Πρόταση ψηφίσματος - B6-0274/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0274/2006

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

4.4.2006

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Romano Maria La Russa
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη Μάλτα

Διαδικασία : 2006/2558(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0274/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0274/2006
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0274/06

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στη Μάλτα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη παγκόσμια διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα το άρθρο 1 του τελευταίου για το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ της 27 Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή εκείνων που ζητούν άσυλο, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Φεβρουαρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Δουβλίνου ΙΙ 2003/344 για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης για την παροχή ασύλου, την οποία υπέβαλε υπήκοος τρίτης χώρας σε κράτος μέλος της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  λαμβάνοντας υπόψη τις επισκέψεις της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) σε προσωρινά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην ΕΕ, και ιδιαίτερα την επίσκεψη στη Μάλτα στις 24 Μαρτίου 2006,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νήσος της Μάλτας βρίσκεται στα νότια σύνορα της ΕΕ και είναι μία μικρή νήσος με εμβαδόν 316 χμ2· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 400.000 άτομα με πυκνότητα 1.200 άτομα ανά χχμ2·· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει περιορισμένη δυνατότητα για τη φιλοξενία μεταναστών και ατόμων που ζητούν άσυλο,

–  έχοντας υπόψη ότι ο ετήσιος μέσος όρος των μεταναστών που φθάνουν στη Μάλτα ισούται με το 45% του ποσοστού γεννήσεων στη Μάλτα και μία άφιξη στη Μάλτα θα αντιστοιχούσε με 140 αφίξεις στην Ιταλία, 150 στη Γαλλία και 205 στη Γερμανία,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα δαπανά το 1% του ΑΕΠ για την μεταναστευτική πολιτική και διαθέτει σταθερό τμήμα του στρατού της και των αστυνομικών οργάνων για την επίλυση κρίσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα δεν αποτελεί τον τελικό προορισμό των μεταναστών,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μάλτας δεν διαθέτουν αρκετό προσωπικό για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων εκείνων που ζητούν άσυλο και οι μετανάστες κρατούνται επί 18 μήνες πριν ληφθεί απόφαση για την περίπτωσή τους,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή κράτηση σε "ανοιχτά κέντρα" είναι πάντοτε προτιμότερη από την κράτηση σε πραγματικά κέντρα κράτησης, όπως έχει αποδειχθεί από την τραγωδία στην Ceuta και στην Melilla,

–  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τη Μάλτα και τις άλλες συνοριακές χώρες της ΕΕ που έχουν παρόμοιες δυσκολίες,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του στις αρχές της Μάλτας, στις δυνάμεις ασφαλείας και στον πληθυσμό της χώρας που όλοι αντιμετωπίζουν το σοβαρό πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και αναγνωρίζει τις δυσκολίες στις οποίες η Μάλτα έχει εμπλακεί·

2.  χαιρετίζει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι αρχές της Μάλτας για τη διαφανή αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών, επιτρέποντας έτσι στην αντιπροσωπεία της LIBE και στους εκπροσώπους του τύπου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα κέντρα·

3.  εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στη Μάλτα,

4.  καλεί τις αρχές της Μάλτας να περιορίσουν σημαντικά την περίοδο κράτησης των μεταναστών·

5.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει μείζονα ρόλο σε ό, τι αφορά τον χειρισμό ανθρωπιστικών κρίσεων σχετικά με προβλήματα μεταναστών και με άτομα που ζητούν άσυλο και καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία ταμείου επείγουσας ανάγκης για να συμβάλει στην επίλυση ανθρωπιστικών κρίσεων που συμβαίνουν στα κράτη μέλη·

6.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη στα κράτη μέλη που υποφέρουν από αφίξεις μεταναστών·

7.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει όσο το δυνατόν συντομότερα πρωτοβουλία με σκοπό αναθεώρηση του Κανονισμού 343/2003 του Δουβλίνου ΙΙ, προκειμένου να επανεξετασθεί η βασική αρχή του, δηλαδή ότι το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου είναι και η πρώτη χώρα πρόσβασης, πράγμα που συνεπάγεται τεράστιο βάρος για τις χώρες που βρίσκονται στα νότια και ανατολικά της ΕΕ και που καθιερώνει ένα δίκαιο μηχανισμό καταμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών·

8.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει με το Κοινοβούλιο, όσο το δυνατόν συντομότερα, την οδηγία περί επιστροφής, η οποία θέτει ελάχιστες προδιαγραφές για τις συνθήκες κράτησης παράνομων μεταναστών στην ΕΕ·

9.  επαναδιατυπώνει την έκκλησή του για μία κοινοτική μεταναστευτική πολιτική η οποία θα λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, τη δυνατότητα υποδοχής και φιλοξενίας και τη γεωγραφική θέση παραμεθόριων κρατών μελών της ΕΕ, ειδικά όταν ασχολείται με την κατανομή χρηματοδοτικών πόρων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.