Πρόταση ψηφίσματος - B6-0162/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0162/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

9.3.2006

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών:
σχετικά με τη συμβολή στo Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας

Διαδικασία : 2005/2652(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0162/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0162/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0123

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμβολή στo Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2006 όσον αφορά τη Στρατηγική της Λισαβόνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προετοιμασία της ενδιάμεσης αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας της 3ης Μαρτίου 2005[1],

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές 2005-2008 για την ανάπτυξη και την απασχόληση της 12ης Απριλίου 2005[2],

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας» της 20ης Ιουλίου 2005[3],

-   έχοντας υπόψη τα 25 Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων της Λισαβόνας όπως παρουσιάστηκαν από τα κράτη μέλη,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ετήσια έκθεση προόδου για την ανάπτυξης και την απασχόληση" της 25ης Ιανουαρίου 2006,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2000, Μαρτίου 2001, Μαρτίου 2005 και Οκτωβρίου 2005,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η αναβίωση της στρατηγικής της Λισαβόνας που αποφασίστηκε από το περυσινό Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο, έχει μετουσιωθεί σε απτά εθνικά προγράμματα δράσης που προτείνονται από όλα τα κράτη μέλη και εστιάζονται στους τομείς προτεραιότητας, όπως Ε&Α και καινοτομία και εκπαίδευση· επαναλαμβάνει με ικανοποίηση ότι αυτό έχει οδηγήσει σε διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και σε καλύτερη κατανόηση και μερισμό αυτής της πολύπλοκης στρατηγικής προσέγγισης·

2.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων · επισημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί, μεταξύ άλλων, ένα υποβοηθητικό μακροοικονομικό πλαίσιο· κατά συνέπεια ζητεί από τα κράτη μέλη και από την Ένωση να εκτιμήσουν κατά πόσον τα φορολογικά συστήματα, η πολιτική έρευνας και η βιομηχανική πολιτική ορίζουν σωστά τα κίνητρα και να συμφωνήσουν σε μια συνεκτική ευρωπαϊκή επενδυτική στρατηγική που να εστιάζεται στις τέσσερις προτεινόμενες προτεραιότητες της Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και οι κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επιχειρήσεις·

3.  επιμένει ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις σε αυτούς τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας είναι ασύμβατες με τις δημοσιονομικές προοπτικές και θα οδηγούσαν σε σημαντικές περικοπές στις προτάσεις δαπανών σε βασικά προγράμματα της Λισαβόνας και κονδύλια του προϋπολογισμού·

Εθνικά προγράμματα δράσης και ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση

4.  υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους πραγμάτωσης της εσωτερικής αγοράς με πλήρη αξιοποίηση των τεσσάρων βασικών αρχών της, της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, εμπορευμάτων, προσώπων και υπηρεσιών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου να ανοίξει η τεράστια αγορά υπηρεσιών της ΕΕ και να υπάρξει συμβολή σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία και στη μακροπρόθεσμη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας·

5.  θεωρεί ότι το να δίνεται έμφαση στα θέματα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης απομονωμένα θα ήταν λάθος διότι η προσχώρηση των πολιτών στη στρατηγική της Λισαβόνας προϋποθέτει μια πραγματική κοινωνική διάσταση·

6.  επισημαίνει τις ποικίλες εθνικές προσεγγίσεις στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές μέσω των εθνικών προγραμμάτων δράσης· πιστεύει στην ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής δομής ως βάσης των εθνικών προγραμμάτων δράσης που θα επιτρέπει την καλύτερη συγκριτική ανάλυση του αντικτύπου των δράσεων που προτείνονται σε επίπεδο κράτους μέλους, καθώς και τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις προόδους που έχουν σημειωθεί·

7.  είναι πεπεισμένο ότι η έρευνα, η καινοτομία, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και η προσφορά επαρκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αποτελούν κομβικής σημασίας έννοιες για την πραγμάτωση της στρατηγικής της Λισαβόνας σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης·

8.  πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που διατυπώνονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας· καλεί την ΕΕ να εντάξει τις κατακερματισμένες στρατηγικές της ΕΕ σε μια ενιαία και συνολική στρατηγική, να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση παγκόσμιο πρωτοπόρο σε μια νέα γενιά προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες των επικοινωνιών και τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες για την αειφόρο ανάπτυξη·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη αναφέρουν σχέδια για στενότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα εθνικά προγράμματα δράσης τους, είτε πρόκειται για την έρευνα, τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα ή την εκπαίδευση·

10.  επισημαίνει το δυναμικό που προσφέρουν οι οικολογικές καινοτομίες και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, η παγκόσμια ζήτηση για τις οποίες αυξάνεται σταθερά, σε σχέση με την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις που έχει στην απασχόληση η μετατόπιση του βάρους της φορολογίας από την εργασία στη χρήση των πόρων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω αυτές τις συνεργίες·

11.  πιστεύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν το κατάλληλο βήμα για τη συζήτηση, νομιμοποίηση και μετάδοση των εθνικών στόχων και την προώθηση της δημόσιας ανταλλαγής απόψεων, ούτως ώστε να ορίσουν τα Εθνικά Προγράμματα Δράσης· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν από κοινού σαφείς διαδικασίες με τις οποίες θα εντοπίζεται η νομοθεσία που χρειάζεται απλούστευση ή κωδικοποίηση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για μια στρατηγική σχετικά με το πώς και πού θα εφαρμόζεται η από κοινού ρύθμιση και οι εθελοντικές συμφωνίες·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για ταχεία και επακριβή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ και για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης ενημέρωσης έτσι ώστε να δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δυνατότητα για σχολαστική παρακολούθηση· πιστεύει είναι ότι είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των μέτρων· ζητεί να υπάρξει πραγματικά ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων και καλύτερη διαβούλευση με τους συμμετόχους·

13.  χαιρετίζει την αποσαφήνιση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων των διαφόρων θεσμικών, οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· πιστεύει ότι είναι κεφαλαιώδες να αναπτυχθεί ισχυρή αίσθηση ενστερνισμού, καθώς και προβολή και λογοδοσία των εμπλεκομένων· υπογραμμίζει ότι ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τη βάση για αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών· πιστεύει ότι οι συγκεκριμένες επιτυχημένες εμπειρίες πρέπει να αναδεικνύονται και να γνωστοποιούνται και να ενθαρρύνονται οι βέλτιστες πρακτικές· υπογραμμίζει ότι είναι σκόπιμο τόσο να καθοριστεί ένας σαφής χρονικός ορίζοντας για την υλοποίηση και τον ορισμό στόχων, όσο και ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης· εκτιμά τον δίκαιο ανταγωνισμό θεωρώντας ότι αποτελεί θετικό στοιχείο στη βελτίωση της συνολικής ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της παραγωγής πλούτου και την ανύψωση των κοινωνικών προτύπων·

14.  πιστεύει ότι μια εύρυθμη εσωτερική αγορά καθώς και μια εύρυθμη αγορά εργασίας στα 25 κράτη μέλη, που θα διασφαλίζουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, έχουν ζωτική σημασία για την απελευθέρωση του ανταγωνιστικού δυναμικού, για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να κινηθούν το ταχύτερο δυνατό προς την απόλυτη ελευθερία της κυκλοφορίας των πολιτών και των εργαζομένων μέσα στην ΕΕ, παράλληλα με αποφασιστική δράση για την προώθηση της ποιότητας και προσδίδει ιδιαίτερη σημασία σε ακόμη πιο δραστικές ενέργειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας·

15.  πιστεύει επίσης ότι η αποδέσμευση του επιχειρηματικού δυναμικού των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για προσέλκυση νέων ανθρώπων στις επιχειρήσεις, για ενίσχυση των συστημάτων καινοτομίας και για ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και ανάπτυξη·

16.  ζητεί να θεσπιστεί μια στοχοθετημένη δέσμη δεικτών περιβαλλοντικής πίεσης που θα περιληφθεί στην αξιολόγηση και παρουσίαση των εθνικών προγραμμάτων της Λισαβόνας και τα σχετικά με τη Λισαβόνα έγγραφα της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

17.  επισημαίνει ότι οι δείκτες έχουν κομβική σημασία όχι μόνο για την αξιολόγηση αλλά και για την παρακολούθηση της πολιτικής δράσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

18.  θεωρεί ότι η Ένωση στερείται των βασικών δεδομένων που απαιτούνται για σύγκριση της συνολικής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κατάστασής της με άλλες περιφέρειες και χώρες και ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για παρόμοιες επισκοπήσεις·

19.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων γίνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Λισαβόνας· να παρακολουθεί ιδίως τις ευρωπαϊκές περιφέρειες συστηματικά έτσι ώστε να καταγράφει τις επιδόσεις τους όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας· οι πληροφορίες αυτές και αυτά τα στατιστικά δεδομένα επιτρέπουν στις περιοχές να δημιουργούν αποτελεσματικά σημεία σύγκρισης μεταξύ τους και, κατά συνέπεια, να ορίζουν τη βέλτιστη πρακτική·

20.  υπενθυμίζει ότι η ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών πρόκειται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων που τίθενται στην Ατζέντα της Λισαβόνας και ότι, προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η ανάπτυξη, η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως αποτελεσματικά, φιλικότερα προς το περιβάλλον, αειφόρα δίκτυα μεταφορών που να καλύπτουν τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές, καθώς και τα λιμάνια και τους αερολιμένες· καλεί, κατά συνέπεια, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών θα γίνει πραγματικότητα·

Γήρανση του Πληθυσμού / Δημογραφικές προκλήσεις

21.  επισημαίνει ότι, πέρα από το ότι προσφέρει νέες ευκαιρίες για τις κοινωνίες μας, το αυξημένο προσδόκιμο ζωής θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει στην εμφάνιση συγκρούσεων μεταξύ των γενεών, λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης τα οποία, αναπόφευκτα, θα δημιουργηθούν από την ταχεία αύξηση του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού και από την μείωση ή, στην καλύτερη περίπτωση, τη σταθεροποίηση του ενεργού πληθυσμού· αναγνωρίζει ότι κάθε κράτος της Ένωσης πρέπει να κάνει τις δικές του επιλογές σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης· παρατηρεί ότι η χαμηλή οικονομική μεγέθυνση, η υπερχρέωση και η υψηλή ανεργία πρόκειται να οξύνουν δραματικά αυτήν την δημογραφική πρόκληση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα είναι κεφαλαιώδης η πλήρης υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικής στον τομέα της οικονομίας, της γνώσης και της καινοτομίας, καθώς και της προαγωγής της υγείας και του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών·

22.  υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση της ανάληψης δράσης ή η μη ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής καθώς και την οικονομική επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να εντείνει την εργασία της για τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση του κόστους της αδράνειας σε επίπεδο κρατών μελών και Κοινότητας, καθώς και σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της προληπτικής δράσης, μιας προοπτικής η οποία σπάνια εμφανίζεται στα εθνικά ή τα κοινοτικά προγράμματα της Λισαβόνας·

23.  θεωρεί ότι η δημογραφική αλλαγή θα απαιτήσει νέες και ενισχυμένες εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές, τόσο για τους νέους όσο και για τους ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων εγκαταστάσεων για δια βίου μάθηση, προσιτής φροντίδας των παιδιών, βρεφονηπιακών σταθμών και φροντίδας των ηλικιωμένων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευση την οποία ανέλαβαν στη σύνοδο κορυφής της Βαρκελώνης το 2002, σύμφωνα με την οποία δεσμεύονται έως το 2010 να προσφέρουν θέσεις ημερήσιας φροντίδας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για περισσότερο από το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών και για το 90% των παιδιών ηλικίας μεταξύ των τριών ετών και της ηλικίας που αρχίζει η σχολική εκπαίδευση·

24.  υπενθυμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους στην ΕΕ αποτελεί πολιτική επιτακτική ανάγκη· επιμένει ότι εξίσου σημαντικό είναι να τοποθετηθεί η κοινωνική διάσταση των οικονομιών μας - τα κοινωνικά δικαιώματα, η κοινωνική προστασία και ο κοινωνικός διάλογος - στην καρδιά του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να αντιμετωπίσουν την οικονομική αλλαγή με αυτοπεποίθηση και άνεση· επιβεβαιώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνδυάζονται με και να υποστηρίζονται από την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας της απασχόλησης (flexicurity)·

25.  φρονεί ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να δράξει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και τις δεξιότητες μιας γενεάς "ηλικιωμένων πολιτών"· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν συνολικές στρατηγικές "ενεργητικής γήρανσης" συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την διευκόλυνση της ένταξής τους συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για περισσότερο βαθμιαία μετάβαση από την εργασία στην συνταξιοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή να διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών όσον αφορά την προετοιμασία για την συνταξιοδότηση και τη μετακίνηση σε τομείς νέας δραστηριότητας, κατόπιν ελεύθερης επιλογής τους·

26.  πιστεύει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι στρατηγικής της Λισαβόνας, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τις ηλικιωμένες γενεές έτσι ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις τεχνολογικές καινοτομίες, να αποφύγουν την ευπαθή κατάσταση και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

27.  καλεί την Επιτροπή να αναδρομολογήσει τη στρατηγική της για νέες πηγές θέσεων εργασίας, ιδίως ζητώντας από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την προώθηση των υπηρεσιών που βασίζονται στην τοπική κοινωνία, των κοινωνικών υπηρεσιών, των πολιτιστικών υπηρεσιών και των οικολογικών επαγγελμάτων· είναι της γνώμης ότι οι μη γραφειοκρατικές πρωτοβουλίες όπως τα "chèques services" στη Γαλλία είναι πιθανό να δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα να καταργήσουν την αδήλωτη εργασία·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν δραστήρια μέτρα για να προσδιορίσουν όλα τα εμπόδια στην αύξηση της γεννητικότητας, συμπεριλαμβανομένων εμποδίων εκτός του χώρου εργασίας, όπως οι φορολογικές πολιτικές, η πρόσβαση στη στεγαστική αγορά, καθώς και οι ώρες λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των καταστημάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί ευέλικτο ωράριο εργασίας που να τους επιτρέπει να συνδυάζουν εργασία και οικογενειακή ζωή, κάτι το οποίο δεν πρέπει να συνεπάγεται εγκατάλειψη της σταδιοδρομίας αλλά πρέπει να απορρέει από ελεύθερη επιλογή· υπογραμμίζει ότι ένα υγιές περιβάλλον και η προώθηση της υγείας γενικά αποτελούν κεντρικά στοιχεία για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία·

29.  υπογραμμίζει ότι, πέρα από το ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού, υφίσταται ένα θεμελιώδες πρόβλημα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία χρηματοδοτούν τις τρέχουσες δημόσιες δαπάνες με δανεισμό· επιμένει ότι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να νοείται ότι αποκλείει τη μεταβίβαση στις μελλοντικές γενεές δυσβάστακτου χρέους· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη προοπτική, στην οποία πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση της νέας και των μελλοντικών γενεών με δυσβάστακτα οικονομικά χρέη·

30.  θεωρεί ότι οι υγειονομικές πτυχές της δημογραφικής αλλαγής έχουν εξαιρετική σημασία και πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο στις ανθρώπινες όσο και στις χρηματοοικονομικές πτυχές τους· υπογραμμίζει ότι, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η ζήτηση για υπηρεσίες περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας αυξάνεται· είναι πεπεισμένο ότι επιβάλλονται επενδύσεις σε μέτρα για την πρόληψη μακροχρόνιων ασθενειών· υπενθυμίζει ότι όσο περισσότερο διάστημα είναι οι άνθρωποι σε θέση να απολαμβάνουν καλή υγεία, τόσο περισσότερο μπορούν να παραμένουν ενεργοί και να εργάζονται·

31.  θεωρεί ότι οι πολιτικές για τη μετανάστευση πρέπει να προάγουν την επιτυχή οικονομική, κοινωνική και νομική ενσωμάτωση των μεταναστών, με στόχο να αμβλυνθεί το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά αναγνωρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται μόνο του να λύσει όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή· θεωρεί ότι μια επιτυχημένη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης εξαρτάται επίσης από την υλοποίηση μιας συνεκτικής και προορατικής στρατηγικής για την επίτευξη πλήρους ενσωμάτωσης, που να καλύπτει φάσμα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών μέτρων, προγραμμάτων ένταξης και γλωσσικής κατάρτισης·

32.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τη μετανάστευση οι οποίες δίνουν προτεραιότητα σε ειδικευμένους εργαζόμενους δημιουργούν επίσης το αντίθετο άμεσο αποτέλεσμα να εξασθενίζουν τις οικονομίες των χωρών εκείνων από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι ειδικευμένοι μετανάστες και παρατηρεί ότι οι προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής μόνο βραχυπρόθεσμα μπορούν να επιλυθούν· επισημαίνει ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει λεπτομερής αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν στις οικονομίες των χωρών καταγωγής οι μεταναστευτικές πολιτικές που δίνουν προτεραιότητα σε ειδικευμένους εργαζόμενους·

Εκπαίδευση και καινοτομία / Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας / Δια βίου μάθηση

33.  πιστεύει ότι η καινοτομία είναι ένας από τους κύριους ακρογωνιαίους λίθους της δημιουργίας ευημερίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ότι ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και συμβάλλει στην επίτευξη της συνολικής πολιτικής της αειφόρου ανάπτυξης·

34.  πιστεύει ότι οι προϋπολογισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να μετουσιώνουν στην πράξη τις στρατηγικές προτεραιότητες της Λισαβόνας ενισχύοντας τις δυνατότητες καινοτομίας και έρευνας της Ευρώπης, και ενισχύοντας τη δια βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης νέων χρηματοδοτικών μέσων· επιμένει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς γενικού συμφέροντος·

35.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προτείνει πιλοτικά έργα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία θα επιτρέψουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής και θα αναπτύξουν την ευρωπαϊκή σκέψη σε αυτό τον τομέα·

36.  επισημαίνει ότι ο δημόσιος τομέας υπολείπεται από τους στόχους της Λισαβόνας για την έρευνα και ανάπτυξη και ότι, σε γενικές γραμμές, και ο ιδιωτικός τομέας πολύ απέχει από την επίτευξη του στόχου της επένδυσης του ισοδύναμου του 2% του ΑΕγχΠ σε έρευνα και ανάπτυξη· κατά συνέπεια, καλεί τον ιδιωτικό τομέα να εντείνει τις προσπάθειές του έτσι ώστε να επιτύχει το μερίδιο που του αναλογεί από το στόχο του 3%·

37.  επισημαίνει ότι, ιδίως οι μεσαίου μεγέθους εταιρείες, δεν επενδύουν αρκετά σε έρευνα· καλεί τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους από πλευράς πολιτικής για να ενθαρρύνουν την καινοτομία στις μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά επίσης και στα 20 εκατομμύρια ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την αιχμή του δόρατος της οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η βελτιωμένη πρόσβαση των ΜΜΕ στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης είναι κεφαλαιώδης για την ενίσχυση της δυνατότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης·

38.  επισημαίνει ότι η καθυστέρηση της Ευρώπης σε σχέση με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην έρευνα και ανάπτυξη αντανακλάται ιδίως στην έλλειψη ισορροπίας στο ποσοστό των ερευνητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (80% στις Ηνωμένες Πολιτείες, 50% στην Ευρώπη)· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της κινητικότητας των ερευνητών και την παροχή καλύτερων υποδομών, προκειμένου να προσελκυσθούν περισσότεροι σπουδαστές σε επιστημονικές σταδιοδρομίες·

39.  ζητεί να ληφθούν μέτρα για τον εξοπλισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα υψηλότερα ερευνητικά πρότυπα· να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου και να διασφαλιστεί καλύτερη επικοινωνία, διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας·

40.  θεωρεί ότι η δια βίου μάθηση αποτελεί αναγκαιότητα· προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία, πρέπει να ενισχυθεί η ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα στάδια της ζωής και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση· πιστεύει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να έχουν στόχο εκείνους τους τομείς στους οποίους η Ευρώπη παρουσιάζει έλλειψη από ειδικευμένους εργαζόμενους και να απαντούν στις απαιτήσεις και στα κενά μιας ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας και τεχνολογικής κοινωνίας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να εστιαστούν πρώτα και κύρια στο πρόβλημα της εγκατάλειψης του σχολείου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να βελτιώσουν την προσφορά από πλευράς εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης μάθησης· επισημαίνει τεράστιες διαφορές ανάμεσα σε κράτη μέλη·

42.  θεωρεί ότι ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου αυξάνει συνεχώς· εκφράζει την άποψη ότι όλοι οι νέοι ευρωπαίοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά εργαλεία· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το αργότερο έως το 2010, ο κάθε μαθητής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει στη διάθεσή του έναν υπολογιστή και η πληροφορική θα έχει ενταχθεί πλήρως στα σχολικά προγράμματα και η υιοθέτηση και γενικευμένη χρήση της θα έχουν γενικευτεί σε όλα τα σχολεία·

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναμορφωθεί η τρέχουσα νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· επισημαίνει ότι το κόστος της καταχώρισης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 37.500 και 57.000 ευρώ ενώ η ίδια διαδικασία κοστίζει μόνο περίπου 10.000 ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η περίπλοκη διοικητική διαδικασία και η διάρκεια για την επίτευξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτελούν μεγάλα εμπόδια για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν πρόταση για εναρμόνιση και αμοιβαία αναγνώριση της νομοθεσίας περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στα κράτη μέλη η οποία θα προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και θα προωθήσει την καινοτομία·

44.  υποστηρίζει ένθερμα το 1ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και τονίζει ότι οι στόχοι, οι δράσεις και τα χρηματοδοτικά μέσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αξιόπιστη δέσμευση στη στρατηγική της Λισαβόνας· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει αυτό το πρόγραμμα (CIP) σε επιτυχημένο ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την καινοτομία· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα χρηματοδοτικά μέσα του CIP τα οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιχειρηματικό κεφάλαιο και εγγυήσεις και να επεκταθούν οι δραστηριότητές του στη χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει την καινοτομία κεφαλαιώδη προτεραιότητα στις Δημοσιονομικές Προοπτικές και καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην αγνοήσει αυτή τη διαρκή δέσμευση·

45.  παρατηρεί ότι, από τις 20 κορυφαίες βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις του κόσμου, οι 19 είναι αμερικανικές και η μια ελβετική και ότι η ΕΕ δεν έχει πλέον το περιθώριο να υστερεί όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τομέα· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την αρχή της επικουρικότητας και στον τομέα της έρευνας και να στηρίξει της θεμελιώδη έρευνα σε όλα τα κράτη μέλη·

Ενεργειακές πολιτικές

46.  θεωρεί ότι μια συνεκτική και αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική είναι κεφαλαιώδης για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη μακροχρόνια ευημερία των ευρωπαίων πολιτών· επισημαίνει ιδίως ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί στρατηγική ευθύνη λαμβάνοντας υπόψη την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγωγές από τρίτες χώρες και επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ασφαλές μακροπρόθεσμο ισοζύγιο μεταξύ προφοράς και ζήτησης·

47.  συμφωνεί με το συμπέρασμα του Συμβουλίου, ότι μια κοινή άποψη σχετικά με μια στρατηγική για την ασφάλεια του εφοδιασμού πρέπει να σέβεται τις γεωγραφικές, οικονομικές, περιφερειακές, κλιματικές, και διαρθρωτικές διαφορές των κρατών μελών· να προωθεί το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών στην ΕΕ· να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον ενεργειακό τομέα όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη και την αλλαγή του κλίματος και να προσθέτει αξία σε σχέση με τις ενέργειες των επιμέρους κρατών μελών·

48.  καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της συνόδου κορυφής του Hampton Court να ζητηθεί από την Επιτροπή η χάραξη μιας ανανεωμένης ενεργειακής πολιτικής της Κοινότητας, να επισπεύσει τη σύνταξη προτάσεων στο θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πολύ πιο αποφασιστικά δράση ώστε να εξασφαλίσει ανταγωνιστικές, χαμηλές και μη εκπέμπουσες CO2 πηγές ενέργειας και φιλικό προς το περιβάλλον ενεργειακό εφοδιασμό, με επαρκή διαφοροποίηση ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική εξάρτηση από μια μορφή ενέργειας·

49.  αναμένει κατά συνέπεια τις συζητήσεις του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ενεργειακά ζητήματα, οι οποίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της περαιτέρω προώθησης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, συνεισφέροντας έτσι επίσης στους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κιότο και περαιτέρω·

50.  επιμένει ότι η Έρευνα και Ανάπτυξη και καινοτομία στον ενεργειακό τομέα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα· ζητεί μακροπρόθεσμη δέσμευση από τα κράτη μέλη για αυξημένη χρηματοδότηση της Ε&Α και για δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Ερευνητικού Χώρου· αναγνωρίζει ότι η αλλαγή στις προσεγγίσεις στη χρήση της ενέργειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τάξεως του 20% στην τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη, και ότι καμιά προσέγγιση δεν αποκλείεται καταρχήν·

51.  τονίζει, κατά συνέπεια, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη καθαρότερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία καθαρού άνθρακα και η κατακράτηση CO2, οι νέες πηγές ενέργειας και η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε αναζήτηση τεχνολογικών αλμάτων προόδου·

52.  επισημαίνει το αξιόλογο δυναμικό για αύξηση της αποδοτικότητας της ενέργειας, μείωση των εκπομπών ρύπων και για μια παγκόσμια αγορά για νέο εξοπλισμό και συστήματα από τεχνολογία καθαρού άνθρακα και καλεί τη βιομηχανία και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας να προβούν σε επιτυχημένη επίδειξη συστημάτων παραγωγής ενέργειας καθαρού άνθρακα·

53.  ζητεί να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη θα υλοποιήσουν την υφιστάμενη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας και ότι θα επιτευχθούν στο ακέραιο οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις ανανεώσιμες πηγές, τα βιοκαύσιμα και την ενεργειακή απόδοση· χαιρετίζει την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και τις υπηρεσίες ενέργειας η οποία εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2005, και ζητεί την ταχεία και συνεπή υλοποίησή της σε ολόκληρη την ΕΕ·

54.  θεωρεί ότι οι αυξημένες επενδύσεις σε καθαρότερη και αποτελεσματικότερη τεχνολογία έχουν κεφαλαιώδη σημασία και ότι η ΕΕ θα μπορούσε επίσης σημαντικά να ωφεληθεί από την εξαγωγή αυτών των τεχνολογιών σε χώρες οι οποίες πρόκειται να αναγκαστούν να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε βελτιώσεις της αποδοτικότητας της ενέργειας λόγω της εκθετικής αύξησης της ενεργειακής τους κατανάλωσης·

55.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσφέρουν ευρεία συνεργασία σε ζητήματα ενεργειακής πολιτικής σε όλες τις χώρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αρχίζοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία· εκφράζει την άποψη ότι η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να χαλαρώσει τις εντάσεις σχετικά με την τιμολόγηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ιδίως εάν με την επεξεργασία ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς όχι μόνο εξαλειφθούν οι αντιπαλότητες στις βασικές περιφέρειες παραγωγής αλλά επίσης οδηγηθούμε ταυτόχρονα σε μια ανταλλαγή των βέλτιστων τεχνολογιών όσον αφορά τις εξοικονομήσεις, την ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και τις φιλικές γιαν το περιβάλλον πηγές ενέργειας·

56.  υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει παγκοσμίως αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, η οποία αποτελεί μία από τις απαντήσεις στην ενεργειακή εξάρτηση και την κλιματική μεταβολή· αυτή η εμπειρογνωμοσύνη αφορά ιδίως την απόδοση και την ποιότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αποκατάστασης ("επιστροφή στο χορτάρι" σύμφωνα με την ορολογία του ΔΟΑΕ)·

57.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες που μπορούν να βοηθήσουν στη στήριξη της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, του τρίτου πυλώνα της Λισαβόνας· θεωρεί ότι η εξέλιξη του πλαισίου του Κιότο μετά το 2012 χρειάζεται από τώρα δραστήρια μελέτη, έτσι ώστε οι αγορές να μπορέσουν να λάβουν υπόψη το κόστος του άνθρακα σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα·

58.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή τη στιγμή η πυρηνική ενέργεια στη διατήρηση της ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, ως σημαντικό τμήμα του ενεργειακού μίγματος και για την αποφυγή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 312 εκατ. τόνων εκπομπών CO2 ετησίως (το 7% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ). Οι τρέχουσες εκτιμήσεις προβλέπουν 12% των εκπομπών CO2 της ΕΕ έως 2020, κάτι που υπολείπεται πολύ από το στόχο του Κιότο για μείωση κατά 8%·

59.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι δυνατή χωρίς μια οικονομικά και οικολογικά ουσιαστική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει κίνητρα που να βασίζονται στην αγορά έτσι ώστε να γίνουν οικονομικά συμφέρουσες όσο το δυνατόν ταχύτερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· και σε μακροπρόθεσμη βάση έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από πολιτικά ασταθείς εξαγωγικές χώρες· συνειδητοποιεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν, από τεχνική άποψη, να προσφέρουν περιορισμένο ποσοστό του ενεργειακού εφοδιασμού·

60.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση του ενεργειακού ζητήματος, να το εξετάσει υπό διάφορες οπτικές γωνίες, όπως το ενεργειακό μίγμα, η εξέλιξη της αγοράς, οι επενδύσεις, οι πιστώσεις για έρευνα, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας και ανάπτυξης ενός συστήματος που θα προσφέρει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

61.  θεωρεί ότι η έλλειψη διασυνδέσεων μεταξύ των υποδομών των κρατών μελών αποτελεί φραγμό για την ενιαία αγορά και καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας είναι όσο το δυνατόν πιο ισοκατανεμημένες στην επικράτειά τους και όσο το δυνατόν πιο κοντά στα βασικά σημεία κατανάλωσης·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτίθεται να περικόψει τις πιστώσεις για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών· συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρονται από την επικείμενη δρομολόγηση του συστήματος Galileo για να βελτιωθεί η ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλοφοριακής ροής, κάτι το οποίο θα απαιτήσει την σταδιακή εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, αποτρέποντας τη συμφόρηση και μεριμνώντας ώστε οι χρήστες να πληρώνουν την πραγματική τιμή της κινητικότητας·

63.  χαιρετίζει με ενδιαφέρον την ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία ακολούθησε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου CARS21 καθώς και τα συμπεράσματά της και αναμένει από την Επιτροπή να καθοδηγηθεί από τον χάρτη πορείας τον οποίο ενέκρινε έτσι ώστε να υποβάλει ταχέως προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από βαρέα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ιδίως μέσω βελτιώσεων στην τεχνολογία των οχημάτων (υβριδικά οχήματα), της χρήσης βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς (που παράγονται από ευρύ φάσμα πρώτων υλών)· καλεί τα κράτη μέλη να καθοδηγηθούν από την εμπειρία της Σουηδίας και να καταστήσουν υποχρεωτική την πώληση βιοκαυσίμων σε όλα τα πρατήρια καυσίμων·

64.  πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα μπορούσε να βρει νέες αγορές χάρη στην προώθηση των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, οι οποίες πρόκειται να συνεισφέρουν έμμεσα στη διατήρηση επισιτιστικής ασφάλειας στην Ευρώπη·

65.  επισύρει επίσης την προσοχή στα παραδείγματα που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη για τη χρήση βιομάζας για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο καταδεικνύει τις υφιστάμενες δυνατότητες για εναλλακτικές λύσεις και την αλληλοσύνδεση ενέργειας, περιβάλλοντος και γεωργίας, προς τελικό όφελος των πολιτών και της ποιότητας ζωής τους, όπως και των εμπλεκόμενων οικονομικών τομέων, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης·

66.  υπογραμμίζει τη σημασία της πλήρους πραγμάτωσης της εσωτερικής αγοράς με θεμιτό και χωρίς διακρίσεις ανταγωνισμό, και της συνέχισης της ελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών έως το 2007 όπως συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη·

67.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.