Förslag till resolution - B6-0202/2006Förslag till resolution
B6-0202/2006

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

16.3.2006

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0009/2006
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Robert Goebbels, Pasqualina Napoletano, Reino Paasilinna, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma och Mechtild Rothe
för PSE-gruppen
om trygg energiförsörjning i Europeiska unionen

Förfarande : 2006/2530(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0202/2006
Ingivna texter :
B6-0202/2006
Antagna texter :

B6‑0202/2006

Europaparlamentets resolution om trygg energiförsörjning i Europeiska unionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.   Kommissionen har offentliggjort sin grönbok med titeln ”En europeisk strategi för säker, konkurrenskraftig och hållbar energi för Europa”.

B.   EU-25 är till 48 procent beroende av importerad energi (2002) och andelen förväntas stiga till 71 procent fram till 2030 om inga ytterligare åtgärder vidtas, och försörjningstrygghet är ett av de viktigaste villkoren för att energin skall vara säkrad.

C.  Konsumtionen av primärenergi i EU-25 uppgick till 1 700 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) 2005, av vilka 38 procent utgjordes av olja, 23 procent av gas, 18 procent av kol/fasta bränslen, 15 procent av kärnkraft och 6 procent av förnybara energikällor.

D.   Bruttoelproduktionen i EU-25 baseras till 31 procent på kärnkraft, 25 procent på fasta bränslen (huvudsakligen kol), 18 procent på gas, 14 procent på förnybara energikällor och 5 procent på olja.

E.   EU täcker 77 procent av sitt oljebehov, 51 procent av sitt gasbehov och nästan 100 procent av sitt behov av uran och uranprodukter med import. EU-15 är beroende av länderna i Mellanöstern för 31 procent av oljeimporten, Ryssland för 30 procent av gasimporten och 28 procent av oljeimporten och Algeriet för 22 procent av gasimporten.

F.  Ungefär 59 procent av den olja som förbrukades i Europa 2004 gick till transportsektorn, 17 procent till byggnader, 16 procent till andra ändamål än energi och 8 procent till industrin. Kommissionen förväntar sig att energibehovet inom transportsektorn skall öka med minst 30 procent fram till 2030, med en femprocentig ökning per år för flygtransporter vilket kommer att öka utsläppen och beroendet av importerad energi.

G.  Efterfrågan på gas i EU har ökat markant, både absolut sett och i relation till andra bränslen. Gasens marknadsandel har gått upp från 18 procent 1993 till 24 procent 2003 och beräknas nå 27 procent 2020.

H.   29 procent av den gas som förbrukades i EU-25 under 2004 gick till elproduktion, och av återstoden användes 71 procent för andra ändamål än elproduktion (industri, bostäder m.m.).

I.   Den slutliga energianvändningen inom EU fördelade sig 2004 enligt följande: 28 procent inom industrin, 31 procent för transporter och 41 procent för fastigheter. Transportsektorn uppvisar den snabbaste förbrukningsökningen.

J.   EU:s energipolitik har följande tre mål: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och miljöskydd.

K.  EU har fastställt mål för förnybara energikällor för att öka deras andel av energiförbrukningen med 12 procent fram till 2001, av el med 22,1 procent och av fasta bränslen med 5,75 procent. Dessa mål kan uppnås om alla medlemsstater anpassar sin politik efter detta.

L.   Energi är en viktig resurs för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och social utveckling och störningar i energiförsörjningen kan skapa instabilitet och hota freden.

M.  Den senaste tidens politiska konflikter om försörjningen och priset på gas mellan Ryssland och dess gasbolag Gazprom på ena sidan och Ukraina och Moldavien på den andra sidan har än en gång visat hur sårbar för politisk inblandning tryggheten för försörjning och distribution av energi är.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens nya grönbok om en säker, konkurrenskraftig och hållbar energipolitik för Europa. Parlamentet konstaterar dock att grönboken inte innehåller några förslag om nya mål eller konkreta förslag som skulle kunna utgöra svar på nyligen framförda krav på en gemensam europeisk energipolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa en snabb politisk process för att så snart som möjligt åstadkomma en mer ambitiös europeisk energipolitik som omfattar en konkret handlingsplan. Parlamentet konstaterar att grönboken inte behandlar viktiga sektorer som är mycket beroende av importerade energikällor, i synnerhet transport- och flygsektorerna. Parlamentet anser att grönboken är mindre ambitiös när det gäller transportområdet än kommissionens rapport om CARS-21.

2.  Europaparlamentet framhåller att en grundläggande del av en gemensam energipolitik bör vara ökad solidaritet mellan medlemsstaterna vid avbrott i försörjningen av olja eller gas. Parlamentet anser att sådan ökad solidaritet kraftigt skulle stärka EU:s kapacitet att försvara sina gemensamma intressen i energifrågor på internationell nivå.

3.  Europaparlamentet konstaterar att grönboken inte innehåller några förslag om nya långsiktiga åtaganden för att komma från beroendet av importerade fossila bränslen.

4.  Europaparlamentet betonar den stora betydelsen av förnybara energikällor tillsammans med energieffektivitet för att åstadkomma en europeisk energipolitik för framtida energiförsörjning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och rådet att lägga fram förslag om nya ambitiösa mål och åtgärder på detta område för att garantera en snabbare utveckling i samtliga medlemsstater. Parlamentet kräver ett direktiv om användning av förnybara energikällor vid uppvärmning och nedkylning i enlighet med Europaparlamentets tidigare beslut, för att se till att de förnyelsebara energikällornas marknadsandel på uppvärmningsområdet ökar.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU att ta initiativ till ett brett samarbete med alla stora olje- och gaskonsumerande länder, Förenta staterna, Japan samt stora snabbt växande ekonomier som Indien och Kina för att utarbeta heltäckande globala strategier för att organisera efterfrågesidan och samordna sina ansträngningar för att på så sätt balansera oligopolsituationen på produktionssidan. Parlamentet menar att denna strategi även bör främja energisparande och energieffektivitet och användningen av alternativa energikällor.

6.  Europaparlamentet efterlyser en målsättning för EU om att bli den mest hållbara och energieffektiva ekonomin i världen till 2020.

7.  Europaparlamentet anser att en strategi för den framtida energiförsörjningen måste utarbetas, både på europeisk och global nivå, för att genom diversifiering av försörjningen och multilateralt samarbete mellan förbrukar- och producentländer garantera en fortsatt energiförsörjning som inte störs av politiska påtryckningar.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga fram förslag om ett system med en internationellt erkänd medlare, som i WTO, för konflikter och tvister som rör leveranser och distribution av energi . Parlamentet menar att EU skulle kunna ta initiativet till en sådan process genom att utveckla ett system med medlare som en del av sin grannskapspolitik och även tillsammans med andra viktiga leverantörsländer, samt kunna främja detta medlingssystem globalt. Parlamentet anser att EU därför bör utarbeta en modellstrategi för den internationella hanteringen av energidistribution.

9.  Europaparlamentet betonar att en aktiv politik för att stödja demokratiska reformer, utvecklande det civila samhället och sociala framsteg i de energiproducerande länderna och länder med transitinfrastruktur kan bidra kraftigt till långsiktig politisk stabilitet, vilket är nödvändigt för säkerhet i försörjningen och distributionen av energi.

10.  Europaparlamentet erkänner vikten av goda politiska relationer med EU:s viktigaste energileverantörer. Parlamentet stöder kommissionens initiativ med Ryssland och kräver att energistadgan ratificeras snarast. Parlamentet anser dessutom att EU alltid bör framhålla den viktiga roll som efterfrågan, energisparande och energieffektivitet spelar för att minska energiberoendet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, för att skapa fullt ut fungerande marknader för el och gas, se till att strikt tillämpa konkurrensbestämmelserna för att garantera rättvis och icke-diskriminerande konkurrens och undvika uppkomsten av oligopol på energimarknaderna.

12.  Europaparlamentet konstaterar att för många länder utgör kärnkraften en viktig del av energimixen, men när det gäller vissa länders föresats att utveckla kärnkraften ytterligare måste säkerhetsfrågorna för produktion, användning och lagring av kärnmaterial, vilka fortfarande är öppna, behandlas allvarligt.

13.  Europaparlamentet kräver att nya strategier utvecklas för att minska möjligheterna att uran och kärnavfall används för att framställa och sprida kärnvapen. Parlamentet uppmanar därför kommissionen, rådet och medlemsstaterna att ge sitt fulla stöd till IAEA:s förslag att internationalisera försörjningen av klyvbart material för kärnkraftsproduktion och att placera användning och lagring av allt använt kärnmaterial under internationell kontroll.

14.  Europaparlamentet betonar att ökade investeringar i byggandet av större nät av ledningar för transport av olja och gas, vilka finansieras och ägs av förbrukarländerna, eventuellt genom samägande eller offentlig-privata partnerskap, kommer att utgöra ett väsentligt bidrag till den långsiktiga säkerheten i energiförsörjningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna skapa ramar som kan främja en hög nivå av privata investeringar för att möta den växande efterfrågan på energi. Parlamentet menar att det är viktigt för EU att främja utbyggnaden av säkra energinät, i synnerhet ledningssystem för olja och gas och hamnar för flytande naturgas.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att godta parlamentets ståndpunkt om prioriteringarna för de transeuropeiska näten för att fullborda de länkar som saknas i dessa nät och på så sätt förbättra försörjningssäkerheten och komplettera den inre marknaden genom att stödja vissa projekt där det är lämpligt.

16.  Europaparlamentet konstaterar att det finns ett behov av att vidta konkreta åtgärder för att diversifiera gas- och oljeförsörjningen samt undersöka alla tänkbara sätt att öka Europeiska unionens självförsörjning på energiområdet.

17.  Europaparlamentet anser att de olje- och gasproducerande länderna bör ge europeiska energibolag fritt tillträde att konkurrera om kontrakt för att hjälpa till att öppna upp energireserverna i de producerande länderna.

18.  Europaparlamentet anser att nivån för beroende av olja och oljeimport är mycket oroande. Parlamentet påpekar att detta beroende är närmast totalt inom transportsektorn och därför måste prioriteras. Parlamentet konstaterar att de kraftigt varierande olje- och gaspriserna och prognoserna för prisutvecklingen som hela tiden har satts för lågt redan nu har kraftigt negativa effekter.

19.  EU bör ta tillvara sina enorma möjligheter att spara energi inom alla sektorer, inklusive transportsektorn, samt att utveckla nya förnybara energikällor och tekniska lösningar. Parlamentet konstaterar att samtidigt som olje- och gaspriserna hela tiden stiger har imponerande kostnadsminskningar åstadkommits i olika förnybara energitekniker.

20.  Europaparlamentet konstaterar att gasen blir allt viktigare, i och med att dess andel av den totala energiförbrukningen närmar sig 25 procent, och att det krävs olika strategier för en säker gasförsörjning, såsom en utveckling av LNG-terminaler, lagringsutrymmen och nya rörledningar.

21.  Europaparlamentet konstaterar att en gemensam energipolitik måste bygga på enskilda och differentierade strategier i medlemsstaterna för att minska deras beroende av olja och gas och att den därför utgör ett komplement till de nationella strategierna och syftar till att samordna snarare än ersätta dem.

22.  Europaparlamentet bekräftar att medlemsstaterna är fria att välja sin egen energimix. Parlamentet anser dock att denna frihet även bör respektera behovet av att EU som helhet har en energimix som i stigande grad härrör från säkra och miljövänliga energikällor.

23.  Europaparlamentet håller med kommissionen i dess slutsats att den främsta prioriteringen för åtgärder bör vara på området för efterfrågehanteringsåtgärder för att förbättra effektiviteten i energianvändningen och minska förbrukningen genom sparande. Parlamentet beklagar i detta hänseende djupt att förslagen om åtgärder inom transportsektorn dröjer. Parlamentet konstaterar att det finns ekonomiskt utrymme att spara minst 20 procent av den energi som förbrukas och konstaterar att detta utrymme kommer att öka med stigande energipriser, tekniska förbättringar och stordriftsfördelar.

24.  Europaparlamentet konstaterar att frivilliga överenskommelser skulle kunna vara användbara för att öka det forsknings- och utvecklingsarbete som olje- och gasbolagen gör som del av sitt sociala företagsansvar för att utveckla nya tekniska lösningar på energiområdet.

25.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att fortsätta att stödja möjligheten med att den föreslagna Europeiska fonden för regional utveckling 2007–2013 tillhandahåller anslag till energiinvesteringar, inklusive förbättringar av de transeuropeiska näten, miljöhänsyn, förbättringar i energieffektiviteten, utveckling av förnybara energikällor och utveckling av system för energihantering.

26.  Europaparlamentet framhåller den strategiska betydelsen av förnybar energi och energieffektivitet på flera europeiska politikområden och i internationella förbindelser, bland annat utvecklingssamarbete, och bekräftar vikten av att upprätta samarbete med EuroMed-länderna för att utveckla användningen av förnybara energikällor.

27.  Europaparlamentet erkänner den starka potential som finns för ökad sysselsättning och försäljning av utrustning och system som härrör från investeringar i miljövänlig energiteknik, både inom EU och hela världen.

28.  Europaparlamentet erkänner betydelsen av ökade investeringar i forskning och utveckling och nya elalstrande produktionsmöjligheter för försäljning av utrustning och system, både i EU och globalt, och därmed för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden och fullt ut genomför samtliga befintliga energidirektiv. Parlamentet konstaterar att potentiella energibesparingar på 10 procent skulle kunna göras om åtgärder som redan fastställts av EU inom byggnads-, hushållsapparats-, värmeproduktions-, och transportsektorerna genomfördes fullt ut.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna motverka risken för ökad social utslagning och minska de negativa effekter som stigande energipriser för med sig för de mest socialt utsatta grupperna.

31.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.