhemmin eurooppalaisissa päivälehdissä on johtanut lukuisiin mielenosoituksiin ja väkivaltaisiin mielenilmauksiin,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni edistää integroitumista ja syrjimättömyyttä,

C.   katsoo, että sananvapautta ja mielipiteenvapautta on kunnioitettava,

D.  toistaa, että omantunnon- ja uskonnonvapautta on välttämätöntä vaalia ja kunnioittaa,

1.  on huolestunut seurauksista, joita aiheutui profeetta Muhammedia kuvaavien pilakuvien julkaisemisesta Tanskassa ja niiden julkaisemisesta myöhemmin muissa eurooppalaisissa sanomalehdissä, jota pidettiin suuressa osassa islaminuskoista maailmaa aiheettomana hyökkäyksenä;

2.  korostaa, että pilakuvat sattuivat ajankohtaan, jota määrittivät Irakissa käytävä sota, Palestiinan jatkuva miehitys sekä arabimaailmaan kohdistuvien uhkien jatkuva eskaloituminen, joka on saanut tunteet kuohuksiin;

3.  tuomitsee kaiken konflikteihin ja eri kulttuureja ja uskontoja edustavien ihmisten väliseen epäluuloon johtavan provokaation;

4.  tuomitsee protestien kärjistymisen väkivaltaisuuksiksi;

5.  vastustaa kaikkia yrityksiä käyttää vallitsevaa tilannetta tahallisesti muurien ja kulttuurien välisten yhteentörmäysten luomiseen ihmisten välille sellaisilla alueilla, joilla niitä ei ole aiemmin ilmennyt;

6.  toteaa, että sananvapaus on taattava kaikissa maailman maissa ja että kaikkien sitä käyttävien on tunnettava velvollisuutensa ja vastuunsa;

7.  kehottaa kaikkia rauhanomaista ja molemminpuolisesti kunnioittavaa rinnakkaineloa ja vuoropuhelua kannattavia toimijoita tekemään kaikkensa kriisin rauhoittamiseksi ja tekemään pesäeron sellaisten voimien kanssa, jotka yrittävät saada vallitsevan tilanteen kärjistymään sivilisaatioiden ja uskontojen väliseksi sodaksi;

8.  kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita edistämään kaikilla tasoilla sellaista politiikkaa, jonka avulla voidaan torjua muukalaisvihaa ja rasismia sekä edistää ymmärtämystä, tasa-arvoisuutta, suvaitsevaisuutta, sopeutumista ja erityisesti kunnioitusta kaikkien kulttuurien ja uskontojen kesken;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.