PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI
PDF 100kWORD 45k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį
pateikė: Véronique De Keyser
PSE frakcijos vardu
dėl derybų siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimą tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl derybų siekiant sudaryti Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimą tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos 
B6‑0373/2006

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Sirijos Arabų Respublikos (COM(2004)0808)(1), dėl kurio šiuo metu deramasi,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2005 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl politinių kalinių Sirijoje(2) ir 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją(3),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų rezoliucijas dėl santykių su Sirija ir Libanu, ypač į 2006 m. gegužės 17 d. Saugumo Tarybos rezoliuciją 1680 (2006) ir naujausią 2006 m. birželio 14 d. Tarptautinio nepriklausomų tyrimų komiteto vadovo Serge Brammertz pranešimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A.  kadangi šiuo metu Sirija išgyvena pereinamąjį laikotarpį, kuriam pasibaigus Sirijoje galėtų atsirasti socialinė rinkos ekonomika, demokratiškesnis politinis režimas ir didesnė pagarba žmogaus teisėms,

B.  kadangi ši raida gali išlikti tvari, jei ateityje bus pasirašytas asociacijos susitarimas ir toliau stiprinami Europos Sąjungos ir Sirijos santykiai remiantis ilgalaike savitarpio pagarba,

C.  kadangi galutinės Tarptautinio nepriklausomų tyrimų komiteto išvados dėl Libano ministro pirmininko Rafiko Haririo nužudymo yra lemiamas veiksnys siekiant pasirašyti ir ratifikuoti asociacijos susitarimą,

1.  ragina Tarybą dėti daugiau pastangų siekiant pasirašyti minėtą susitarimą ir ragina atsižvelgti į šias rekomendacijas:

   a)būtina turėti mintyje tai, kad nors Europos Sąjungos ir Sirijos susitarimo projektas parengtas pagal kitus galiojančius ES ir Viduržemio jūros valstybių asociacijos susitarimus, jame taip pat yra naujų nuostatų, susijusių su, inter alia, ginklų neplatinimu, kova su terorizmu, muitų mažinimu, teise steigti įmones ir kt., todėl derybos tapo sudėtingesnės;
   b)atsižvelgti į politinius ženklus, kuriems postūmį atsirasti davė 10-asis BAAS partijos regioninis kongresas, kuriame ypač akivaizdus buvo naujos ir jaunesnės vadovybės atsiradimas;
   c)imtis veiksmų kartu su Sirijos vyriausybe siekiant, kad ji atšauktų nepaprastąją padėtį, nes tai padėtų vystytis teisinei valstybei kartu atsižvelgiant į susitarimo 2 straipsnio esmę;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti – Komisijai bei Sirijos parlamentui ir vyriausybei.

(1) OL L 55, 2005 3 4, p. 7.
(2) Šios dienos priimti tekstai, P6_TA(2005)0340.
(3) Šios dienos priimti tekstai, P6_TA(2006)0279.

Teisinė informacija - Privatumo politika