Návrh uznesenia - B6-0327/2006Návrh uznesenia
B6-0327/2006

NÁVRH UZNESENIA

7. 6. 2006

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0033/2006
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Jo Leinen
v mene Výboru pre ústavné veci
o ďalších krokoch v období úvah a analýzy budúcnosti Európy

Postup : 2006/2576(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0327/2006

B6‑0327/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o ďalších krokoch v období úvah a analýzy budúcnosti Európy

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. januára 2005 o Zmluve o Ústave pre Európu[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie z 18. júna 2005 o ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu, ktoré urobili hlavy štátov alebo vlád na záver zasadania Európskej rady v dňoch 16. až 17. júna 2005,

–  so zreteľom na závery Európskej rady prijaté 15. a 16. decembra 2005,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období úvah: štruktúra, témy a rámec pre hodnotenie diskusie o Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže sa v niektorých členských štátoch začala skutočná diskusia o budúcnosti Európskej únie za účasti politických činiteľov a občanov, ale keďže sa nezačala riadna diskusia v celej Únii, najmä vo všetkých tých členských štátoch, ktoré ešte neratifikovali Zmluvu o Ústave pre Európu,

B.  keďže inštitúcie Európskej únie prispievajú k tejto diskusii tým, že na svojich pracoviskách, ako aj na vybraných miestach v členských štátoch organizujú verejné diskusné fóra vrátane on-line fór, ale keďže súčasný plán D zatiaľ neoslovil širokú verejnosť v Únii,

C.  keďže dňa 8. a 9. mája 2006 otvorilo spoločné stretnutie poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských krajín Únie medziparlamentný rozmer tejto diskusie,

D.  keďže je veľmi potrebné, aby táto diskusia oslovila občanov vo všetkých členských štátoch a predovšetkým v tých členských štátoch, ktoré ešte neratifikovali Zmluvu o Ústave pre Európu a ktoré majú v úmysle usporiadať referendum pred jej ratifikovaním,

E.  keďže 9. mája 2006 estónsky parlament schválil Zmluvu o Ústave pre Európu a keďže sa v krátkom čase očakáva podobný vývoj vo Fínsku,

F.  keďže by to znamenalo, že Zmluvu o Ústave pre Európu už ratifikovalo 16 krajín, pričom dve krajiny ju nemôžu ratifikovať v dôsledku zamietavého výsledku referenda a ďalšie váhajú so spustením alebo pokračovaním ratifikačného procesu, výsledkom čoho je oslabenie tohto procesu vo väčšine zvyšných členských krajín,

1.  potvrdzuje svoj záväzok dosiahnuť bez zbytočných prieťahov nový ústavný rámec Európskej únie a svoju podporu Zmluve o Ústave pre Európu;

2.  varuje pred pokusmi spochybniť celkový kompromis dosiahnutý v rámci Zmluvy, pretože by to vážne spochybnilo európsky politický projekt a spôsobilo riziko oslabenia a rozpoltenia Únie;

3.  vyzýva Európsku radu, aby prešla od obdobia úvah k obdobiu analýzy, ktoré by trvalo až do polovice roka 2007, s cieľom najneskôr do skončenia druhého polroku 2007 dospieť k jasnému návrhu ďalšieho postupu v prípade Zmluvy o Ústave pre Európu;

4.  vyzýva Európsku radu, aby sa usilovala o dosiahnutie jasného záväzku zo strany všetkých členských štátov, pokiaľ ide o spôsoby a prostriedky, akými navrhujú postupovať počas zostávajúceho obdobia úvah, ako aj o spôsob zintenzívnenia diskusie o budúcnosti Európy;

5.  žiada Komisiu, aby prispôsobila svoj plán D druhej fáze obdobia úvah a poskytla dostatočné finančné prostriedky na realizáciu plánovaných činností;

6.  žiada Európsku radu, aby vyzvala členské štáty, ktoré ešte neukončili ratifikačný proces, aby do skončenia obdobia úvah vypracovali spoľahlivé scenáre ďalšieho postupu v tejto otázke;

7.  navrhuje, aby Európska rada vypracovala primeraný rámec, ktorý umožní hneď, ako to dovolí harmonogram politickej práce, uskutočniť konkrétny dialóg so zástupcami tých krajín, v ktorých sa referendum o Zmluve o Ústave pre Európu skončilo neúspechom, s cieľom posúdiť, či a za akých podmienok by dokázali obnoviť ratifikačný proces;

8.  vyzýva Európsku komisiu, aby podporila tento prístup a predstavila Európskemu parlamentu plán na jeho uskutočnenie, a to najlepším možným spôsobom;

9.  upriamuje pozornosť Komisie na skutočnosť, že ústavný poriadok je nevyhnutným predpokladom toho, aby sa Charta základných práv stala právne záväznou, aby sa vybudovala európska demokracia a aby Únia dokázala lepšie prijímať opatrenia a bola sociálnejšou;

10.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu o nákladoch, ktoré vznikli v dôsledku toho, že Zmluva o Ústave pre Európu nenadobudne účinnosť 1. novembra 2006, ako sa pôvodne očakávalo;

11.  vyvodzuje z diskusií s poslancami národných parlamentov členských štátov Únie, ktoré sa uskutočnili 8. a 9. mája 2006 v Bruseli tieto závery:

  • a)bola potvrdená potreba pokračovať v ústavnom procese Európskej únie, ktorý sa pevne opiera o pojmy mier a solidarita a iné spoločné hodnoty;
  • b)je zrejmé, že členské štáty Únie sa nedokážu samy vyrovnať s hlavnými politickými výzvami, ktorým čelí Európa;
  • c)vo všeobecnosti sa uznáva, že Zmluva o Ústave pre Európu by poskytla Európskej únii vhodný rámec na vyriešenie týchto úloh;
  • d)bude potrebné vykonať dôkladnejšiu analýzu, ktorá by umožnila vypracovať návrhy v roku 2007, čo by malo viesť k riešeniu ešte pre budúcimi európskymi voľbami;
  • e)je dôležité viesť medziparlamentný dialóg o ústavnom procese, v rámci ktorého sú Európsky parlament a parlamenty členských štátov partnermi, a naďalej v ňom pokračovať; víta oznámenie predsedu fínskeho parlamentu, že druhé parlamentné fórum sa uskutoční v decembri 2006;
  • f)poukazuje v tejto súvislosti na svoje návrhy, aby sa diskusie v rámci parlamentných fór organizovali spôsobom, ktorý by umožnil intenzívnu a živú výmenu názorov;

12.  opätovne potvrdzuje svoj cieľ dokončiť nevyhnutné ústavné usporiadanie v čase, keď budú občania Únie v roku 2009 vyzvaní, aby sa zúčastnili na európskych voľbách;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.