Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Διαδικασία : 2006/2531(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0275/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0275/2006

Συζήτηση :

PV 26/04/2006 - 13
CRE 26/04/2006 - 13

Ψηφοφορία :

PV 27/04/2006 - 5.14
CRE 27/04/2006 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0314

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 100kWORD 43k
26.6.2006
PE 373.247v02-00
 
B6‑0275/2006/αναθ.
εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0002/2006
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Giuseppe Gargani
εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
σχετικά με τροποποίηση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τροποποίηση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες 
B6‑0275/2006/αναθ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασής του της 4ης Ιουνίου 2003 για την έγκριση του Καθεστώτος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της 6ης Ιουνίου 2005 των αντιπροσώπων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, στην οποία συμφώνησαν ότι 'όταν εκδοθεί πράξη με την οποία θα θεσπίζονται οι κανόνες και οι γενικοί όροι που θα διέπουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 190, παράγραφος 5, της Συνθήκης, θα εξετάσουν το αίτημα του Κοινοβουλίου για αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1965, στο βαθμό που αφορά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να καταλήξουν σε απόφαση το συντομότερο δυνατό',

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 θεωρούσε τη δήλωση της 3ης Ιουνίου 2005 ως βασικό στοιχείο του συμβιβασμού με το Συμβούλιο όσον αφορά το θέμα του Καθεστώτος,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 τόνιζε 'ότι ο συνολικός συμβιβασμός ως προς το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

   α)χωριστή και αυτόνομη εξέταση του τμήματος του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπίπτει στο παράγωγο δίκαιο και του τμήματος που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο καθώςκαι έγκριση των δύο τμημάτων σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή σε καθένα από αυτά·
   β)ως προς το τμήμα που εμπίπτει στο πρωτογενές δίκαιο, τα κράτη μέλη καλούνται να επανεξετάσουν, όσον αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρωτόκολλο περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, λαμβάνοντας ως πρότυπο το καθεστώς που εγκρίθηκε στις 3 και 4 Ιουνίου 2003·

1. υπενθυμίζει τη δέσμευση του Συμβουλίου να εξετάσει το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση των διατάξεων του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1965 που σχετίζονται με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό να καταλήξει σε συμπέρασμα το συντομότερο δυνατό· ελπίζει επιπλέον ότι θα συμπεριληφθεί κατά την αναθεώρηση ρήτρα βάσει της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και ασυλιών που εγγυάται το Πρωτόκολλο·

2. επιβεβαιώνει ότι βάση αυτής της επανεξέτασης πρέπει να αποτελεί το Καθεστώς που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 και 4 Ιουνίου 2003·

3. καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει τη δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εν λόγω επανεξέταση·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου