Forslag til beslutning - B6-0197/2006Forslag til beslutning
B6-0197/2006

FORSLAG TIL BESLUTNING

16.3.2006

på baggrund af Rådets redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Tobias Pflüger
for GUE/NGL-Gruppen
om kriterierne for EU's fredsbevarende operationer, navnlig i Den Demokratiske Republik Congo

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0197/2006
Indgivne tekster :
B6-0197/2006
Vedtagne tekster :

B6‑0197/2006

Europa-Parlamentets beslutning om kriterierne for EU's fredsbevarende operationer, navnlig i Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til kapitel 6 i De Forenede Nationers Pagt (fredsbevarende operationer),

-   der henviser til aftalen om overgangen i Den Demokratiske Republik Congo, der blev undertegnet i Pretoria den 17. december 2002,

-   der henviser til Den Afrikanske Unions bestræbelser for at sikre, at de fælles verifikationsmekanismer, som Rwanda og DRC har aftalt, fungerer i praksis, og for at genoprette tilliden mellem de to lande,

-   der henviser til, at der efter planerne skal afholdes valg i DRC i juni 2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103,

A.  der henviser til, at fredsbevarende missioner under FN's auspicier bør respektere og fremme folkeretten, demokratiet og staternes suverænitet og territoriale integritet samt beskytte menneskerettighederne,

B.  der henviser til, at fredsbevarende missioner under FN's auspicier bør have et klart og præcist mandat med gennemsigtig finansiering og demokratisk kontrol,

C.  der henviser til, at der var borgerkrig i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) i fem år frem til 2003,

D.  der henviser til, at freds- og overgangsperioden har været både vanskelig og delikat, konstant præget af konflikter og voldshandlinger, som har bidraget til at skabe et klima af frygt og utryghed, der har medført yderligere ustabilitet,

E.  der henviser til, at den civile befolkning i visse provinser ofte er det direkte mål for såvel DRC's hær som oprørerne med konstante menneskerettighedskrænkelser og åbenlys foragt for folkeretten,

F.  der henviser til, at FN's anmodninger om humanitær bistand til DRC ikke er blevet efterkommet,

G.  der henviser til, at MONUC gennem sine undersøgelser har påvist en klar sammenhæng mellem den ulovlige udnyttelse af naturressourcerne og volden; der henviser til, at tredjelandes økonomiske interesser i landets værdifulde naturressourcer har givet næring til denne situation,

H.  der erindrer om, at FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) allerede råder over et samlet personel på 16.820, herunder 15.019 tropper, 729 militære observatører og 1.072 politifolk,

I.  der henviser til, at EU i 2005 udsendte to missioner som led i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik - EUPOL Kinshasa og EUSEC DR Congo - på linje med den militære operation ARTEMIS, som blev gennemført i 2003,

J.  der henviser til, at EU har ansvaret for uddannelsen af congolesisk politi og den militære rådgivning af forsvarsministerens og stabschefens kontor; der henviser til, at disse missioner ikke har levet op til forventningerne og ikke har været i stand til at forhindre massive menneskerettighedskrænkelser fra congolesiske troppers side,

K.  der henviser til, at FN i januar 2006 bad EU om at sende en kampgruppe til DRC med henblik på at støtte FN's mission MONUC ved at sørge for lokal beskyttelse under præsidentvalget,

L.  der henviser til, at de congolesiske myndigheder ikke har anmodet om udstationering af en EU-mission i perioden omkring valget,

1.  forkaster tanken om at sende en militær mission fra EU til DRC med henblik på at sikre valgprocessen; advarer om, at dette vil skabe en farlig præcedens for lignende tilfælde;

2.  anmoder om, at man i stedet sender en observatørmission til landet;

3.  kritiserer Rådet for dets manglende åbenhed i denne sag samt for det forhold, at Parlamentet på intet tidspunkt er blevet informeret; er foruroliget over, at forberedelserne til denne mission er langt fremskredne;

4.  er overbevist om, at en militær intervention fra EU's side ikke vil bidrage til at løse problemerne i DRC;

5.  opfordrer regeringerne i regionen til at styrke deres samarbejde omkring håndhævelsen af våbenembargoen i DRC og bekæmpe smuglingen af ulovlige håndvåben hen over landegrænserne;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, DRC's præsident og FN.