Πρόταση ψηφίσματος - B6-0201/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0201/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

16.3.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0009/06
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Claude Turmes, Rebecca Harms και Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0201/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0201/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0201/06

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM(2006)105),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριοι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι τρεις και συγκεκριμένα, ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνιστικότητα και προστασία του περιβάλλοντος,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ-25 από τις εισαγωγές ανέρχεται σε ποσοστό 48% (2002) που προορίζεται να ανέλθει στο 71% έως το 2030, στην περίπτωση που δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο είναι σημαντικά, ιδίως λόγω μεσοπρόθεσμων προβλημάτων όσον αφορά το πετρέλαιο και λόγω της ασταθούς πολιτικής κατάστασης που επικρατεί σε ορισμένες χώρες που εξάγουν πετρέλαιο, ενώ η αγορά φυσικού αερίου αποκτά όλο και περισσότερο παγκόσμιο χαρακτήρα, με ορισμένες γεωπολιτικές εντάσεις, η εξάπλωση της πυρηνικής ενέργειας και τα προβλήματα των αποβλήτων δεν έχουν ακόμη επιλυθεί και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών που συμβάλλουν στη μεταβολή του κλίματος είναι πιθανώς ο μεγαλύτερος παράγων για διαρθρωτικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική χρήση ενέργειας στην ΕΕ-25 το 2004 κατενέμετο σε 41% στα κτήρια, 31% για τις μεταφορές και 28% για τη βιομηχανία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77% της ζήτησης της ΕΕ για πετρέλαιο, το 51% για αέριο και σχεδόν το 100% για ουράνιο και προϊόντα ουρανίου καλύπτονται από τις εισαγωγές,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 59% του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην Ευρώπη το 2004 χρησιμοποιείται από τον τομέα των μεταφορών, 17% στα κτήρια, 16% σε μη ενεργειακές χρήσεις και 8% στη βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005, οι μεταφορές στην ΕΕ εξαρτώντο σε ποσοστό 96% από το πετρέλαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής να αυξηθεί κατά 30% περίπου έως το 2030 με αύξηση έως 5% ετησίως για τις εναέριες μεταφορές,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 29% του αερίου που καταναλώθηκε στην ΕΕ-25 το 2004 χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρισμού, ενώ το υπόλοιπο 71% χρησιμοποιήθηκε στους υπόλοιπους τομείς (βιομηχανία, κατοικίες, κλπ),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση άνθρακα στην ΕΕ παρουσίασε πτωτικές τάσεις για πολλά χρόνια,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΕΕ-25 βασίζεται κατά 31% στην πυρηνική ενέργεια, 25% στα στερεά καύσιμα (κυρίως άνθρακα), 18% στο αέριο, 14% στις ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και 5% στο πετρέλαιο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 13 κράτη μέλη παράγουν ηλεκτρισμό από πυρηνική ενέργεια, ενώ ορισμένα κράτη ακολουθούν δεδηλωμένη πολιτική κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση και διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων, η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, η εξάπλωση και οι τρομοκρατικές απειλές παραμένουν θέματα μεγάλης ανησυχίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχους αύξησης του μεριδίου της κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ από το 6% στο 12% και το 22,1% για τον ηλεκτρισμό και στο 5,75% για καύσιμα έως το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνον εάν τα κράτη μέλη προσαρμόσουν προς στην κατεύθυνση αυτή τις πολιτικές τους,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΠΕ προέρχονται κυρίως από ενδογενείς πηγές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς όπως ηλεκτρισμός, θέρμανση και ψύξη και μεταφορές,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για την ενέργεια, το ήμισυ σχεδόν του συνόλου των πωλητών της ΕΕ (48%) πιστεύει ότι η εθνική τους κυβέρνηση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της χρήσης της ηλιακής ενέργειας ακολουθούμενη από την προώθηση της προηγμένης έρευνας για νέες ενεργειακές τεχνολογίες (41%) και την ανάπτυξη της χρήσης της αιολικής ενέργειας (31%), ενώ η ρύθμιση για τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο (23%) και η ανάπτυξη της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας (12%) τυγχάνουν μικρότερης εκτίμησης μεταξύ των απαντησάντων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει στην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή απόδοση την ενεργειακή απόδοση και τη διατήρηση της ενέργειας σε όλους τους τομείς, ως την καλύτερη λύση για την ασφάλεια του εφοδιασμού την ανταγωνιστικότητα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα,

1.  ευχαριστεί την Επιτροπή για την Πράσινη Βίβλο με θέμα "μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια για την Ευρώπη" και την προσπάθειά της να επιτύχει έναν περισσότερο συντονισμένο τρόπο προσδιορισμού των ενεργειακών πολιτικών στην ΕΕ·

2.  χαιρετίζει την ιδέα να αυξηθούν οι προσπάθειες, προκειμένου να μιλούμε με μια φωνή σχετικά με τα ενεργειακά θέματα στα διεθνή φόρα και στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων βασιζόμενοι στην επιτυχία της συντονισμένης απάντησης της ΕΕ, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της αντιδικίας Ρωσίας-Ουκρανίας για το αέριο·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία των καλών πολιτικών σχέσεων με τις κύριες χώρες εταίρους που παρέχουν ενέργεια στην ΕΕ, υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής με τη Ρωσία και ζητεί επειγόντως να κυρωθεί ο Ενεργειακός Χάρτης·

4.  τονίζει τη σημασία να ενσωματωθεί στη νέα ενεργειακή διπλωματία της ΕΕ ένας εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους κύριους καταναλωτές ενεργείας και ιδιαίτερα τις ανερχόμενες οικονομίες όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή διατήρηση με στόχο να καθοριστούν ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης, που θα εναρμονισθούν σταδιακά, για προϊόντα οικουμενικού ενδιαφέροντος, όπως αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές για το ευρύ κοινό, εξοπλισμός γραφείου, και να προωθηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο η ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού παράγοντα στις αποφάσεις που λαμβάνονται στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας·

5.  τονίζει την ανάγκη να προετοιμασθεί δεόντως η προσπάθεια της ΕΕ να μιλήσει με μια φωνή και υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι εκ του σύνεγγυς διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους κύριους ενδιαφερομένους κατά το σχεδιασμό μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας·

6.  συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι μια κοινή άποψη όσον αφορά μια στρατηγική για την ασφάλεια του εφοδιασμού πρέπει να σέβεται τις γεωγραφικές, οικονομικές, περιφερειακές κλιματικές και διαρθρωτικές διαφορές των κρατών μελών·

7.  επισημαίνει ότι μια νέα ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη πρέπει να βασίζεται σε μεμονωμένες και διαφοροποιημένες στρατηγικές των κρατών μελών για τη μείωση της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο και το αέριο και θα είναι, ως εκ τούτου, συμπληρωματική των εθνικών στρατηγικών συντονίζοντας και όχι υποκαθιστώντας τα εθνικά μέτρα·

8.  επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού αερίου και πετρελαίου όπως επίσης και να γίνει εκμετάλλευση κάθε δυνατού μέσου με στόχο την ενίσχυση του βαθμού αυτάρκειας της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας·

9.  ζητεί ως εκ τούτου επειγόντως από την Επιτροπή να προτείνει το συντομότερο δυνατόν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο του μελλοντικού της Σχεδίου Δράσης για την ενεργειακή απόδοση με στόχο την περικοπή της ζήτησης ενέργειας στην Ευρώπη κατά 20% και να επενδύσει επειγόντως και μαζικά σε μια πραγματικά αποτελεσματική από πλευράς ενέργειας οικονομία, καθιστώντας την Ευρώπη την πλέον ενεργειακά αποδοτική οικονομία στον κόσμο έως το 2020 και παρέχοντάς της την αναγκαία αξιοπιστία, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη ισχυρών διεθνών συμφωνιών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη διατήρηση ενέργειας·

10.  θεωρεί το επίπεδο εξάρτησης από το πετρέλαιο, κυρίως από τις εισαγωγές πετρελαίου, ως λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας· υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση αυτή είναι σχεδόν πλήρης στον τομέα των μεταφορών και ότι ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος τομέας πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα· θεωρεί, επομένως, ότι είναι επείγον να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις για διαρκή, μακροπρόθεσμη βελτίωση όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και διατήρηση στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να επιτευχθούν: α) δύο φορές οικονομικότερα από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου επιβατικά και φορτηγά οχήματα β) χρήση καθαρών ανανεώσιμων καυσίμων γ) κίνητρα προκειμένου να συνεχιστεί η μετάβαση προς τη δεύτερη γενεά βιοκαυσίμων δ) μεταφορά της κυκλοφορίας από τις οδικές και εναέριες μεταφορές στις σιδηροδρομικές και πλωτές ε) μεγαλύτερη ηλεκτροδότηση των σιδηροδρόμων και στ) περισσότερες δημόσιες μεταφορές·

11.  επισημαίνει ότι ο τομέας των κτηρίων στον οποίο διοχετεύεται άνω του 40% της συνολικής ενέργειας στην ΕΕ-25, είναι ο περισσότερο ενεργοβόρος τομέας· επισημαίνει επιπλέον ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο το σύνολο της οικονομίας, αλλά πάνω από όλα τα κοινωνικώς μειονεκτούντα άτομα· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα των κτηρίων στο πλαίσιο της οποίας θα προτείνονται καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

12.  αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη αστικών δικτύων θέρμανσης και ψύξης αποτελεί βασικό τρόπο ενίσχυσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού των κτηρίων, δεδομένου ότι παρέχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στη χρήση του καυσίμου· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός θέρμανσης και ενέργειας από κοινού με την παραγωγή τριών μορφών ενέργειας από ένα καύσιμο είναι τεχνολογίες που θα έπρεπε να προωθηθούν και θα μπορούσαν να συμβάλουν όχι μόνο σε υψηλότερο ποσοστό προμήθειας ενέργειας από τις ΑΠΕ, αλλά και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση· η βιομηχανική συμπαραγωγή αποτελεί επίσης βασική οδό, προκειμένου να μειωθεί η ραγδαία άνοδος των ενεργειακών τιμών για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές·

13.  τονίζει εκ νέου την υποστήριξή του στις ΑΠΕ, καλεί τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου μεριδίου 12% των πηγών αυτών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 22,1% στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, καθώς και μερίδιο της τάξης του 5,75% της κατανάλωσης καυσίμου έως το 2010 και ζητεί να υποβληθεί πρόταση οδηγίας για την προώθηση της θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος· καλεί την Επιτροπή να θέσει πριν από το τέλος του έτους, τομεακούς στόχους για τις ΑΠΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της παραγωγής του 25% της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020·

14.  χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη βιομάζα και την πρόταση για τα βιοκαύσιμα και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επισπεύσουν τις προσπάθειες για την αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη χρήση βιομάζας επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή στα περιβαλλοντικά προβλήματα·

15.  χαιρετίζει τα ανερχόμενα σχέδια για την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας στα ανοικτά της Βόρειας Θάλασσας και ζητεί από την Επιτροπή και τις χώρες που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε οι επενδύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν·

16.  επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση στις ΑΠΕ και για μια παγκόσμια αγορά σε νέο εξοπλισμό και συστήματα που θα βασίζεται στις πηγές αυτές και ζητεί να προβλέψει η ΕΕ ότι οι τεχνολογίες ανανεωσίμων πηγών ενέργειας θα λάβουν επαρκείς πόρους εντός του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και θα βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την ηγετική θέση που διαθέτουν από πλευράς τεχνολογίας ώστε να έχουν επιτυχία στην παγκόσμια αγορά·

17.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του αερίου ως σημαντικό βήμα προκειμένου να επιτύχει η ΕΕ τους στόχους της όσον αφορά τη μεταβολή του κλίματος και να παράσχει κίνητρα για μια νέα είσοδο στην αγορά ηλεκτρισμού στην ΕΕ και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές στρατηγικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο όπως η ανάπτυξη τερματικών σημείων LNG και εγκαταστάσεων αποθήκευσης καθώς και νέων αγωγών· σημειώνει ότι οι προσπάθειες γεωγραφικής διαφοροποίησης του εφοδιασμού και ενίσχυσης των αλληλοσυνδέσεων είναι ιδιαίτερα αναγκαίες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη·

18.  θεωρεί ότι, στην περίπτωση που η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας συνεχίσει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε ορισμένα κράτη μέλη, οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μόνο σε επίπεδο κρατών μελών στο πλαίσιο της επικουρικότητας·

19.  επισημαίνει ότι η πυρηνική ενέργεια, καλύπτοντας το 6% της τελικής παραγωγής ενέργειας της ΕΕ, διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο στην προσπάθεια διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού στα περισσότερα κράτη μέλη, επισημαίνει επιπλέον ότι η πυρηνική ενέργεια αποτρέπει τις επενδύσεις για μια πράγματι ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το κλίμα οικονομία και προκαλεί ορισμένα προβλήματα και κινδύνους, όπως απόβλητα υψηλής ραδιενέργειας με μακρά διάρκεια ζωής, κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και κίνδυνο διάδοσης·

20.  επισημαίνει ότι τα οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ουρανίου υπολογίζεται να διαρκέσουν για χρονικό διάστημα 40 έως 60 ετών υπό τις τρέχουσες συνθήκες χρήσης· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κατά την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των διαφόρων ενεργειακών τεχνολογιών και κατά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων πυρηνικής ενέργειας, πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλες τις πτυχές του κόστους, όπως η απενεργοποίηση και οι αρνητικές για το περιβάλλον και την υγεία συνέπειες καθώς και το θέμα της πυρηνικής διάδοσης·

21.  επιμένει ότι ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας του εφοδιασμού διαδραματίζει η ταχεία μεταφορά των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών, προκειμένου να επιτευχθεί μια πλήρως λειτουργούσα εσωτερική αγορά στον τομέα του ηλεκτρικού και του αερίου εις τρόπον ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και η ενεργειακή απόδοση·

22.  καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει έντονα στην κυριαρχία της αγοράς και τις ατέλειες της αγοράς, όπως περιγράφεται στην "τομεακή έρευνα" που υπέβαλε η ΓΔ Ανταγωνισμού στις 16 Φεβρουαρίου 2006 και να υποβάλει νέες προτάσεις για την καταπολέμηση της δεσπόζουσας θέσης και των ατελειών της αγοράς με μια συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών και μέσων· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, προκειμένου να δοθεί μια συντονισμένη και πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση στον ανερχόμενο εθνικό οικονομικό πατριωτισμό·

23.  αναγνωρίζει ότι η φορολογία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο επηρεάζοντας τα σχήματα συμπεριφοράς, όπως και οι κανονισμοί και τα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, και θεωρεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται άνιση κατανομή κινήτρων, π.χ. στον τομέα του ΦΠΑ, όπου η κατανάλωση αερίου μπορεί να φορολογείται λιγότερο σε σχέση με τη χρήση των ανανεωσίμων τεχνολογιών·

24.  θεωρεί ως εκ τούτου ότι τα φορολογικά μέτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κίνητρο, ιδίως για τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, τις βιώσιμες και τις ενδογενείς πηγές και χαιρετίζει επομένως την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί την Έκτη Οδηγία του Συμβουλίου 77/388/ΕΟΚ της 17ης Μαΐου 1997 σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τους φόρους κύκλου εργασιών - κοινό σύστημα ΦΠΑ : ενιαία βάση αξιολόγησης, εις τρόπον ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα υλικά και τις υπηρεσίες για την ενεργειακή απόδοση·

25.  τονίζει το τεράστιο χάσμα καινοτομίας που υφίσταται σήμερα στον τομέα της ενέργειας και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έναν χάρτη πορείας, προκειμένου να επισπευσθεί η διείσδυση στην αγορά των υφισταμένων βέλτιστων πρακτικών και βέλτιστων τεχνολογιών σε τομείς όπως ο φωτισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές, ο εξοπλισμός γραφείου, οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης, τα κτήρια, τα αυτοκίνητα, και η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού χρησιμοποιώντας μια σειρά μέσων όπως οι δημόσιες προμήθειες και οι καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης ως τρίτος χρηματοδοτικός εταίρος·

26.  αναγνωρίζει τη σημασία της αύξησης των επενδύσεων στην Ε&Α, προκειμένου να υπάρξει ωφέλεια από τις υπάρχουσες τεχνολογίες και να προωθηθούν νέες εις τρόπον ώστε η Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της και να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες και μακρόχρονες θέσεις εργασίας, να υπάρχει συνέπεια με τους στόχους της Λισαβόνας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη επίτευξη του Έβδομου Αναπτυξιακού Στόχου Χιλιετίας όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

27.  θεωρεί αναγκαίο να αποτελέσει η ΕΕ παράδειγμα διατηρώντας τις δαπάνες εντός του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για τις τεχνολογίες βιώσιμης ενέργειας και τα μέτρα διατήρησης της ενέργειας·

28.  υπενθυμίζει ότι δεν υφίσταται σήμερα νομική βάση για μια συνεπή και ανεξάρτητη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να βασίζεται στη συναίνεση και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και στην ευρεία δημόσια αποδοχή και καλεί επειγόντως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επικεντρωθούν στο πλαίσιο των συζητήσεών τους στους τομείς εκείνους όπου η συναίνεση αυτή μπορεί σύντομα να προκύψει, όπως αποδοτικότητα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, ανανεώσιμες ενέργειες και εξορθολογισμός της εσωτερικής αγοράς και να αφήσει τα θέματα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ - συγκεκριμένα τα θέματα πυρηνικής ενέργειας - να επιλυθούν στο πλαίσιο της επικουρικότητας·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.