Πρόταση ψηφίσματος - B6-0202/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0202/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

16.3.2006

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0009/2006
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma και Mechtild Rothe
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία : 2006/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0202/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0202/2006
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0202/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε την Πράσινη Βίβλο της σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ των 25 από τις εισαγωγές προκειμένου για την ενέργεια ανέρχεται σε 48% (2002) και ότι το ποσοστό αυτό προβλέπεται να ανέλθει σε 71% έως το 2030 εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα και ότι η βεβαιότητα του εφοδιασμού είναι μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ των 25 ανερχόταν σε 1.700 εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) το 2005, εκ των οποίων 38% πετρέλαιο, 23% φυσικό αέριο, 18% άνθρακα και στερεά καύσιμα, 15% πυρηνική ενέργεια και 6% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ των 25 προέρχεται κατά 31% από πυρηνική ενέργεια, 25% από στερεά καύσιμα (κατά κύριο άνθρακας), 18% από φυσικό αέριο, 14% από ΑΠΕ και 5% από πετρέλαιο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77% της ζήτησης της ΕΕ για πετρέλαιο, το 51% της ζήτησης για φυσικό αέριο και σχεδόν το 100% της ζήτησης για ουράνιο και προϊόντα ουρανίου καλύπτονται από εισαγωγές· ότι η ΕΕ των 15 εξαρτάται από χώρες της Μέσης Ανατολής για το 31% των εισαγωγών πετρελαίου, από τη Ρωσία για το 30% των εισαγωγών φυσικού αερίου και το 28% των εισαγωγών πετρελαίου και από την Αλγερία για το 22% των εισαγωγών φυσικού αερίου,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 59% του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην Ευρώπη το 2004 χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των μεταφορών, το 17% στα κτίρια, το 16% σε μη ενεργειακές χρήσεις και το 8% στη βιομηχανία· ότι η ενεργειακή ζήτηση στον τομέα των μεταφορών αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030, με αύξηση έως 5% ετησίως για τις αεροπορικές μεταφορές, πράγμα που θα αυξήσει τις εκπομπές και την εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση φυσικού αερίου έχει αυξηθεί αισθητά τόσο απόλυτα όσο και σχετικά με τα άλλα καύσιμα, δεδομένου ότι το μερίδιο αγοράς του έχει αυξηθεί από 18% το 1993 σε 24% το 2003 και προβλέπεται να φτάσει το 27% έως το 2020,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 29% του φυσικού αερίου που καταναλώθηκε στην ΕΕ των 25 το 2004 χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ το 71% για άλλες χρήσεις (βιομηχανία, οικίες κλπ.),

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική χρήση της ενέργειας στην ΕΕ των 25 το 2004 ήταν 28% στο βιομηχανικό τομέα, 31% για τις μεταφορές και 41% στα κτίρια· ότι η ταχύτερη αύξηση της κατανάλωσης σημειώνεται στον τομέα των μεταφορών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις είναι οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ: η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχους για αύξηση του μεριδίου κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ, από 6% σε 12% και σε 22,1% για την ηλεκτρική ενέργεια και σε 5,75% για καύσιμα έως το 2010· εκτιμώντας ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν εάν όλα τα κράτη μέλη προσαρμόσουν αναλόγως τις πολιτικές τους,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια είναι ζωτικός πόρος για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια και να θέσουν σε κίνδυνο την ειρήνη,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες πολιτικές διενέξεις σχετικά με τον εφοδιασμό και την τιμή του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και της εταιρείας φυσικού αερίου της Gazprom, από τη μια πλευρά, και Ουκρανίας και Μολδαβίας, από την άλλη πλευρά, έδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο ευπαθής μπορεί να είναι στις πολιτικές παρεμβάσεις η ασφάλεια του εφοδιασμού και της διανομής της ενέργειας,

1.  χαιρετίζει τη νέα Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια"· επισημαίνει ωστόσο, ότι η Πράσινη Βίβλος δεν προτείνει νέους στόχους ούτε διατυπώνει απτές προτάσεις που θα απαντούσαν σε πρόσφατες εκκλήσεις για δημιουργία μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής· ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ταχεία πολιτική διαδικασία έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει ένα απτό πρόγραμμα δράσης, το ταχύτερο δυνατό· επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος δεν ασχολείται με ζωτικούς τομείς που στηρίζονται έντονα σε εισαγόμενες πηγές ενέργειας, ιδίως τις μεταφορές και την αεροπλοΐα· θεωρεί ότι η Πράσινη Βίβλος είναι λιγότερο φιλόδοξη στον τομέα των μεταφορών απ' ό,τι η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το CARS-21·

2.  υπογραμμίζει ότι κεφαλαιώδες στοιχείο μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να είναι η ενισχυμένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο· επιπλέον, θεωρεί ότι μια τέτοια ενισχυμένη αλληλεγγύη θα ενίσχυε ουσιαστικά την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζει την κοινή θέση της σε ενεργειακά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο·

3.  επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος δεν προτείνει νέες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για την υπέρβαση της εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες·

4.  υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για τον μελλοντικό ενεργειακό εφοδιασμό· κατά συνέπεια, ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν νέους φιλόδοξους στόχους και δράσεις στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος· επιμένεις σε μια οδηγία για τη θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές, όπως αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στην αγορά στον τομέα της θέρμανσης·

5.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει την πρωτοβουλία και να συγκροτήσει ευρεία συνεργασία με όλες τις μεγάλες χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Κίνα, ώστε να επεξεργαστούν μια εκτενή και σφαιρική στρατηγική για την οργάνωση της πλευράς της ζήτησης, και να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους ως αντίβαρο του ολιγοπωλίου στην πλευρά της παραγωγής· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει επίσης να προωθεί την εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα της ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας·

6.  επιμένει στον ευρωπαϊκό στόχο του να καταστεί η ΕΕ η πιο αειφόρος και ενεργειακά αποδοτική οικονομία του κόσμου έως το 2020·

7.  επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τον μελλοντικό εφοδιασμό σε ενέργεια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία να εγγυάται, μέσω της διαφοροποίησης του εφοδιασμού και της πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ καταναλωτριών και παραγωγών χωρών, συνεχή εφοδιασμό σε ενέργεια χωρίς διαταραχές από τις πολιτικές πιέσεις·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαμεσολάβησης όπως αυτό του ΠΟΕ, για περιπτώσεις διενέξεων και αντιδικιών σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να δρομολογήσει μια τέτοια διαδικασία αναπτύσσοντας ένα σύστημα διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της πολιτικής της για τους γείτονες, καθώς και με άλλες βασικές προμηθευτικές χώρες και να προωθήσει ενεργά αυτό το σύστημα διαμεσολάβησης σε παγκόσμιο επίπεδο· κατά συνέπεια, πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επεξεργαστεί μια πρότυπη προσέγγιση για τη διεθνή διαχείριση της διανομής ενέργειας·

9.  υπογραμμίζει ότι μια ενεργητική πολιτική προς υποστήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής προόδου στις ενεργοπαραγωγούς χώρες, καθώς και στις χώρες με εγκαταστάσεις διαμετακόμισης, θα βοηθούσε ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα, που είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του εφοδιασμού και της διανομής ενέργειας·

10.  αναγνωρίζει τη σημασία των καλών πολιτικών σχέσεων με χώρες εταίρους· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής με τη Ρωσία και ζητεί επείγουσα κύρωση του Ενεργειακού Χάρτη· καλεί περαιτέρω την ΕΕ να επιμένει πάντοτε στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η πλευρά της ζήτησης, η εξοικονόμηση ενέργειας και η αποδοτική χρήση της ενέργειας σε σχέση με τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης·

11.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργηθούν πλήρως λειτουργούσες εσωτερικές αγορές για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, να εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού έτσι ώστε να διασφαλιστεί ανταγωνισμός δίκαιος και χωρίς διακρίσεις και να αποφευχθεί η λειτουργία ολιγοπωλιακών αγορών ενέργειας·

12.  επισημαίνει ότι για πολλές χώρες η πυρηνική ενέργεια αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος, αλλά ότι, όσον αφορά την αποφασιστικότητα ορισμένων χωρών να αναπτύξουν περαιτέρω την πυρηνική ενέργεια, πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά το ακόμα ανοικτό ζήτημα ασφαλείας της παραγωγής, χρήσης και αποθήκευσης του πυρηνικού υλικού·

13.  επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στρατηγικές για τη μείωση των δυνατοτήτων χρήσης ουρανίου και πυρηνικών αποβλήτων για την παραγωγή και διάδοση πυρηνικών όπλων· κατά συνέπεια, ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να δώσουν αμέριστη υποστήριξη στις προτάσεις της ΔΟΑΕ που αποβλέπουν στο να προσλάβει πολυμερή χαρακτήρα ο εφοδιασμός του σχάσιμου υλικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στο να τεθεί η χρήση και αποθήκευση όλου του εξαντλημένου πυρηνικού υλικού υπό διεθνή έλεγχο·

14.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη επένδυση στην κατασκευή ενός μεγαλύτερου δικτύου αγωγών για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και θα ανήκει στις καταναλώτριες χώρες, ενδεχομένως σε βάση συνιδιοκτησίας ή μέσω εταιρικών σχέσεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα, θα αποτελέσει ουσιαστική συνεισφορά στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μαζί με τα κράτη μέλη ένα πλαίσιο ικανό να προωθήσει υψηλού επιπέδου ιδιωτικές επενδύσεις για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης· καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο που θα μπορεί να προωθεί ιδιωτικές επενδύσεις υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης· θεωρεί σημαντικό η ΕΕ να προωθήσει την επέκταση ασφαλών ενεργειακών δικτύων, ιδίως δε συστημάτων αγωγών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και λιμένων για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)·

15.  καλεί το Συμβούλιο να δεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες των ΔΕΔ έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείποντες κρίκοι στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού καθώς και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, με υποστήριξη συγκεκριμένων έργων όπου απαιτείται·

16.  επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν απτά μέτρα με στόχο τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και τη διερεύνηση όλων των δυνατών μέσων που αποβλέπουν στην ενίσχυση του βαθμού αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ενεργειακό τομέα·

17.  υποστηρίζει ότι οι χώρες που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα πρέπει να παραχωρήσουν στις ενεργειακές εταιρείες της ΕΕ ανοικτή πρόσβαση ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται σε συμβάσεις έτσι ώστε να βοηθηθεί το άνοιγμα των ενεργειακών αποθεμάτων των χωρών παραγωγών·

18.  θεωρεί ότι ο βαθμός εξάρτησης από το πετρέλαιο και ο βαθμός εξάρτησης από τις εισαγωγές πετρελαίου είναι θέματα που προκαλούν μεγάλη ανησυχία· υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση αυτή εντοπίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στον τομέα των μεταφορών και κατά συνέπεια πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά προτεραιότητα· επισημαίνει ότι η ευμεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και οι προβλέψεις των τάσεων των τιμών οι οποίες κατ' επανάληψη ήταν πολύ χαμηλές σε σύγκριση με την πραγματικότητα, έχουν ήδη σημαντικές δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις·

19.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών· επισημαίνει ότι, ενώ οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται διαρκώς, στις διάφορες ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες έχουν επιτευχθεί εντυπωσιακές μειώσεις κόστους·

20.  αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του φυσικού αερίου καθώς το μερίδιό του στη συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται και πλησιάζει το 25%, καθώς και την ανάγκη να χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όπως η ανάπτυξη τερματικών σταθμών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και νέων αγωγών·

21.  επισημαίνει ότι μια κοινή ενεργειακή πολιτική πρέπει να βασίζεται σε επιμέρους και διαφοροποιημένες στρατηγικές των κρατών μελών για μείωση της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και, κατά συνέπεια, είναι συμπληρωματική προς τις εθνικές στρατηγικές και συντονίζει τα εθνικά μέτρα αντί να τα αποκαθιστά·

22.  επαναβεβαιώνει την ελευθερία των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μίγμα· θεωρεί ωστόσο ότι η ελευθερία αυτή πρέπει επίσης να σέβεται την ανάγκη της ΕΕ συνολικά να έχει ένα ενεργειακό μίγμα που θα προέρχεται όλο και περισσότερο από ασφαλείς και φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας·

23.  συμφωνεί με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η πρώτη προτεραιότητα δράσης πρέπει να βρίσκεται στον τομέα των μέτρων διαχείρισης της ζήτησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας και να μειωθεί η κατανάλωση μέσω της εξοικονόμησης· από την άποψη αυτή εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την καθυστέρηση της διατύπωσης προτάσεων για τον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει το οικονομικό δυναμικό της εξοικονόμησης τουλάχιστον του 20% της ενέργειας που καταναλώνεται και ότι το δυναμικό αυτό πρόκειται να αυξηθεί με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, τις τεχνολογικές βελτιώσεις και τις οικονομίες κλίμακας·

24.  επισημαίνει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες θα ήταν επίσης χρήσιμες για την αύξηση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης των πετρελαϊκών εταιρειών και των εταιριών φυσικού αερίου στο πλαίσιο των εταιρικών κοινωνικών ευθυνών τους για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα·

25.  θεωρεί σημαντικό να συνεχίσει την υποστήριξη της δυνατότητας χρηματοδότησης από το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2007-2013 σε ενεργειακές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των ΔΕΔ, περιβαλλοντικών παραμέτρων, της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας·

26.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε αρκετούς τομείς πολιτικής της ΕΕ και στις διεθνείς σχέσεις, ιδίως την αναπτυξιακή συνεργασία, και επαναλαμβάνει τη σημασία της επίτευξης συνεργασίας μεταξύ των ευρωμεσογειακών χωρών για την ανάπτυξη μεγαλύτερης χρήσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·

27.  αναγνωρίζει το μεγάλο δυναμικό για αυξημένη απασχόληση, καθώς και για πωλήσεις εξοπλισμού και συστημάτων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και στον ευρύτερο κόσμο, από επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες·

28.  αναγνωρίζει τη σημασία των αυξημένων επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και σε νέα δυναμικότητα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου για την πώληση εξοπλισμού και συστημάτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους και υλοποιούν στο ακέραιο όλες τις υφιστάμενες ενεργειακές οδηγίες· επισημαίνει ότι εξοικονομήσεις ενέργειας της τάξης του 10% θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με πλήρη εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη θεσπισθεί από την ΕΕ στον τομέα των κτιρίων, των οικιακών συσκευών, της παραγωγής θερμότητας και των μεταφορών·

30.  καλεί την Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, να αποκρούσουν τον κίνδυνο αυξημένου κοινωνικού αποκλεισμού και να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η αύξηση των τιμών της ενέργειας στις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες·

31.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ.