NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU,
PDF 117kWORD 54k
9. 3. 2006
PE 371.580v01-00
 
B6‑0166/2006
který v souladu s článkem 202 jednacího řádu
předložil Giuseppe Gargani
Změna článku 201
Uplatňování jednacího řádu

 
B6‑0166/2006

JEDNACÍ ŘÁD EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Původní znění Pozměňovací návrhy

Pozměňovací návrh 1

Čl. 201 odst. 1a (nový)

1a. Předsedové výborů se mohou obrátit na příslušný výbor s otázkami, které se týkají výkladu jednacího řádu a které vyvstanou při výkonu pravomocí, které výborům stanoví jednací řád.

Or.  fr

Odůvodnění

Předsedové výborů a delegací musí při výkonu svých funkcí uplatňovat a vykládat jednací řád. Je proto nutné jim dát možnost obrátit se na příslušný orgán, Výbor pro ústavní záležitosti, s otázkami, které ve výborech a delegacích vyvstanou při výkonu pravomocí, které jim stanoví jednací řád. Takové opatření by přispělo k zachování jednotnosti při uplatňování jednacího řádu a k zajištění právní jistoty v rámci vnitřních předpisů v Parlamentu.

Kromě toho se precedens pro tento návrh nachází v článku 166 jednacího řádu, který je podle článku 186 použitelný pro jednání ve výboru. Tento článek, který se konkrétně týká procesních námitek, stanoví v odstavci 5, že „předseda může postoupit záležitost příslušnému výboru“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí