IETEIKUMA PRIEKŠLIKUMS PADOMEI
PDF 91kWORD 43k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
Ievērojot Reglamenta 114. panta 1. punktu,
iesniedza Véronique De Keyser
PSE grupas vārdā
par sarunām ar mērķi noslēgt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses

Eiropas Parlamenta ieteikums Padomei par sarunām ar mērķi noslēgt Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses 
B6‑0373/2006

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma priekšlikumu par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Sīrijas Arābu Republiku, no otras puses (COM(2004)0808)(1), par kuru pašlaik notiek sarunas,

–  ņemot vērā iepriekš sniegtās rezolūcijas par Sīriju, bet īpaši 2005. gada 8. septembra rezolūciju par politiski ieslodzītajiem Sīrijā(2), kā arī 2006. gada 15. jūnija rezolūciju(3),

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūciju par attiecībām starp Sīriju un Libānu, bet īpaši 2006. gada 17. maija Drošības padomes rezolūciju 1680 (2006), un neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas vadītāja Serge Brammertz beidzamo ziņojumu, kurš sniegts 2006. gada 14. jūnijā,

–  ņemot vērā Reglamenta 114. panta 1. punktu,

A.  tā kā Sīrijā pašlaik ir pārejas periods, kura rezultātā var izveidoties gan sociāla tirgus ekonomika, gan demokrātiskāka politiskā iekārta, kā arī var palielināties cilvēktiesību ievērošana;

B.  tā kā topošais asociācijas nolīgums un attiecību nostiprināšanās starp Eiropas Savienību un Sīriju, balstoties uz pastāvīgu savstarpēju cieņu, var veicināt šādu attīstību;

C.  tā kā neatkarīgās starptautiskās izmeklēšanas komisijas galīgie secinājumi par atentātu, kurā gāja bojā bijušais Libānas premjerministrs Rafic Hariri, ir noteicoši asociācijas līguma parakstīšanai un ratifikācijai;

1.  aicina Padomi uzņemties aktīvāku iniciatīvu ar mērķi noslēgt šo līgumu un ievērot šādus ieteikumus:

   a)ņemt vērā to, ka, lai gan nolīguma projekts starp Eiropas Savienību un Sīriju ir veidots pēc citu spēkā esošu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu parauga, tajā ir iekļautas arī jaunas normas, kuras attiecas galvenokārt uz ieroču neizplatīšanu, terorisma apkarošanu, muitas tarifu pazemināšanu un uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, un tādēļ šīs sarunas ir kļuvušas sarežģītākas;
   b)ņemt vērā Baas partijas 10. reģionālā kongresa politiskos signālus, no kuriem pats zīmīgākais ir vadošās komandas atjaunošana, kas turklāt arī notiek izvirzot vadībā gados jaunākos biedrus;
   c)ietekmēt Sīrijas valdību tā, lai tā, ievērojot nolīguma 2. pantu, atceļ ārkārtas stāvokli, jo tas veicinātu tiesiskuma attīstību;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, kā arī informācijai Komisijai un Sīrijas parlamentam un valdībai.

(1) OV C 55, 4.3.2005., 7. lpp.
(2) Šajā datumā pieņemtie teksti P6_TA(2005)0340.
(3) Šajā datumā pieņemtie teksti P6_TA(2006)0279.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika