Menettely : 2006/2534(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0203/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0203/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 6

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0108

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 94kWORD 45k
16.3.2006
PE 371.630v01-00
 
B6‑0203/2006
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0005/2006 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Klaus-Heiner Lehne ja Giuseppe Gargani PPE-DE-ryhmän puolesta
Maria Berger PSE-ryhmän puolesta
Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta
Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta
Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta
lakimiehen ammatista ja yleisestä edusta oikeusjärjestelmien toiminnassa

Euroopan parlamentin päätöslauselma lakimiehen ammatista ja yleisestä edusta oikeusjärjestelmien toiminnassa 
B6‑0203/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 7. syyskuuta 1990 antamat perusperiaatteet lakimiesten roolista,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston 25. lokakuuta 2000 antaman suosituksen Rec(2000)21 lakimiehen ammatin harjoittamisen vapaudesta,

–  ottaa huomioon 18. tammikuuta 1994 antamansa päätöslauselman notaarin ammatista yhteisössä,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman tiettyjen vapaiden ammattien harjoittajien, erityisesti lakimiesten, pakollisista taksoista ja vapaiden ammattien harjoittajien erityisestä tehtävästä ja asemasta nyky-yhteiskunnassa,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2003 antamansa päätöslauselman vapaiden ammattien harjoittajien markkinasäännöksistä ja kilpailusäännöistä,

–  ottaa huomioon direktiivit 1977/249/EY, 98/5/EY ja 2005/36/EY,

–  ottaa huomioon 16. helmikuuta 2006 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla,

–  ottaa huomioon komission 5. syyskuuta 2005 antaman tiedonannon "Asiantuntijapalvelut – tilaa lisäuudistuksille",

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut, että

   riippumattomuus, eturistiriidattomuus ja salassapitovelvollisuus/luottamuksellisuus ovat lakimiehen ammatin perusarvoja, joita voidaan pitää yleisen edun mukaisina näkökohtina,
   perusarvoja suojaavat säännöt ovat tarpeen lakimiehen ammatin asianmukaiseksi harjoittamiseksi huolimatta niihin mahdollisesti luonnostaan kuuluvista kilpailunrajoituksista,

B.  lakimiehen ammattiin kohdistuvilla uudistuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka ulottuvat kilpailulakia pidemmälle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalle ja koskevat laajemmin oikeusvaltion turvaamista Euroopan unionissa,

C.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien 7. syyskuuta 1990 antamien lakimiesten asemaa koskevien perusperiaatteiden mukaan:

   lakimiesten pitää saada muodostaa itsenäisiä ammatillisia yhdistyksiä ja liittyä niihin omien etujensa ajamiseksi, jatkuvan koulutuksen edistämiseksi ja ammatillisen rehellisyyden turvaamiseksi, ammatillisten yhdistysten toimeenpanevat elimet valitsevat niiden jäsenet ja ne harjoittavat tehtäväänsä ilman ulkopuolista puuttumista niiden asioihin,
   lakimiesten ammatillisilla yhdistyksillä on elintärkeä asema ammatillisten normien ja ammattietiikan noudattamisessa, ne suojelevat jäseniään vainolta ja epäasianmukaisilta rajoituksilta ja rikkomuksilta, tarjoavat lainopillisia palveluita niitä tarvitseville ja tekevät yhteistyötä hallitusten ja muiden toimielinten kanssa oikeuden ja yleisen edun tavoitteiden edistämiseksi,
   kurinpidolliset menettelyt lakimiehiä vastaan on vietävä lakimiesten perustamaan puolueettomaan kurinpitolautakuntaan, lakisääteiselle viranomaiselle tai tuomioistuimeen ja riippumaton muutoksenhakumenettely on varmistettava,

D.  katsoo, että kaikille ihmisille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien asianmukainen suojelu, olivatpa ne taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia taikka kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, vaatii, että kaikilla pitää olla todelliset mahdollisuudet käyttää riippumattomien lakimiesten oikeuspalveluita,

E.  katsoo, että ammattietiikan, asiakaskuntaan kohdistuvan luottamuksen säilyttämisen ja korkeatasoisen ammattitaidon merkityksen takia on perustettava sellaisia itsesääntelyjärjestelmiä kuin nykyään on käytössä lakimiesten ammattikunnissa ja ammatillisissa järjestöissä,

F.  notaarit ovat jäsenvaltioiden nimittämiä julkisia virkamiehiä, joiden tehtävänä on muun muassa sellaisten julkisten asiakirjojen laatiminen, joilla on erityinen todistusvoima ja jotka voidaan välittömästi panna täytäntöön,

G.  katsoo, että notaarit suorittavat laajamittaisia valtion tarkastus- ja valvontatehtäviä, jotka koskevat tuomioistuinlaitoksen ulkopuolista oikeusturvaa, erityisesti yhtiöoikeuden alalla, eräissä tapauksissa myös yhteisöoikeudellisten määräysten perusteella, ja että näiden tehtävien suorittamisessa he ovat tuomarien ja virkamiesten tavoin kyseisen jäsenvaltion kurinpidollisen valvonnan alaisia,

H.  katsoo, että valtion toimivallan osittainen käyttäminen kuuluu luonnostaan notaarin ammatin harjoittamiseen ja että nykyään sitä tehdään säännöllisesti ja se on merkittävä osa notaarin ammatillista toimintaa,

1.  tunnustaa lakimiesten ratkaisevan aseman demokraattisissa yhteiskunnissa perusoikeuksien kunnioittamisen, oikeusvaltioperiaatteen ja lainkäytön oikeusvarmuuden varmistamisessa sekä edustaessaan ja puolustaessaan asiakkaitaan oikeudessa että antaessaan asiakkailleen oikeusopillista neuvontaa;

2.  toistaa 18. tammikuuta 1994, 5. huhtikuuta 2001 ja 16. joulukuuta 2003 antamissaan päätöslauselmissa esittämänsä kannat;

3.  panee merkille lakimiehen ammattiin vaadittavat korkeat pätevyysvaatimukset ja tarpeen suojella tätä lakimiesammateille ominaista pätevyyttä Euroopan unionin kansalaisten hyödyksi sekä tarpeen vakiinnuttaa erityinen luottamukseen perustuva suhde lakimiesten ja heidän asiakkaidensa välille;

4.  korostaa edelleen, että tarvitaan sääntöjä, joilla varmistetaan lakimiesammatissa toimivien henkilöiden puolueettomuus, pätevyys, rehellisyys ja vastuu ja taataan asiakkaita ja yhteiskuntaa yleensä hyödyttävien palveluiden laatu yleisen edun turvaamiseksi;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission tunnustuksen, että uudistukset on parhaiten toteutettavissa kansallisella tasolla ja että jäsenvaltioiden viranomaiset ja erityisesti lainsäädäntöelimet ovat parhaassa asemassa määrittelemään lakimiehiä koskevat säännöt;

6.  huomauttaa, että tuomioistuin antoi kansallisille lainsäätäjille ja ammatillisille yhdistyksille ja järjestöille liikkumavaraa päättää mikä on aiheellista ja tarpeellista jäsenvaltion lakimiesten ammatin asianmukaisen harjoittamisen turvaamiseksi;

7.  huomauttaa, että tietyn ammattijärjestön jokaista toimintamuotoa on tarkasteltava erikseen, jotta kilpailusääntöjä sovelletaan kyseiseen järjestöön vain silloin, kun se toimii yksinomaan jäsentensä etujen mukaisesti eikä yleisen edun mukaisesti;

8.  muistuttaa komissiota, että oikeudellisten palveluiden sääntelemisen tavoitteena on suuren yleisön suojeleminen ja puolustautumisoikeuden, oikeussuojan sekä oikeudenkäytön turvallisuuden varmistaminen ja siksi sitä ei voida räätälöidä täsmälleen kunkin asiakkaan mukaisesti;

9.  kannustaa lakimiesten ammatillisia elimiä, järjestöjä ja yhdistyksiä laatimaan Euroopan tason käytännesäännöt, johon sisältyvät organisaatiota, ammattitaitoa, ammattietiikkaa, valvontaa, vastuuta ja kaupallista tiedottamista koskevat säännöt, jotta varmistetaan, että lainopillisten palveluiden loppukäyttäjillä on tarvittavat takeet rehellisyydestä ja kokemuksesta ja varmistetaan asianmukainen lainkäyttö;

10.  pyytää komissiota soveltamaan tarvittaessa kilpailusääntöjä EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

11.  katsoo, että EU:n kilpailuperiaatteiden edelle menevän yleisen edun pitää löytyä sen jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä, jossa säädös on annettu tai jossa sen oikeusvaikutukset ovat voimassa, ja että EU:n yleisen edun arviointia ei ole olemassakaan olipa se määritelty miten tahansa;

12.  pyytää komissiota olemaan soveltamatta EU:n kilpailulainsäädäntöä asioihin, jotka kuuluvat EU:n perussääntöjen mukaan jäsenvaltioiden toimivaltaan, kuten oikeussuojan saatavuus, johon liittyy sellaisia asioita kuin tuomioistuinten asianajopalkkioiden maksamisessa soveltamat aikataulut;

13.  korostaa, että lakimiesten sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden aiemmat esteet on tehokkaasti poistettu direktiiveillä 1977/249/EY, 98/5/EY ja 2005/36/EY;

14.  katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan, direktiivin 2005/36/EY sekä direktiivin 77/249/ETY nojalla lakimiesten ja muiden oikeudellisten ammattien harjoittajien pakollisiin taksoihin sovelletaan kohdemaaperiaatetta;

15.  katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 45 artiklaa pitää soveltaa täysimääräisesti notaarin ammattiin;

16.  kehottaa komissiota harkitsemaan huolellisesti tässä päätöslauselmassa ilmaistuja periaatteita ja huolenaiheita arvioidessaan sääntöjä, jotka koskevat oikeudellisten ammattien harjoittamista jäsenvaltioissa;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö