Resolutsiooni ettepanek - B6-0188/2006Resolutsiooni ettepanek
B6-0188/2006

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

14.3.2006

vastavalt kodukorra artiklile 113
Esitaja(d): Cristiana Muscardini
Anarhia Internetis

B6‑0188/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon anarhia kohta Internetis

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone Interneti kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 113,

A.  arvestades kahjulikke tagajärgi, mida põhjustab jututubade kuritegelik kasutamine;

B.  arvestades veebis aset leidvate üldsegi mitte virtuaalsete väljapressimiste, pettuste ja rikkumiste sagenemist;

C.  arvestades pettusi ja rikkumisi, mis jõuavad jututubadest kohtusse;

D.  arvestades, et ohvriteks ei ole mitte ainult täiskasvanud ja vastusealised isikud, vaid üha sagedamini ka alaealised;

E.  arvestades, et Itaalias tõusis Internetiga seotud kuritegusid hõlmavate kaebuste arv 5000-ni, mis tähendab võrreldes 2004. aastaga 15%-list tõusu;

F.  arvestades, et vastavalt ühele hinnangule, on maailmas umbes 3 miljonit virtuaalkurjategijat, kellest 60% on naised;

G.  arvestades, et uuritakse ka enesetapu ja vägistamise juhtumeid, mis lähtuvad kahtlastest kontaktidest,

1.  nõuab nõukogult ja komisjonilt põhireeglistiku kehtestamist, et vältida veebis võimutsevat täielikku anarhiat, mis on erinevate kuritarvituste ja rikkumiste allikaks, ning valestimõistetud vabadust, mis põhjustab tõsiseid tagajärgi nagu terroristide ja organiseeritud kuritegevuse sidepidamine või laste pornograafia ja inimorganitega kauplemise levimine.