PROJEKT ZALECENIA DLA RADY
PDF 100kWORD 43k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
projekt zgodnie z art. 114 ust. 1 Regulaminu
złożyła Véronique De Keyser
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie negocjacji dotyczących zawarcia euro-śródziemnomorskiego układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Syryjską Republiką Arabską z drugiej strony

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie negocjacji dotyczących zawarcia euro-śródziemnomorskiego układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Syryjską Republiką Arabską z drugiej strony 
B6‑0373/2006

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej zawarcia euro-śródziemnomorskiego układu o stowarzyszeniu między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Syryjską Republiką Arabską z drugiej strony (COM(2004)0808)(1), obecnie w trakcie negocjacji,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Syrii, szczególnie tę z dnia 8 września 2005 r. dotyczącą sytuacji więźniów politycznych w Syrii(2) oraz tę z dnia 15 czerwca 2006 r.(3),

–  uwzględniając rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie stosunków między Syrią i Libanem, zwłaszcza rezolucję 1680 (2006) Rady Bezpieczeństwa z dnia 17 maja 2006 r. oraz ostatnie sprawozdanie (z dnia 14 czerwca 2006 r.) Serge'a Brammertza, szefa niezależnej międzynarodowej komisji śledczej,

–  uwzględniając art. 114 ust. 1 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Syria znajduje się obecnie w okresie przejściowym, mogącym doprowadzić do powstania społecznej gospodarki rynkowej, bardziej demokratycznego ustroju politycznego oraz większego przestrzegania praw człowieka,

B.  mając na uwadze, że przyszły układ o stowarzyszeniu i wzmocnienie stosunków między Unią Europejską a Syrią opartych o stałe wzajemne poszanowanie mogą umożliwić wspomaganie tego rozwoju,

C.  mając na uwadze, że końcowe wnioski niezależnej międzynarodowej komisji śledczej w sprawie zamachu, w którym zginął były premier libański Rafic Hariri, stanowią element determinujący dla podpisania i ratyfikacji układu o stowarzyszeniu,

1.  zachęca Radę do nasilenia inicjatyw prowadzących do podpisania tego układu oraz do uwzględnienia następujących zaleceń:

   a)poszanowanie faktu, że o ile projekt układu między Unią Europejską a Syrią jest powieleniem innych obowiązujących euro-śródziemnomorskich układów o stowarzyszeniu, to zawiera on także nowe postanowienia dotyczące zwłaszcza takich dziedzin, jak nierozprzestrzenianie broni, walka z terroryzmem, zmniejszenie taryf celnych i prawo do prowadzenia działalności, co z kolei uczyniło negocjacje bardziej złożonymi;
   b)uwzględnienie sygnałów politycznych pochodzących od 10. kongresu regionalnego partii Baas, z których najbardziej widocznym jest odnowienie i odmłodzenie ekipy rządzącej;
   c)podjęcie działań na szczeblu rządu syryjskiego mających nakłonić go do odwołania stanu wyjątkowego, co umożliwiłoby przyczynienie się do rozwoju państwa prawa z jednoczesnym poszanowaniem ducha art, 2 układu;

2.  Zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również Parlamentowi Syryjskiemu i rządowi Syrii.

(1) Dz.U. C 55 z 04.03.05, str. 7.
(2) Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2005)0340.
(3) Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2006)0279.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności