Projekt rezolucji - B6-0203/2006Projekt rezolucji
B6-0203/2006

PROJEKT REZOLUCJI

16.3.2006

projekt w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0003/2006
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli
Klaus-Heiner Lehne oraz Giuseppe Gargani w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Maria Berger w imieniu grupy politycznej PSE
Diana Wallis w imieniu grupy politycznej ALDE
Monica Frassoni w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Brian Crowley w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie zawodów prawniczych i użyteczności publicznej w systemach prawnych

Procedura : 2006/2534(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0203/2006
Teksty złożone :
B6-0203/2006
Teksty przyjęte :

B6‑0203/2006

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawodów prawniczych i użyteczności publicznej w systemach prawnych

Parlament Europejski,

–  uwzględniając podstawowe zasady ONZ dotyczące roli prawnika z dnia 7 września 1990 r.,

–  uwzględniając zalecenie Rady Europy Rec(2000)21 w sprawie swobody wykonywania zawodu prawnika z dnia 25 października 2000 r.,

–  uwzględniając rezolucję z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wykonywania zawodu notariusza we Wspólnocie,

–  uwzględniając rezolucję z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości honorariów i obowiązujących opłat w niektórych wolnych zawodach, w szczególności prawników, oraz dotyczącą szczególnej roli i statusu wolnych zawodów w nowoczesnym społeczeństwie,

–  uwzględniając rezolucję z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie regulacji rynku i zasad konkurencji odnoszących się do wolnych zawodów,

–  uwzględniając dyrektywy 1977/249/EWG, 98/5/WE i 2005/36/WE,

–  uwzględniając rezolucję legislacyjną w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług na rynku wewnętrznym z dnia 16 lutego 2006 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji „Sektor wolnych zawodów –zakres dalszych reform” z dnia 5 września 2005 r.,

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich przyznał, że:

  • -podstawowe wartości w zawodach prawniczych stanowią: niezależność, brak konfliktu interesu oraz zachowanie tajemnicy zawodowej, które należy rozpatrywać w kategoriach ochrony interesu publicznego;
  • -przepisy mające na celu ochronę podstawowych zasad są niezbędne w celu zapewnienia należytego funkcjonowania zawodów prawnych, mimo że stanowią one potencjalne zagrożenie konkurencji;

B.  mając na uwadze, że jakakolwiek reforma zawodów prawniczych miałaby poważne konsekwencje wykraczające poza kwestie związane z prawem konkurencji w dziedzinę wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czyli generalnie rzecz ujmując w dziedzinę ochrony państwa prawa w Unii Europejskiej,

C.  mając na uwadze, że w myśl podstawowych zasad ONZ dotyczących roli prawnika z dnia 7 września 1990:

  • -prawnicy uprawnieni są do zakładania i przynależności do niezależnych stowarzyszeń zawodowych reprezentujących ich interesy, promujących kształcenie ustawiczne i szkolenia oraz broniących ich uczciwości zawodowej. Organy wykonawcze takich organizacji wybierane są przez ich członków i wykonują powierzone im funkcje bez interwencji z zewnątrz,
  • -stowarzyszenia zawodowe prawników odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu wysokich standardów i etyki zawodowej, ochrony swoich członków przed prześladowaniami i niesłusznymi restrykcjami oraz naruszeniem prawa, świadcząc usługi prawne wszystkim, którzy tego potrzebują oraz prowadząc współpracę z instytucjami rządowymi i innymi na rzecz sprawiedliwości i ochrony interesu publicznego,
  • -postępowania dyscyplinarne przeciwko prawnikom powinna rozstrzygać bezstronna komisja zawodowa ustanowiona przez prawników, niezależny oficjalny organ lub sąd, które podlegają niezależnej kontroli sądowej,

D.  mając na uwadze, że w celu zapewnienia należytej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, do której upoważniony jest każdy obywatel, bez względu na to czy ma ona charakter gospodarczy, społeczny, kulturowy, obywatelski czy polityczny, niezbędny jest skuteczny dostęp do usług prawnych świadczonych przez niezależnego prawnika,

E.  mając na uwadze, że ze względów etycznych, zachowania tajemnicy zawodowej i konieczności posiadania szerokiej wiedzy specjalistycznej, konieczne jest funkcjonowanie systemów samoregulujących, takich jak systemy stworzone przez obecnie działające organizacje i izby zawodowe,

F.  mając na uwadze, że zajmujący się prawem cywilnym notariusze powoływani są przez państwa członkowskie do sprawowania funkcji publicznej, a ich zadania obejmują sporządzanie dokumentów urzędowych o szczególnym znaczeniu dowodowym i o natychmiastowej wykonalności,

G.  mając na uwadze, że notariusze prowadzą w imieniu państwa liczne działania w zakresie dochodzenia i kontroli w sprawach pozasądowej ochrony prawnej, szczególnie jeżeli chodzi o prawo spółek - w niektórych przypadkach na mocy prawa wspólnotowego - i że w ramach wykonywania obowiązków zawodowych podlegają oni nadzorowi dyscyplinarnemu odpowiednich państw członkowskich porównywalnemu do nadzoru wobec sędziów i urzędników państwowych,

H.  mając na uwadze, że częściowe sprawowanie władzy z ramienia państwa jest elementem charakterystycznym dla zawodu notariusza prawa cywilnego i że stanowi ono stałą część tego zawodu, w którym większość działań ma taki charakter,

1.  w pełni uznaje istotną rolę, jaką odgrywają zawody prawnicze w demokratycznym społeczeństwie w zapewnieniu poszanowania praw podstawowych, państwa prawa i bezpieczeństwa w jego stosowaniu, zarówno wtedy, gdy prawnicy reprezentują i bronią swych klientów w sądzie, jak i wtedy, gdy udzielają swym klientom porad prawnych;

2.  potwierdza stanowisko zajęte w swych rezolucjach z dnia 18 stycznia 1994 r., 5 kwietnia 2001 r. i 16 grudnia 2003 r.;

3.  odnotowuje wysokie kwalifikacje wymagane, aby móc wypełniać zawód prawniczy, potrzebę ochrony tych kwalifikacji, które charakteryzują zawody prawnicze, w interesie obywateli Europy, oraz potrzebę ustanowienia specjalnej relacji w oparciu o zaufanie pomiędzy osobami wykonującymi zawód prawniczy i ich klientami;

4.  ponownie potwierdza, jak istotne są zasady konieczne do zapewnienia niezależności, kompetencji, integralności i odpowiedzialności członków środowiska prawniczego, aby zagwarantować wysoką jakość ich usług, z korzyścią dla ich klientów i ogólnie dla społeczeństwa, a także aby chronić interes publiczny;

5.  z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję faktu, że reformy najlepiej przeprowadzać na szczeblu krajowym, oraz że władze państw członkowskich, zwłaszcza organy ustawodawcze, mogą w najlepszy sposób określić zasady mające zastosowanie do zawodów prawniczych;

6.  zwraca uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości zezwolił krajowym organom ustawodawczym oraz stowarzyszeniom zawodowym na pewną swobodę decyzji, co jest odpowiednie i niezbędne do ochrony właściwego wykonywania zawodów prawniczych w państwie członkowskim;

7.  odnotowuje, że każdy rodzaj działalności organizacji zawodowej należy rozpatrywać z osobna, aby zasady konkurencji zostały zastosowane do takiego stowarzyszenia tylko wtedy, gdy działa ono wyłącznie w interesie swych członków, a nie wtedy, gdy działa w interesie ogólnym;

8.  przypomina Komisji, że celem rozporządzenia w sprawie usług prawniczych jest ochrona interesu publicznego, zagwarantowanie prawa do obrony i dostępu do wymiaru sprawiedliwości, oraz bezpieczeństwa w stosowaniu prawa, oraz że w związku z powyższym nie może ono być dopasowywane do stopnia wyrafinowania klienta;

9.  zachęca organy, organizacje i stowarzyszenia zrzeszające zawody prawnicze do ustanowienia kodeksów postępowania na szczeblu europejskim, wraz z zasadami dotyczącymi organizacji, kwalifikacji, etyki zawodowej, nadzoru, odpowiedzialności i kontaktów handlowych, w celu zapewnienia docelowym odbiorcom usług prawniczych należytej uczciwości i doświadczenia zawodowego oraz zapewnienia opartego na mocnych podstawach wymiaru sprawiedliwości;

10.  zwraca się do Komisji o stosowanie, w razie potrzeby, zasad konkurencji zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości;

11.  uznaje, że interes publiczny nadrzędny wobec zasad konkurencji UE można odnaleźć w systemie prawnym państwa członkowskiego, które przyjęło takie uregulowania, lub w którym będą one wywoływały skutki prawne, oraz że nie istnieje kryterium wspólnotowego interesu publicznego, niezależnie od przyjętej definicji;

12.  wzywa Komisję do niestosowania wspólnotowego prawa konkurencji w sprawach, które na mocy konstytucyjnych ram prawnych UE pozostają w gestii państw członkowskich, takich jak dostęp do wymiaru sprawiedliwości, obejmujący kwestie w rodzaju wysokości honorariów stosowanych przez sądy w rozliczeniach z prawnikami,

13.  podkreśla, że wcześniejsze przeszkody w swobodzie przedsiębiorczości i świadczenia usług przez prawników zostały skutecznie zlikwidowane na mocy dyrektyw 1977/249/EWG, 98/5/WE i 2005/36/WE;

14.  uważa, że art. 49 traktatu, dyrektywa 2005/36/WE i dyrektywa 77/249/EWG stanowią podstawę stosowania zasady państwa przeznaczenia przy ustalaniu wysokości honorariów i obowiązujących opłat dla prawników i przedstawicieli innych zawodów prawnych;

15.  uważa, że art. 45 traktatu WE ma pełne zastosowanie do zawodu notariusza prawa cywilnego;

16.  wzywa Komisję do uważnego rozpatrzenia zasad i problemów wyrażonych w niniejszej rezolucji przy przeprowadzaniu analizy zasad wykonywania zawodu prawnika w państwach członkowskich;

17. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Komisji.