EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE
PDF 90kWORD 35k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Véronique De Keyser
PSE-ryhmän puolesta
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusta koskevista neuvotteluista 
B6‑0373/2006

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen tekemisestä (KOM(2004)0808)(1), jota koskevat neuvottelut ovat käynnissä,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta Syyriassa 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman(2) sekä 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3),

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Syyrian ja Libanonin suhteista antamat päätöslauselmat, erityisesti turvallisuusneuvoston 17. toukokuuta 2006 antaman päätöslauselman 1680 (2006), sekä riippumattoman kansainvälisen selvitysryhmän päällikön Serge Brammertzin 14. kesäkuuta 2006 antaman uusimman raportin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Syyria on nyt siirtymävaiheessa, joka saattaa johtaa sosiaaliseen markkinatalouteen ja demokraattisempaan poliittiseen hallintojärjestelmään sekä parantaa ihmisoikeuksien kunnioitusta,

B.  ottaa huomioon, että tuleva assosiaatiosopimus sekä Euroopan unionin ja Syyrian suhteiden lujittuminen pysyvän keskinäisen kunnioituksen vallitessa voivat tarjota mahdollisuuden tämän kehityksen tukemiseen,

C.  ottaa huomioon, että riippumattoman kansainvälisen selvitysryhmän lopulliset johtopäätökset Libanonin entisen pääministerin Rafik Haririn murhaiskusta ovat ratkaisevia assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen ja ratifioinnin kannalta,

1.  kehottaa neuvostoa tehostamaan toimiaan sopimuksen allekirjoittamiseksi sekä ottamaan huomioon seuraavat suositukset:

a)  on pidettävä mielessä, että luonnos Euroopan unionin ja Syyrian väliseksi sopimukseksi noudattaa kyllä muiden, voimassa olevien Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusten mallia mutta siinä on myös uusia määräyksiä, jotka koskevat muun muassa aseiden leviämisen estämistä, terrorismin torjuntaa, tullien alentamista ja sijoittautumisoikeutta, mikä on mutkistanut neuvotteluja;

b)  on otettava huomioon Baath-puolueen kymmenennen aluekokouksen lähettämät poliittiset signaalit, joista näkyvin on johtoryhmän uusiminen ja nuorentaminen;

c)  on pyrittävä sopimuksen 2 artiklan hengessä saamaan Syyrian hallitus kumoamaan poikkeustilan, mikä edistäisi oikeusvaltion kehittymistä;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä Syyrian parlamentille ja hallitukselle.

(1) EUVL C 55, 4.3.2005, s. 7.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0340.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0279.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö