Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
PDF 109kWORD 45k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
της Véronique De Keyser
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με στόχο τη σύναψη ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου 
B6‑0373/2006

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπό διαπραγμάτευση σύναψη ευρω-μεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου (COM(2004)0808)(1)

–  έχοντας υπόψη παλαιότερα ψηφίσματά του για τη Συρία, ειδικότερα το ψήφισμα της 8 Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Συρία(2), και το ψήφισμα της 15 Ιουνίου 2006(3),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, και ειδικότερα την απόφαση 1680 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας της 17 Μαΐου 2006, και την τελευταία έκθεση του κ. Serge Brammertz, επικεφαλής της ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής επιτροπής, της 14 Ιουνίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία διανύει αυτή τη στιγμή μία μεταβατική περίοδο, η οποία μπορεί να την οδηγήσει σε μία κοινωνική οικονομία της αγοράς, σε ένα πιο δημοκρατικό πολίτευμα και σε μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη συμφωνία σύνδεσης και η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συρίας, μέσα σε ένα μόνιμο κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη αυτή,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά συμπεράσματα της ανεξάρτητης διεθνούς διερευνητικής επιτροπής αναφορικά με την επίθεση που προκάλεσε το θάνατο του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Rafic Hariri, αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την υπογραφή και την επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης,

1.  καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την υπογραφή της συμφωνίας αυτής και του απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις:

   α)να σεβαστεί το γεγονός ότι, παρόλο που το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συρίας έχει βασιστεί στις υπόλοιπες ισχύουσες ευρω-μεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης, περιλαμβάνει και νέες διατάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως τους τομείς της μη διάδοσης όπλων, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τη μείωση των τελωνειακών δασμών και το δικαίωμα εγκατάστασης, γεγονός που κατέστησε τις διαπραγματεύσεις πιο περίπλοκες·
   β)να λάβει υπόψη τα πολιτικά μηνύματα του 10ου περιφερειακού συνεδρίου του κόμματος του Μπάαθ, το πιο ορατό εκ των οποίων είναι η ανανέωση της ηγετικής ομάδας και η στελέχωσή της από νεότερα άτομα·
   γ)να ασκήσει πίεση στη συριακή κυβέρνηση προκειμένου να τερματίσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γεγονός που θα συνέβαλε στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, τηρώντας παράλληλα το πνεύμα του άρθρου 2 της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Συρίας.

(1) ΕΕ C 55 της 4.3.2005, σ. 7.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ίδια μέρα, Ρ6_ΤΑ(2005)0340.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ίδια μέρα, Ρ6_ΤΑ(2006)0279.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου