Predlog resolucije - B6-0203/2006Predlog resolucije
B6-0203/2006

  PREDLOG RESOLUCIJE

  16.3.2006

  k vprašanju za ustni odgovor B6‑0005/2006
  v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
  ki ga vlagajo
  Klaus-Heiner Lehne in Giuseppe Gargani v imenu skupine PPE-DE
  Maria Bergerv imenu skupine PSE
  Diana Wallis v imenu skupine ALDE
  Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE
  Brian Crowley v imenu skupine UEN
  o pravnih poklicih in splošnem interesu na področju delovanja pravnih sistemov

  Postopek : 2006/2534(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0203/2006
  Predložena besedila :
  B6-0203/2006
  Sprejeta besedila :

  B6‑0203/2006

  Resolucija Evropskega parlamenta o pravnih poklicih in splošnem interesu na področju delovanja pravnih sistemov

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnovnih načel ZN z dne 7. septembra 1990 o vlogi odvetnikov,

  –  ob upoštevanju priporočil Sveta Evrope Rec(2000)21 z dne 25. oktobra 2000 o svobodi opravljanja odvetniškega poklica,

  –  ob upoštevanju resolucije z dne 18. novembra 1994 o notarskemu poklicu v Skupnosti,

  –  ob upoštevanju resolucije z dne 5. aprila 2001 o plačilnih lestvicah in obveznih tarifah za nekatere svobodne poklice, predvsem odvetnike, in o posebni vlogi in statusu svobodnih poklicev v sodobni družbi

  –  ob upoštevanju resolucije z dne 16. decembra 2003 o tržnih predpisih in pravilih o konkurenci za svobodne poklice;

  –  ob upoštevanju direktiv 1977/249/EGS, 98/5/ES in 2005/36/ES;

  –  ob upoštevanju zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2006 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu,

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. septembra 2005 o "poklicnih storitvah – prostor za nadaljnje reforme",

  –  ob upoštevanju člena 108(5) Poslovnika,

  A.  ker je Sodišče Evropskih skupnosti priznalo, da so:

  • -neodvisnost, odsotnost nasprotja interesov in poslovna tajnost/zaupnost temeljne vrednote pravnega poklica, ki so pomemben vidik javnega interesa;
  • -predpisi za zaščito temeljnih vrednot kljub potencialnim omejitvam konkurence nujno potrebni za pravilno opravljanje pravnega poklica;

  B.  ker ima vsakršna reforma pravnih poklicev dolgoročne posledice, ki presegajo le konkurenčno pravo in zadevajo tudi področje svobode, varnosti in pravice ter v širšem smislu prav tako zaščito pravne države v Evropski uniji;

  C.  ker osnovna načela ZN z dne 7. septembra 1990 o vlogi odvetnikov določajo, da:

  • -morajo imeti odvetniki pravico ustanavljati in se vključevati v samoupravna poklicna združenja, prek katerih zastopajo svoje interese, spodbujajo izobraževanje in poklicno usposabljanje ter ščitijo svojo strokovno neoporečnost. Izvršne organe poklicnih združenj izvolijo njihovi člani in opravljajo naloge brez zunanjega vpliva,
  • -imajo poklicna združenja odvetnikov ključno vlogo pri vzdrževanju poklicnih standardov in etike, zaščiti članov pred tožbami ter protipravnimi omejitvami in kršitvami, zagotovitvi pravnih storitev vsakomur, ki jih potrebuje, in sodelovanju z vladnimi in drugimi ustanovami za uresničitev ciljev pravice in javnega interesa;
  • -se disciplinski postopki zoper odvetnikom privedejo pred nepristransko disciplinsko komisijo, ki jo ustanovi pravna stroka, pred neodvisno zakonito oblastjo ali pred sodišče ter so predmet neodvisnega sodnega preskusa,

  D.  ker morajo imeti zavoljo ustrezne zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin, do katerih ima vsakdo pravico, naj so gospodarske, socialne in kulturne ali civilne in politične, vsi učinkovit dostop do pravnih storitev, ki jih zagotavlja neodvisna pravna stroka,

  E.  ker je zaradi pomembnosti etičnega ravnanja, ohranjanja zaupnosti med odvetnikom in stranko ter visoke stopnje strokovnega znanja potrebno vzpostaviti samoupravne sisteme po vzoru sistemov, ki jih upravljajo strokovni pravni organi in združenja,

  F.  ker notarje s področja civilnega prava države članice določijo kot javne uslužbence, ki med drugim pripravijo uradne dokumente s posebno dokazno vrednostjo in takojšnjo izvršljivostjo,

  G.  ker notarji s področja civilnega prava v imenu države opravljajo obsežne preiskave in nadzor v zadevah, povezanih z izvensodno pravno zaščito, zlasti v zvezi s korporacijskim pravom (v nekaterih primerih v skladu z zakonodajo Skupnosti) kot del tega dela zadevne države članice nad njimi izvajajo disciplinski nadzor, podoben nadzoru, ki se izvaja nad sodniki in javnimi uslužbenci;

  H.  ker je delni prenos državne oblasti izviren element, ki spada k opravljanju poklica notarja na področju civilnega prava, vendar se dejansko izvaja redno in je pomemben del dejavnosti notariata s področja civilnega prava,

  1.  v celoti priznava ključno vlogo, ki jo imajo pravni poklici v demokratični družbi pri zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, pravne države in zaščite na področju izvajanja zakonodaje, ko pravniki zastopajo in branijo stranke na sodišču ter jim dajejo pravne nasvete;

  2.  ponovno poudarja svoja stališča iz resolucij z dne 18. januarja 1994, 5. aprila 2001 in 16. decembra 2003;

  3.  ugotavlja, da je dostop do pravnih poklicev pogojen z zahtevami po visokih kvalifikacijah, ugotavlja potrebo po njihovi zaščiti v interesu evropskih državljanov in potrebo po vzpostavitvi posebnega odnosa, temelječega na zaupanju, med ljudmi, ki opravljajo pravne poklice, in njihovimi strankami;

  4.  ponovno poudarja pomen nujnih pravil za zagotavljanje neodvisnosti, strokovnosti, integritete in odgovornosti ljudi, ki opravljajo pravne poklice, z namenom zaščite javnega interesa ter zagotavljanja kakovosti njihovih storitev v dobro njihovih strank in družbe nasploh;

  5.  pozdravlja dejstvo, da se Komisija zaveda, da je reforme najboljše izvajati na nacionalni ravni in da so organi držav članic oz. njihova zakonodajna telesa najbolj primerna za oblikovanje pravil na področju pravnih poklicev;

  6.  poudarja, da je Sodišče dovolilo nacionalnim zakonodajnim organom in poklicnim združenjem in organom, da samostojno odločajo o tem, kateri ukrepi so ustrezni in potrebni za zaščito primernega opravljanja pravnih poklicev v državah članicah;

  7.  ugotavlja, da je treba različne dejavnosti določenega strokovnega telesa obravnavati ločeno, saj morajo pravila o konkurenci veljati za združenja le v primeru, če delujejo izključno v interesu svojih članov in ne v splošnem interesu;

  8.  opozarja Komisijo, da so cilji predpisov s področja pravnih storitev zaščititi širšo javnost, zagotoviti pravice do obrambe in dostop do pravnega varstva, prav tako zaščita na področju izvajanja zakonodaje, zato na zastavljeni cilj ne smejo vplivati posamezne zahteve strank;

  9.  spodbuja strokovne organe, organizacije in združenja pravnih poklicev k oblikovanju kodeksov ravnanja na evropski ravni, ki bodo vključevali pravila o organizaciji, usposobljenosti, poklicni etiki, nadzoru, odgovornosti in komercialnem obveščanju, z namenom vzpostavljanja potrebnih zagotovil glede integritete in izkušenj za končne uporabnike pravnih storitev in zagotavljanja dobrega upravljanja na področju pravosodja;

  10.  poziva Komisijo k uporabi pravil o konkurenčnosti, kjer je to možno, v skladu s sodno prakso Sodišča;

  11.  meni, da javni interesi, ki so nadrejeni načelom o konkurenčnosti EU, izhajajo iz pravnega sistema države članice, v okviru katerega je ta ureditev sprejeta ali ima določene učinke, prav tako meni, da ne obstaja merilo "evropski javni interes", ne glede na to, kako ga opredelimo;

  12.  poziva Komisijo, da se izogne uporabi konkurenčnega prava EU na področju zadev, ki jih ustavni okvir EU prepušča pristojnosti držav članic, kot je dostop do pravnega varstva, vključno z vprašanjem o plačilnih tabelah, ki jih uporabljajo sodišča za izplačevanje odvetnikov;

  13.  poudarja, da so direktive 1977/249/EGS, 98/5/ES in 2005/36/ES uspešno odpravile prejšnje ovire na področju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev pravnih strokovnjakov;

  14.  meni, da člen 49 Pogodbe ES, Direktiva 2005/36/ES in Direktiva 77/249/ES omogočajo uporabo načela namembne države na področju določanja plačil in obveznih tarif za odvetnike in druge pravne poklice;

  15.  meni, da mora člen 45 Pogodbe ES v celoti veljati za poklic notarja na področju civilnega prava;

  16.  poziva Komisijo, da pri analizi pravil v zvezi z opravljanjem pravnih poklicev natančno preuči načela in pomisleke, ki so predstavljeni v okviru te resolucije;

  17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji.