FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET
PDF 94kWORD 43k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1
af Véronique De Keyser
for PSE-Gruppen
om forhandlingerne om indgåelse af en Euro-Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side

Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingerne om indgåelse af en Euro‑Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side 
B6‑0373/2006

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en Euro‑Middelhavsassocieringsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Syriske Arabiske Republik på den anden side (KOM(2004)0808(1)), som der for øjeblikket føres forhandlinger om,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, særligt af 8. september 2005 om politiske fanger i Syrien(2) og af 15. juni 2006(3),

–  der henviser til FN's resolutioner om forbindelserne mellem Syrien og Libanon, særligt Sikkerhedsrådets resolution 1680 (2006) af 17. maj 2006 og den seneste rapport af Serge Brammertz, leder af den internationale uafhængige undersøgelseskommission, af 14. juni 2006,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

A.  der henviser til, at Syrien for tiden befinder sig i en overgangssituation, der kan føre til social markedsøkonomi, et mere demokratisk politisk styre og til større overholdelse af menneskerettighederne,

B.  der henviser til, at den fremtidige associeringsaftale og styrkelsen af forholdet mellem EU og Syrien i stadig gensidig respekt kan fremme denne udvikling,

C.  der henviser til, at den internationale uafhængige undersøgelseskommissions endelige konklusioner om attentatet på den tidligere libanesiske premierminister Rafic Hariri er et afgørende element i undertegnelsen og ratificeringen af associeringsaftalen,

1.  opfordrer Rådet til at intensivere sin indsats med henblik på indgåelse af denne aftale og til at tage højde for følgende henstillinger:

   a)respektere det faktum, at selv om udkastet til aftale tager de andre gældende Euro‑Middelhavsassocieringsaftaler som model, indeholder den også nye bestemmelser, som særligt omhandler ikke‑spredning af våben, kampen mod terrorisme, nedsættelse af toldsatserne samt etableringsret, hvilket har vanskeliggjort forhandlingerne;
   b)tage højde for de politiske signaler, som kom fra Baath‑partiets tiende regionale kongres, hvoraf det tydeligste er, at ledelsen er blevet fornyet med yngre kræfter;
   c)gøre sin indflydelse gældende over for den syriske regering, for at denne ophæver undtagelsestilstanden, hvilket, samtidig med at artikel 2 i aftalen overholdes, vil bidrage til udviklingen af en retsstat;
   2.pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet, samt til orientering til Kommissionen og til det syriske parlament og Syriens regering..

(1) EUT C 55 af 4.3.2005, s. 7.
(2) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2005)0340.
(3) Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0279.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik