Forslag til beslutning - B6-0203/2006Forslag til beslutning
B6-0203/2006

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  16.3.2006

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0005/2006
  jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
  af Klaus-Heiner Lehne og Giuseppe Gargani for PPE-DE-Gruppen
  Maria Berger for PSE-Gruppen
  Diana Wallis for ALDE-Gruppen
  Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen
  Brian Crowley for UEN-Gruppen
  om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem

  Procedure : 2006/2534(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0203/2006
  Indgivne tekster :
  B6-0203/2006
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B6‑0203/2006

  Europa-Parlamentets beslutning om juridiske erhverv og samfundets interesse i et velfungerende retssystem

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til FN's grundprincipper af 7. september 1990 vedrørende advokaters rolle,

  –  der henviser til Europarådets henstilling R(2000)21 af 25. oktober 2000 om fri udøvelse af advokaterhvervet,

  –  der henviser til sin beslutning af 18. januar 1994 om notarerhvervets situation og struktur i Fællesskabet,

  –  der henviser til sin beslutning af 5. april 2001 om takstbaserede honorarer og bindende takster for visse liberale erhverv, især advokater, og om de liberale erhvervs særlige rolle og stilling i det moderne samfund,

  –  der henviser til sin beslutning af 16. december 2003 om markedsforordninger og konkurrenceregler for liberale erhverv,

  –  der henviser til direktiverne 1977/249/EØF, 98/5/EF og 2005/36/EF,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. februar 2006 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked,

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse "Liberale erhverv - mulighed for flere reformer" af 5. september 2005,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

  A.  der henviser til, at De Europæiske Fællesskabers Domstol har anerkendt, at:

  • -uafhængighed og undgåelse af interessekonflikter samt tavshedspligt/fortrolighed er kerneværdier i det juridiske erhverv, der må betegnes som værende af samfundsmæssig interesse,
  • -det for at sikre en korrekt udøvelse af advokaterhvervet er nødvendigt at vedtage forskrifter til beskyttelse af disse kerneværdier trods den begrænsning af konkurrencen, de måtte indebære,

  B.  der henviser til, at enhver reform af de juridiske erhverv har vidtrækkende konsekvenser, ikke blot for konkurrencereglerne, men også inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed og mere generelt for beskyttelsen af retsstatsprincippet i Den Europæiske Union,

  C.  der henviser til FN's grundprincipper af 7. september 1990 vedrørende advokaters rolle, som fastsætter, at:

  • -advokater har ret til at stifte og deltage i selvstyrende faglige organisationer, som repræsenterer deres interesser, fremmer efter- og videreuddannelse og beskytter deres faglige integritet; bestyrelsen for en sådan faglig organisation vælges blandt sine medlemmer og udøver sine opgaver uden indblanding udefra,
  • -sådanne advokatorganisationer spiller en vigtig rolle med hensyn til opretholdelse af faglige og etiske standarder, beskyttelse af deres medlemmer mod forfølgelse, uhensigtsmæssige restriktioner og indgreb, ydelse af juridiske tjenester til alle, der måtte have behov for det, og samarbejde med regeringsorganer og andre instanser for at fremme retssikkerheden og samfundets interesser,
  • -disciplinærsager mod advokater indbringes for et upartisk disciplinærudvalg, der er nedsat af advokaterhvervet, en uafhængig administrativ myndighed eller en domstol og skal kunne gøres til genstand for en uafhængig domstolsprøvelse,

  D.  der henviser til, at det for at sikre alle mennesker den beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder - uanset om de er økonomiske, sociale og kulturelle eller civile og politiske - som de har ret til, kræves, at alle har effektiv adgang til juridiske tjenesteydelser leveret af et uafhængigt advokaterhverv,

  E.  der henviser til, at det med henblik på at sikre etisk adfærd, bevarelse af tillidsforholdet med klienterne og et højt niveau af specialviden kræves, at der indføres selvstyrende ordninger som dem, der i dag varetages af f.eks. advokatforbundene,

  F.  der henviser til, at notarer udnævnes af medlemsstaterne som embedsmænd, der blandt andet skal udfærdige officielle dokumenter med særlig retskraft, og som umiddelbart kan fuldbyrdes,

  G.  der henviser til, at notarer udfører et omfattende undersøgelses- og kontrolarbejde for staten i sager vedrørende ikke-retslig juridisk beskyttelse, særlig i forbindelse med selskabsret, og i nogle tilfælde under fællesskabsretten, og at de som en del af dette arbejde er underlagt disciplinær kontrol fra den pågældende medlemsstats side svarende til den, der gælder for dommere og embedsmænd,

  H.  der henviser til, at den delvise uddelegering af statens beføjelser er et grundlæggende element i udøvelsen af notarerhvervet, og at den udøves regelmæssigt som en vigtig del af notarens virksomhed,

  1.  anerkender fuldt ud den vigtige rolle, som de juridiske erhverv spiller i et demokratisk samfund med hensyn til at garantere respekt for de grundlæggende rettigheder, overholdelse af retsstatsprincippet og en sikker retsanvendelse, både når advokaterne repræsenterer og forsvarer deres klienter i retten og i forbindelse med juridisk rådgivning;

  2.  bekræfter på ny de holdninger, det fremførte i sine beslutninger af 18. januar 1994, 5. april 2001 og 16. december 2003;

  3.  anfører, at der kræves høje kvalifikationer for at udøve de liberale erhverv, at det er nødvendigt at beskytte de kvalifikationer, som kendetegner de liberale erhverv til gavn for EU-borgerne, og at der skal etableres et særligt forhold baseret på tillid mellem de liberale erhverv og disses klienter;

  4.  understreger, at det er vigtigt med bestemmelser inden for de liberale erhverv for at sikre deres medlemmers upartiskhed, kompetence, integritet og ansvar og således sikre kvaliteten af deres tjenesteydelser til gavn for deres klienter og samfundet generelt samt for at beskytte den samfundsmæssige interesse;

  5.  hilser med tilfredshed Kommissionens erkendelse af, at reformer gennemføres bedst på nationalt plan, og at medlemsstaternes myndigheder, og navnlig de lovgivende organer, er bedst rustet til at fastlægge de bestemmelser, der skal finde anvendelse på de liberale erhverv;

  6.  påpeger, at Domstolen har overladt de nationale lovgivere og de faglige organisationer og organer en vis skønsmæssig margen, når de afgør, hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt for at beskytte en korrekt udøvelse af de juridiske erhverv i en medlemsstat;

  7.  konstaterer, at det er nødvendigt at se særskilt på hver enkelt form for virksomhed i den pågældende faglige sammenslutning, så konkurrencereglerne kun finder anvendelse på sammenslutningen, når den udelukkende varetager sine medlemmers interesser og ikke, når den handler i samfundets interesse;

  8.  minder Kommissionen om, at forordningen om juridiske tjenesteydelser sigter på at beskytte offentligheden generelt, sikre forsvarets rettigheder og adgangen til domstolene samt en sikker retsanvendelse, og at den derfor ikke kan skræddersys efter klientens behov;

  9.  opfordrer de faglige organer, organisationer og sammenslutninger, der repræsenterer de juridiske erhverv, til at indføre adfærdskodekser på europæisk plan, herunder bestemmelser vedrørende organisation, kvalifikationer, fagetik, overvågning, ansvar og kommerciel kommunikation, for at sikre slutforbrugerne af de juridiske tjenesteydelser de nødvendige garantier for integritet og erfaring og en sund retsforvaltning;

  10.  opfordrer Kommissionen til i påkommende fald at anvende konkurrencereglerne i overensstemmelse med Domstolens retspraksis;

  11.  mener, at den almene samfundsmæssige interesse, der går forud for EU-konkurrencerettens principper, skal være defineret i retsordenen i den medlemsstat, hvor forordningen finder anvendelse eller har virkning, og at der ikke findes nogen som helst definition af den samfundsmæssige interesse;

  12.  opfordrer Kommissionen til ikke at anvende EU's konkurrenceregler på anliggender, som i henhold til EU's konstitutionelle ramme henhører under medlemsstaternes jurisdiktion, såsom domstolsadgang, hvilket omfatter anliggender som domstolenes anvendelse af takstbaserede honorarer til advokater;

  13.  understreger, at tidligere hindringer for advokaters etableringsfrihed og frihed til at udveksle tjenesteydelser effektivt er fjernet af direktiverne 1977/249/EØF, 98/5/EF og 2005/36/EF;

  14.  henviser til, at bestemmelseslandsprincippet i medfør af EF-traktatens artikel 49, direktiv 2005/36/EF og direktiv 77/249/EØF skal anvendes på takstbaserede honorarer og bindende takster for advokater og andre jurister;

  15.  mener, at EF-traktatens artikel 45 fuldt ud skal finde anvendelse på notarerhvervet som sådant;

  16.  opfordrer Kommissionen til grundigt at overveje de principper og anliggender, som er omhandlet i denne beslutning, når den analyserer bestemmelserne for udøvelse af de juridiske erhverv i medlemsstaterne;

  17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.