Päätöslauselmaesitys - B6-0197/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0197/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

16.3.2006

neuvoston julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Tobias Pflüger
GUE/NGL-ryhmän puolesta
EU:n rauhanturvaoperaatioita koskevista kriteereistä, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0197/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0197/2006
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0197/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n rauhanturvaoperaatioita koskevista kriteereistä, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan VI luvun (rauhanturvaoperaatiot),

–  ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan siirtymäkautta koskevan sopimuksen, joka allekirjoitettiin Pretoriassa 17. joulukuuta 2002,

–  ottaa huomioon Afrikan unionin ponnistelut, joiden tavoitteena on Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan sopimien yhteisten tarkastusjärjestelmien toimintakykyisyyden varmistaminen ja luottamuksen palauttaminen näiden kahden valtion välille,

–  ottaa huomioon vaalit, jotka on suunniteltu pidettävän Kongon demokraattisessa tasavallassa kesäkuussa 2006,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan,

A.  katsoo, että YK:n suojeluksessa toteutettavien rauhanturvaoperaatioiden yhteydessä olisi noudatettava ja edistettävä kansainvälistä oikeutta ja demokratiaa sekä valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja suojeltava ihmisoikeuksia,

B.  katsoo, että YK:n suojeluksessa toteutettavilla rauhanturvaoperaatioilla olisi oltava selvä ja täsmällisesti määritelty mandaatti, niiden rahoituksessa olisi noudatettava avoimuutta ja niiden olisi oltava demokraattisesti valvottuja,

C.  ottaa huomioon, että Kongon demokraattinen tasavalta oli sisällissodassa viiden vuoden ajan vuoteen 2003 asti,

D.  ottaa huomioon, että rauhan- ja siirtymäprosessi on ollut sekä vaikea että hauras, että sen aikana on jatkuvasti sattunut uusia yhteenottoja turvauduttu uudelleen väkivaltaan, mikä on vahvistanut pelon ja turvattomuuden ilmapiiriä ja lisännyt epävakautta,

E.  ottaa huomioon, että joillakin alueilla siviiliväestö on usein sekä Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen armeijan että kapinallisten toiminnan välittömänä kohteena, ja tähän liittyy jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia sekä häikäilemätöntä piittaamattomuutta kansainvälisestä oikeudesta,

F.  ottaa huomioon, ettei YK:n vaatimuksia Kongon demokraattiselle tasavallalle annettavasta humanitaarisesta avusta ole täytetty,

G.  ottaa huomioon, että MONUCin tutkimuksissa on ilmennyt, että luonnonvarojen laittoman hyväksikäytön ja väkivallan välillä on läheinen kytkentä; katsoo, että kolmansien valtioiden intressit, jotka liittyvät maan rikkaisiin luonnonvaroihin, ovat edistäneet tilanteen kärjistymistä,

H.  muistuttaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien Kongon demokraattisessa tasavallassa olevilla tarkkailijajoukoilla (MONUC) on maassa jo henkilökuntaa kaiken kaikkiaan 16 820, joista 15 019 sotilasjoukkoihin kuuluvaa, 729 sotilaallista tarkkailijaa ja 1 072 poliisia,

I.  ottaa huomioon, että vuonna 2005 EU hyödynsi Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa kahta operaatiota – EUPOL Kinshasa ja EUSEC DR Congo – samansuuntaisesti vuonna 2003 toteutetun sotilaallisen ARTEMIS-operaation kanssa,

J.  ottaa huomioon, että EU:lla on vastuu Kongon poliisivoimien kouluttamisesta ja puolustusministerin kabinetille sekä asevoimien yleisesikunnalle tarjottavasta sotilaallisesta neuvonannosta; katsoo, etteivät tällaiset operaatiot ole täyttäneet odotuksia, eikä niillä ole voitu estää massiivisia ihmisoikeuksien loukkaamisia, joihin kongolaiset sotilasjoukot ovat syyllistyneet,

K.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2006 Yhdistyneet Kansakunnat pyysi EU:ta lähettämään taisteluosaston Kongon demokraattiseen tasavaltaan tukemaan YK:n MONUC-operaatiota tarjoamalla suojelua paikan päällä presidenttivaalien aikana,

L.  ottaa huomioon, että kongolaiset viranomaiset eivät pyytäneet EU:n operaation hyödyntämistä vaalien aikana,

1.  hylkää ajatuksen EU:n sotilasoperaation käyttämisestä Kongon demokraattisessa tasavallassa vaaliprosessin turvaamisessa; varoittaa, että tällainen menettely voisi luoda vaarallisen ennakkotapauksen vastaavia tapauksia ajatellen;

2.  kehottaa sen sijaan lähettämään maahan vaalitarkkailijavaltuuskunnan;

3.  arvostelee neuvostoa avoimuuden puutteesta tässä kysymyksessä, sekä siitä, ettei Euroopan parlamentille ole lainkaan tiedotettu asiasta; on huolestunut operaation pitkälle edenneestä valmiusasteesta;

4.  on vakuuttunut siitä, ettei EU:n sotilaallinen väliintulo auttaisi ratkaisemaan Kongon demokraattisen tasavallan ongelmia;

5.  kehottaa alueen hallituksia tehostamaan yhteistyötään Kongon demokraattisen tasavallan asevientikiellon varmistamiseksi ja estämään laittomien pienaseiden rajatylittävän kaupan;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille ja YK:lle.