Förfarande : 2006/2534(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0203/2006

Ingivna texter :

B6-0203/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 6

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.7

Antagna texter :

P6_TA(2006)0108

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 55k
16.3.2006
PE 371.630v01-00
 
B6‑0203/2006
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0005/2006
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Klaus-Heiner Lehne och Giuseppe Gargani för PPE-DE-gruppen
Maria Berger för PSE-gruppen
Diana Wallis för ALDE-gruppen
Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen
Brian Crowley för UEN-gruppen
om juristyrket och allmänintresset av fungerande rättssystem

Europaparlamentets resolution om juristyrket och allmänintresset av fungerande rättssystem 
B6‑0203/2006

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av FN:s grundläggande principer om advokatens roll av den 7 september 1990,

–  med beaktande av Europarådets rekommendation Rec(2000)21 om friheten att utöva advokatyrket av den 25 oktober 2000,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 januari 1994 om notarieyrket i gemenskapen,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 april 2001 om tariffbaserade arvoden och bindande tariffer för vissa fria yrken, särskilt advokatyrket, och om de fria yrkenas särskilda roll och ställning i det moderna samhället,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2003 om marknadsreglering och konkurrensbestämmelser för fria yrken,

–  med beaktande av direktiven 77/249/EEG, 98/5/EG och 2005/36/EG,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 februari 2006 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 september 2005 ”Professionella tjänster – Utrymme för ytterligare reformer”,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska gemenskapernas domstol har slagit fast följande:

   oberoende, undvikande av intressekonflikter och tystnadsplikt/sekretess är grundläggande värden för juristyrket och bör också anses vara av samhällsintresse.
   bestämmelser är nödvändiga att för att skydda dessa grundläggande värden så att juristyrket utövas på ett korrekt sätt, även om detta kan begränsa konkurrensen.

B.  En eventuell reform av juristyrket har långtgående konsekvenser bortom konkurrenslagstiftningen och rör frihet, säkerhet och rättvisa och i ett större sammanhang rättssäkerheten i Europeiska unionen.

C.  I FN:s grundläggande principer om advokatens roll av den 7 september 1990 slås följande fast:

   Jurister skall ha rätt att bilda och gå med i autonoma yrkesorganisationer som företräder deras intressen, främjar vidareutbildning och skyddar yrkesintegriteten. Yrkesorganisationernas styrelse skall väljas av medlemmarna och de skall utföra sitt uppdrag utan inblandning utifrån.
   Yrkesorganisationer för jurister kan spela en avgörande roll för att upprätthålla yrkesnormer och etik, skydda sina medlemmar från förföljelse och oegentliga restriktioner och kränkningar, erbjuda alla som behöver juridisk rådgivning samt samarbeta med statliga och andra institutioner för att gynna rättvisa och det allmänna bästa.
   Disciplinärenden mot jurister skall behandlas av en opartisk disciplinkommitté som inrättats av juristkåren, en oberoende lagfäst myndighet eller av domstol, och skall underkastas en oberoende rättslig granskning.

D.  Tillräckligt skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som alla människor har rätt att åtnjuta, vare sig det handlar om ekonomisk, social och kulturell eller medborgerlig och politisk frihet, kräver att alla har en faktisk tillgång till juridiska tjänster från en oberoende juristkår.

E.  Betydelsen av etiskt yrkesutövande, iakttagande av tystnadsplikten och en hög nivå av specialistkunskaper kräver att man inrättar självreglerande system liknande dem som idag upprätthålls av organisationer och sammanslutningar för jurister.

F.  Notarier enligt romersk rätt utses av medlemsstaterna till offentliga tjänstemän som har till uppgift att bland annat utfärda offentliga handlingar som har särskilt bevisvärde och direkt tillämplighet.

G.  Notarier enligt romersk rätt utför även omfattande utredningar och kontroller för statens räkning i frågor som rör icke-rättsligt juridiskt skydd, i synnerhet beträffande bolagsrätten – i enlighet med gemenskapslagstiftningen i vissa fall. Under utövandet av dessa uppgifter är dessa notarier i de olika medlemsstaterna föremål för en disciplinär övervakning motsvarande den som domare och statstjänstemän är föremål för.

H.  Notariens (enligt romersk rätt) yrkesutövande innebär att statens myndighetsutövande delvis delegeras. Detta sker ständigt och utgör en stor del av en notaries arbetsuppgifter.

1.  Europaparlamentet erkänner fullt ut den mycket viktiga roll juristyrket spelar i ett demokratiskt samhälle för att trygga respekten för grundläggande rättigheter, rättsstaten och rättssäkerheten, både när jurister företräder och försvarar klienter i domstol och när de ger klienterna juridisk rådgivning.

2.  Europaparlamentet bekräftar de ståndpunkter det hävdat i sina resolutioner av den 18 januari 1994, den 5 april 2001 och den 16 december 2003.

3.  Europaparlamentet konstaterar att det krävs goda kvalifikationer för att bli jurist. Dessa kvalifikationer som är utmärkande för juristyrket bör skyddas i de europeiska medborgarnas intresse; förhållandet mellan juristkåren och klienterna måste bygga på förtroende.

4.  Europaparlamentet bekräftar betydelsen av regler för att garantera oberoende, kompetens, integritet och ansvar hos medlemmarna av juristkåren, så att kvaliteten på deras tjänster upprätthålls till förmån för klienterna och samhället i allmänhet och så att allmänintresset iakttas.

5.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen slagit fast att reformer lämpligast genomförs på nationell nivå och att medlemsstaternas myndigheter, särskilt lagstiftande organ, är bäst lämpade att fastställa bestämmelser om juristyrket.

6.  Europaparlamentet framhåller att domstolen gett nationella lagstiftare och yrkesorganisationer ett visst utrymme att bestämma vad som är lämpligt och nödvändigt att göra för att se till att juristyrket utövas på korrekt sätt i en medlemsstat.

7.  Europaparlamentet konstaterar att en yrkesorganisations olika uppgifter måste behandlas separat, så att konkurrensbestämmelserna tillämpas på organisationen endast när den agerar uteslutande i medlemmarnas intressen och inte när den agerar i allmänintresset.

8.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att syftet med att reglera juridiska tjänster är att skydda allmänheten, trygga rätten till försvar och rättslig prövning och sörja för rättssäkerhet när lagen tillämpas; av dessa skäl kan regleringen inte anpassas beroende på klientens status.

9.  Europaparlamentet uppmanar yrkesorganisationer och sammanslutningar för jurister att upprätta riktlinjer på europeisk nivå, där regler om organisation, kvalifikationer, yrkesetik, övervakning, ansvar och marknadsföring ingår, för att se till att den slutliga konsumenten av juridiska tjänster får nödvändiga garantier när det gäller integritet och erfarenhet och sörja för god rättstillämpning.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i förekommande fall tillämpa konkurrensbestämmelser i enlighet med domstolens praxis.

11.  Europaparlamentet anser att allmänintresset, som är överordnat EU:s konkurrensprinciper, bör återfinnas i rättssystemet i den medlemsstat där bestämmelserna antas eller tillämpas och att det inte finns några EU-kriterier för allmänintresse, oavsett definition.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte tillämpa EU:s konkurrensbestämmelser i frågor som enligt EU:s konstitutionella ram överlåts till medlemsstaternas behörighet, såsom rätt till rättslig prövning vilket inbegriper domstolars tillämpning av tariffer för advokatarvoden.

13.  Europaparlamentet framhåller att hinder för juristers fria etablering och frihet att tillhandahålla tjänster effektivt har undanröjts genom direktiv 77/249/EEG, 98/5/EG och 2005/36/EG.

14.  Europaparlamentet anser att enligt artikel 49 i EG-fördraget, direktiv 2005/36/EG och direktiv 77/249/EEG bör principen om mottagarland tillämpas på tariffbaserade arvoden och bindande tariffer för advokater och andra jurister.

15.  Europaparlamentet anser att artikel 45 i EG-fördraget till fullo bör tillämpas på notarier enligt romersk rätt.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant beakta de principer och överväganden som uttrycks i denna resolution när den granskar reglerna för utövandet av juristyrket i medlemsstaterna.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy