Πρόταση ψηφίσματος - B6-0194/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0194/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.3.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0006/2006
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Frithjof Schmidt
σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Διαδικασία : 2005/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0194/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0194/2006
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0194/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και τον καθορισμό του ποσού για το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 24 Ιουνίου 2005, ιδίως δε το Παράρτημα Ι (α) σχετικά με το πολυετές χρηματοπιστωτικό πλαίσιο συνεργασίας βάσει της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς την πλήρη ένταξη της συνεργασίας με τις χώρες ΑΚΕ στον προϋπολογισμό ΕΕ» (COM(2003) 590),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005, συγκεκριμένα δε την παράγραφο 70 και το Παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τις εισφορές που αντιστοιχούν στα κράτη μέλη προς τις χώρες ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 1ης Απριλίου 2004, σχετικά με την ένταξη στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), της 8ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013, και της 17ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική για την Αφρική,

–  έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν το 2005 ότι θα επιτύχουν τον στόχο του ΟΗΕ για 0,70 % ΕΑΒ/ΑΕΕ μέχρι το 2015, αυξάνοντας έτσι την συνεισφορά της ΕΕ στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας από 33 δις ευρώ το 2003 σε άνω των 84 δις μέχρι το 2015 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2005),

–  έχοντας υπόψη τον συμφωνηθέντα ενδιάμεσο στόχο της ΕΕ για επίτευξη 0,56 % μέχρι το 2010, αυξάνοντας έτσι την ΕΑΒ στα 67 δις ευρώ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ιούνιος 2005),

–  έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι λοιποί δωρητές δεσμεύτηκαν να διπλασιάσουν την βοήθεια προς την Αφρική χορηγώντας ΕΑΒ ύψους 25 δις δολαρίων μέχρι το 2010, ποσό που αντιπροσωπεύει διπλασιασμό σε σχέση με το 2004 (Διάσκεψη κορυφής G8, Ιούλιος 2005)

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την δέσμευση του Παραρτήματος Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού, σύμφωνα με την οποία «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει τις προσπάθειες βοήθειας προς τις χώρες ΑΚΕ το λιγότερο στο ίδιο επίπεδο όπως αυτό του 9ου ΕΤΑ, μη συμπεριλαμβανομένων λοιπών πιστώσεων· σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν, βασισμένες σε κοινοτικές εκτιμήσεις, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού, της ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η διεύρυνση σε 10 νέα κράτη μέλη»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Επιτροπή υπολόγισε αρχικώς για το 10ο ΕΤΑ, μεταξύ άλλων επιλογών, μέσο ποσό ύψους 24.948 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2008-2013 (έξι έτη), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2005, συμφώνησε σε ποσό ύψους 22.682 εκατ. ευρώ σε σημερινές τιμές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η μείωση κατά 2 δις αντιβαίνει προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ένωση με το Παράρτημα Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού και δεν συνάδει με τις πολυάριθμες πολιτικές υποσχέσεις που διατυπώθηκαν το 2005 περί σημαντικής αύξησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΑΚΕ δεν θα είχαν δώσει την συγκατάθεσή τους για την αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού εάν δεν συμπεριλαμβανόταν το Παράρτημα Ι (α) σχετικά με την χρηματοδότηση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκ μέρους των κρατών μελών τήρηση της υπόσχεσης που έδωσαν,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη σε αυτήν της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση του Ανατολικού Τιμόρ στη συμφωνία Κοτονού, στις 15 Δεκεμβρίου 2005,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) όσον αφορά την εξαίρεση τους από το 10ο ΕΤΑ και την αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο η μελλοντική χρηματοδότηση της συνεργασίας της ΕΕ θα αποβεί προς όφελός τους·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το συνολικό ποσό για το 10ο ΕΤΑ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπολείπεται του αρχικού υπολογισμού της Επιτροπής, μετά από την εφαρμογή σειράς «διορθώσεων»·

2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πολυάριθμες πολιτικές υποσχέσεις που δόθηκαν το 2005 περί σημαντικής αύξησης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας δεν μετουσιώθηκαν σε σημαντική αύξηση των εισφορών των κρατών μελών προς το ΕΤΑ·

3.  επισημαίνει με απογοήτευση ότι, εάν αφενός μεν τα κράτη μέλη τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους ως προς την ΕΑΒ, αφετέρου δε το ποσό του 10ου ΕΤΑ παραμείνει εκείνο που όρισε το Συμβούλιο, τότε η σχετική αξία της ΕΑΒ την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή θα μειωθεί από 19 % που είναι σήμερα σε 14 % το 2015· διαπιστώνει ότι κάτι τέτοιο σημαίνει de facto επανεθνικοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την εισφορά τους στο 10ο ΕΤΑ με σκοπό την αύξησή της·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά με την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διάστασης των οικονομικών εταιρικών σχέσεων που αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγματεύσεων·

6.  καλεί το Συμβούλιο να μεριμνήσει ούτως ώστε η συνεισφορά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στο 10ο ΕΤΑ να προστεθεί, μόλις προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του την προσχώρηση του Ανατολικού Τιμόρ στην ομάδα χωρών ΑΚΕ και να μεριμνήσει ώστε η βοήθεια προς τη νέα χώρα να ξεχωρίζει σαφώς ως επιπρόσθετη της διευθέτησης που προβλέπεται από το Παράρτημα Ι (α) της αναθεωρημένης συμφωνίας Κοτονού·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν το ταχύτερο δυνατόν διευκρινήσεις σχετικά με το ζήτημα της μελλοντικής χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις ΥΧΕ·

9.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινήσεις σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού χρηματοδότησης των μέτρων που πλαισιώνουν τις μεταρρυθμίσεις των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών στις τρίτες χώρες της λεκάνης της Μεσογείου (πρόγραμμα MEDA)·

10.  υπενθυμίζει ότι όλες οι εκταμιεύσεις του ΕΤΑ πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΑΒ που ενέκρινε η επιτροπή αναπτυξιακής βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη