Förslag till resolution - B6-0197/2006Förslag till resolution
B6-0197/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

16.3.2006

till följd av ett uttalande av rådet
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Tobias Pflüger
för GUE/NGL-gruppen
om kriterierna för EU:s fredsbevarande operationer, särskilt i Demokratiska republiken Kongo

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0197/2006
Ingivna texter :
B6-0197/2006
Antagna texter :

B6‑0197/2006

Europaparlamentets resolution om kriterierna för EU:s fredsbevarande operationer, särskilt i Demokratiska republiken Kongo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kapitel 6 i FN-stadgan (fredsbevarande operationer),

–  med beaktande av övergångsavtalet för Demokratiska republiken Kongo, undertecknat den 17 december 2002 i Pretoria,

–  med beaktande av Afrikanska unionens ansträngningar för att se till att de gemensamma kontrollmekanismerna som Rwanda och Demokratiska republiken Kongo har godkänt fungerar och att återupprätta förtroendet mellan de två länderna,

–  med beaktande av de val som planeras i Demokratiska republiken Kongo i juni 2006,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fredsbevarande insatser under FN:s överhöghet bör respektera och främja internationell lag och demokrati, staters suveränitet och territoriell integritet samt värna de mänskliga rättigheterna.

B.  Fredsbevarande insatser under FN:s överhöghet bör ha ett tydligt och väldefinierat mandat med öppen redovisning av finansieringen och vara underställda demokratisk kontroll.

C.  I Demokratiska republiken Kongo rådde inbördeskrig under fem år fram till 2003.

D.  Freds- och övergångsprocessen har varit både svår och grannlaga, med ständiga återfall i konflikter och våld som har bidragit till ett klimat av rädsla och otrygghet och som lett till ytterligare instabilitet.

E.  I vissa provinser är civilbefolkningen ofta det direkta målet både för Demokratiska republiken Kongos armé och rebellerna, med fortlöpande brott mot de mänskliga rättigheterna och flagrant ringaktning för internationell rätt.

F.  FN:s begäran om humanitärt stöd åt Demokratiska republiken Kongo har inte hörsammats.

G.  Undersökningar som Monuc gjort har visat att det finns ett nära samband mellan olaglig exploatering av naturresurser och våld. Tredje länders ekonomiska intressen i landets rika naturresurser har hjälpt till att underblåsa situationen.

H.  FN:s observatörsmission i Demokratiska republiken Kongo (Monuc) har redan totalt 16 820 personer i landet, inklusive 15 019 soldater, 729 militära observatörer och 1 072 poliser.

I.  EU placerade 2005 ut två grupper inom ramen för gemenskapens säkerhets- och försvarspolitik – Europol Kinshasa och Eusec Demokratiska republiken Kongo – i linje med den militära operationen Artemis som genomfördes 2003.

J.  EU har ansvaret för att utbilda kongolesisk polis och ge militära råd åt kansliet för statssekreteraren med ansvar för försvaret och åt generalstaben. Dessa uppdrag har inte motsvarat förväntningarna och kunde inte hindra att kongolesiska trupper begick omfattande brott mot de mänskliga rätigheterna.

K.  I januari 2006 bad FN att EU skulle sända militära styrkor till Demokratiska republiken Kongo för att ge stöd till FN:s observatörsmission Monuc genom att tillhandahålla skydd på marken under presidentvalet.

L.  De kongolesiska myndigheterna har inte begärt någon utplacering av en EU-grupp under den period valet skall pågå.

1.  Europaparlamentet förkastar idén att sända EU-trupper till Demokratiska republiken Kongo för att skydda valprocessen. Europaparlamentet varnar för att detta skulle skapa ett farligt prejudikat för liknande fall.

2.  Europaparlamentet begär att en valobservatörsgrupp skall sändas till landet i stället.

3.  Europaparlamentet kritiserar rådet för bristen på insyn i denna fråga och dessutom för att parlamentet aldrig blivit informerat. Parlamentet är oroligt för att förberedelserna för denna insats har framskridit så långt.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att en militär intervention från EU inte hjälper till att lösa problemen i Demokratiska republiken Kongo.

5.  Europaparlamentet uppmanar regeringarna i området att intensifiera sitt samarbete med att genomdriva vapenembargot i Demokratiska republiken Kongo och att bekämpa den gränsöverskridande smugglingen av olagliga lätta vapen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Demokratiska republiken Kongos president och FN.