PREDLOG PRIPOROČILA SVETU
PDF 95kWORD 39k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
v skladu s členom 114(1) poslovnika,
ki ga vlaga Véronique De Keyser
v imenu skupine PSE
o pogajanjih o evro-sredozemskem pridružitvenem sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu o pogajanjih o evro-sredozemskem pridružitvenem sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani 
B6‑0373/2006

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o sklenitvi evro-sredozemska pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Sirsko arabsko republiko na drugi strani (KOM(2004)0808(1), o kateri trenutno tečejo pogajanja,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji, zlasti resolucije o položaju političnih zapornikov v Siriji z dne 8. septembra 2005(2) in resolucije z dne 15. junija 2006(3),

–  ob upoštevanju resolucij Združenih narodov o odnosih med Sirijo in Libanonom, zlasti resolucije Varnostnega sveta 1680 (2006) z dne 17. maja 2006, in zadnjega poročila vodje neodvisne mednarodne preiskovalne komisije Sergea Brammertza z dne 14. junija 2006,

–  ob upoštevanju člena 114(1) svojega poslovnika,

A.  ker se Sirija trenutno nahaja v prehodnem obdobju, ki jo lahko vodi k socialnemu tržnemu gospodarstvu, bolj demokratičnemu političnemu režimu in večjemu spoštovanju človekovih pravic,

B.  ker lahko bodoči pridružitveni sporazum in okrepitev odnosov med Evropsko unijo in Sirijo, temelječih na medsebojnem spoštovanju, omogočita podporo takšnemu razvoju,

C.  ker dokončni zaključki neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o atentatu, v katerem je umrl bivši libanonski ministrski predsednik Rafik Hariri, predstavljajo odločujoč element za podpis in ratifikacijo pridružitvenega sporazuma,

1.  poziva Svet, naj okrepi pobude za podpis tega sporazuma in upošteva naslednja priporočila:

   a)spoštovanje dejstva, da je osnutek sporazuma med Evropsko unijo in Sirijo pripravljen na podlagi drugih veljavnih evro-sredozemskih pridružitvenih sporazumov, vsebuje pa tudi nove določbe, ki se nanašajo zlasti na področja neširjenja orožja, boja proti terorizmu, znižanja carinskih tarif in pravice do ustanavljanja, zaradi česar so pogajanja bolj zapletena;
   b)upoštevanje političnih signalov 10. regionalnega kongresa stranke Baath, od katerih je najvidnejša sprememba prenovitev in pomladitev vodstva;
   c)posredovanje pri sirski vladi za preklic izrednega stanja, kar bi prispevalo k razvoju pravne države ob spoštovanju duha člena 2 sporazuma;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu in v vednost Komisiji ter sirskemu parlamentu in vladi.

(1) UL C 55, 4.3.2005, str. 7.
(2) Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2005)0340.
(3) Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0279.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov