Ontwerpresolutie - B6-0190/2006Ontwerpresolutie
B6-0190/2006

  ONTWERPRESOLUTIE

  16.3.2006

  naar aanleiding van een verklaring van de Raad
  ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
  door
  Karl von Wogau, Giorgos Dimitrakopoulos, namens de PPE-DE-Fractie
  Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie
  Philippe Morillon, namens de ALDE-Fractie
  Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie
  over de herziening van de Overeenkomst van Cotonou en de vaststelling van het bedrag van het tiende EOF

  Procedure : 2006/2539(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  B6-0190/2006
  Ingediende teksten :
  B6-0190/2006
  Aangenomen teksten :

  B6‑0190/2006

  Resolutie van het Europees Parlement over de criteria voor vredeshandhavingsoperaties in de Democratische Republiek Congo

  Het Europees Parlement,

  -  gezien de in de conclusies van de VN-Wereldtop van 2005 vervatte "beschermingsverantwoordelijkheid",

  -  gezien het fundamentele belang van stabiliteit in de Democratische Republiek Congo voor de stabiliteit in heel Centraal-Afrika en de regio van de Grote Meren,

  -  gezien het feit dat de Democratische Republiek Congo zich moeizaam aan het herstellen is van een verwoestend conflict dat meer dan 4 miljoen mensenlevens heeft geëist,

  -  gezien de delicate overgangsfase in de Democratische Republiek Congo en de moeilijke taak democratische instellingen op te zetten,

  -  gezien de aanwezigheid van een 17.000 man sterke VN-vredeshandhavingsmacht in de Democratische Republiek Congo, die tot taak heeft het land te stabiliseren,

  -  gezien de betrokkenheid van de EU bij de stabilisering van de Democratische Republiek Congo via de huidige EVDB-missies "EU SEC DR Congo" en "EUPOL Kinshasa",

  -  gezien de bemoedigende resultaten van het constitutionele referendum van december 2005,

  -  gezien de voor juni geplande verkiezingen in de Democratische Republiek Congo,

  -  gezien het verzoek van de Verenigde Naties om bijstand tijdens de verkiezingsperiode in de Democratische Republiek Congo,

  -  gelet op artikel 103, lid 2 van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat de Europese Unie maar kan beschikken over een beperkt aantal inzetbare troepen, en dat haar prioriteit vredeshandhaving en stabiliteit in de Balkan en zijn onmiddellijke geografische omgeving moet zijn,

  B.  gezien evenwel het verzoek van de Verenigde Naties en het feit dat het een overkoepelende doelstelling van de EU en haar gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) en Europese veiligheidsstrategie (EVS) is de Verenigde Naties te versterken als een kader voor effectief multilateralisme, zoals wordt gesteld in de EVS,

  1.  is van oordeel dat de volgende voorwaarden dienen te worden vervuld voor deze complexe en potentieel gevaarlijke inzet van troepen onder commando van de EU:

  -  een dergelijke operatie vergt een sterk en duidelijk mandaat dat uitsluitend betrekking heeft op de veiligheid van de presidents- en parlementsverkiezingen van dit jaar,

  -  de militaire operatie moet worden beperkt tot de periode van de verkiezingen. Er moet een duidelijke strategie zijn wat betreft de overdracht van taken aan de Verenigde Naties en/of de Congolese politie en militairen na afloop van het operatiemandaat,

  -  de veiligheid in het land, inzonderheid in de regio Katanga en de grensregio met Rwanda, moet onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties blijven. De geografische werkingssfeer van het EU-mandaat moet worden vastgesteld overeenkomstig het aantal beschikbare troepen, de veiligheidsregels en de operationele vereisten van de missie,

  -  de militaire operatie mag onder geen beding worden toevertrouwd aan troepen van slechts één enkele lidstaat. Het Europese karakter van de operatie moet blijken uit de deelneming van diverse lidstaten,

  -  een interventie van de EU kan slechts plaatsvinden op formeel verzoek van de Congolese overgangsregering,

  -  het inzetten van troepen onder commando van de EU moet een dubbel doel hebben: mogelijke ordeverstoorders afschrikken en burgers van de Democratische Republiek Congo ertoe aansporen gebruik te maken van hun stemrecht. De omvang van de Europese operatie dient dan ook adequaat en geloofwaardig te zijn,

  -  om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken dient de Raad een duidelijk concept te ontwikkelen wat betreft de wijze waarop de benodigde militaire en politiemacht (of eventueel gendarmeriemacht) dient te worden ingezet. Het Europees Parlement is nog niet in het bezit van een dergelijk concept,

  -  een militaire operatie die beperkt is in de tijd moet nauw samenhangen met de acties van de internationale gemeenschap met het oog op de wederopbouw van de Democratische Republiek Congo na de burgeroorlog,

  -  de internationale gemeenschap moet zich er duidelijk toe verbinden de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de Congolese politie en strijdkrachten op lange termijn te verbeteren;

  2.  verzoekt de Raad voor het Parlement te verschijnen om een duidelijk voorstel te presenteren met een duidelijk mandaat dat volledig steunt op een vastomlijnd scenario van behoeften, inclusief tijdschema; wijst erop dat voor een eventuele EU-missie in Congo een specifiek EU-mandaat op basis van het VN-Handvest noodzakelijk is;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de lidstaten, de overgangsregering van de Democratische Republiek Congo en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.