Päätöslauselmaesitys - B6-0241/2006Päätöslauselmaesitys
B6-0241/2006

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

3.4.2006

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Stefano Zappalà, Simon Busuttil, David Casa ja Patrick Gaubert
PPE-DE-ryhmän puolesta
mittavien muuttovirtojen hallinnasta Maltalla

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0235/2006

Menettely : 2006/2558(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0241/2006
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0241/2006
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0241/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma mittavien muuttovirtojen hallinnasta Maltalla

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen 5 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan[1] ja erityisesti sen 1 ja 18 artiklan,

–  ottaa huomioon turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 27. tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/9/EY ja kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29. huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY,

–  ottaa huomioon niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, 18. helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 (nk. Dublin II ‑asetus),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan,

A.  toteaa, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan valtuuskunta vieraili 24. maaliskuuta 2006 Maltalla sijaitsevissa hallinnollisissa säilöönottokeskuksissa, erityisesti Hal Safin, Hal Farin ja Lyster Barracksin keskuksissa, ja tapasi Maltan viranomaiset ja valtioista riippumattomia järjestöjä keskustellakseen maahanmuuttoasioista,

B.  ottaa huomioon valtuuskunnan jäsenten paikan päällä toteamat seikat,

C.  toteaa, että Euroopan unionin etelärajalla sijaitsevan Maltan pinta-ala on 316 km2 ja asukasmäärä 400 000 eli saaren asukastiheys on yli 1 200 henkeä/km2 ja että sillä ilmiselvästi on vain hyvin rajalliset mahdollisuudet ottaa vastaan ja majoittaa maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita, joita saapuu säännöllisesti suuria määriä Maltan rannikoille,

D.  toteaa, että Maltalle keskimäärin vuodessa saapuvien henkilöiden määrä vastaa 45 prosenttia maan syntyvyydestä ja että väestölukuun suhteutettuna yksi Maltalle saapuva maahanmuuttaja vastaisi 140:tä Italiassa, 150:tä Ranskassa ja 205:tä Saksassa; toteaa, että vuonna 2005 Maltalle saapui 1 800 henkeä, mikä olisi vastannut 252 000:ta Italiaan, 270 000:ta Ranskaan ja 369 000:ta Saksaan muuttajaa,

E.  panee merkille, että Malta käyttää yhden prosentin valtion talousarviosta nykytilanteen hallintaan, eikä tilanne ole tulevina kuukausina ja vuosina suinkaan parantumassa; toteaa, että huomattava osa Maltan armeijasta ja poliisivoimista – yli 10 prosenttia koko vahvuudesta – on määrätty hoitamaan tätä humanitaarista hätätilannetta ja säilöönotto- ja vastaanottokeskuksia,

F.  toteaa, että Malta ei ole saarelle saapuvien henkilöiden lopullinen määränpää, vaan he ilmoittavat haluavansa Euroopan unionin muihin maihin,

G.  toteaa, ettei Maltan viranomaisilla ole riittävästi henkilöstöä käsittelemään turvapaikkahakemuksia kohtuullisessa ajassa,

H.  huomauttaa, että osa Maltalle saapuvista henkilöistä tulee sotaa käyvistä maista, eritoten Afrikan sarvesta ja Darfurista, ja että heitä olisi vaikea palauttaa lähtömaahan,

I.  katsoo, että majoittaminen nk. avoimiin keskuksiin on aina parempi ratkaisu kuin varsinaiset säilöönottokeskukset, kuten Ceutassa ja Melillassa saatu kokemus on osoittanut,

J.  huomauttaa, että mikäli säilöönottoon turvaudutaan, se ei saa kestää kauempaa kuin on kohtuullista,

K.  toteaa Maltan väestön odottavan Euroopan unionilta solidaarisuutta ja tukea, jota ei tähän mennessä ole osoitettu;

L.  katsoo, että Euroopan unionin olisi ryhdyttävä kiireesti ja kaikin keinoin toimiin Maltan avustamiseksi maahanmuuttovirtojen hallinnassa kuten saarivaltion viranomaiset ovat toivoneet,

M.  toteaa, että liittyminen Euroopan unioniin on merkinnyt Maltalle ja muille pienille valtioille vaikeuksia soveltaa 18. helmikuuta 2003 annettua asetusta (EY) N:o 343/2003 (nk. Dublin II ‑asetus),

1.  tunnustaa Maltan vaikeudet hallinnoida viime vuosien valtavia muuttovirtoja;

2.  ilmaisee solidaarisuutensa Maltan väestölle, maan viranomaisille sekä poliisivoimille ja armeijalle, joilla on huomattava ongelma hoidettavanaan, ottaen huomioon saarivaltion ja sen väestön koon sekä sen, että Malta ei ole maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden lopullinen päämäärä;

3.  on tyytyväinen Maltan viranomaisten pyrkimyksiin toimia avoimesti, kun ne päästivät kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan valtuuskunnan vapaasti vierailemaan keskuksissa;

4.  valittaa kuitenkin maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden surkeita elinoloja Maltan hallinnollisissa säilöönottokeskuksissa;

5.  pyytää Maltan viranomaisia lyhentämään huomattavasti maahanmuuttajien säilöönottoaikoja;

6.  vetoaa Euroopan unioniin, jotta se osallistuisi aktiivisemmin muuttovirtoihin ja turvapaikanhakijoihin liittyvien humanitaaristen kriisien hallintaan;

7.  katsoo, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi osoitettava suurempaa solidaarisuutta niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka ovat muita useammin EU:hun suuntautuvien muuttovirtojen kohteena, ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan Maltalta ja muista pienistä valtioista tulevat turvapaikanhakijat vastaan alueellaan sekä hyödyntämään erityisesti varoja, joita on saatavilla Argo-ohjelmassa, Euroopan pakolaisrahastossa, Euroopan ulkorajarahastossa, Euroopan integraatiorahastossa ja Euroopan palauttamisrahastossa vuosiksi 2007–2013;

8.  kehottaa komissiota ehdottamaan mahdollisimman pian hätärahaston perustamista jäsenvaltioissa syntyvien humanitaaristen kriisien hoitamista varten ja sisällyttämään uusiin rahastoihin vuosiksi 2007–2013 hätärahoitusjärjestelyn, joka mahdollistaa taloudellisen avun antamisen hätätilanteissa;

9.  vaatii, että komissio esittää viipymättä aloitteen asetuksen (EY) N:o 343/2003 (nk. Dublin II ‑asetus) tarkistamiseksi tavalla, jolla kyseenalaistetaan sen pääperiaate eli se, että turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaa saapumisvaltio, mikä kohdistaa EU:n etelä- ja itäosissa sijaitseviin valtioihin kestämättömän taakan, ja jolla luodaan tasapuolinen mekanismi vastuun jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

10.  kehottaa neuvostoa hyväksymään Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman pian nk. palautusdirektiivin, jossa säädetään muun muassa Euroopan unionin alueella laittomasti oleskelevien maahanmuuttajien säilöönoton vähimmäisnormeista;

11.  muistuttaa, että yhteisön maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan on perustuttava laillisten maahanmuuttokanavien avaamiseen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksien suojelua koskevien yhteisten normien määrittelemiseen Euroopan unionin laajuisesti, kuten Tampereen Eurooppa-neuvosto totesi vuonna 1999 ja kuten Haagin ohjelmassa on vahvistettu;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virastolle.