FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET
PDF 94kWORD 39k
19.6.2006
PE 374.654v01-00
 
B6‑0373/2006
i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Véronique De Keyser
för PSE-gruppen
om förhandlingarna om ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan

Europaparlamentets rekommendation till rådet om förhandlingarna om ett Europa‑Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan 
B6‑0373/2006

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut om ingående av ett Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Syrien, å andra sidan (KOM(2004)0808)(1), ett förslag som för närvarande är under förhandling,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien, i synnerhet resolutionen av den 8 september 2005 om politiska fångars situation i Syrien(2) och resolutionen av den 15 juni 2006(3),

–  med beaktande av FN:s resolutioner om förbindelserna mellan Syrien och Libanon, i synnerhet FN:s säkerhetsråds resolution 1680 (2006) av den 17 maj 2006 och den senaste rapporten av chefen för den oberoende internationella undersökningskommittén, Serge Brammertz, av den 14 juni 2006,

–  med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Syrien befinner sig för närvarande i en övergångsperiod som kan leda landet in i en social marknadsekonomi samt bidra till en mer demokratisk politisk regim och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

B.  Det framtida associeringsavtalet och stärkningen av förbindelserna mellan Europeiska unionen och Syrien, i en anda av ömsesidig respekt, kan bidra till att främja denna utveckling.

C.  Den internationella undersökningskommitténs slutsatser om mordattentatet på förre premiärministern Rafic Hariri är av avgörande betydelse för undertecknandet och ratificeringen av associeringsavtalet.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet att öka sina förberedelser för att underteckna detta avtal och att beakta följande rekommendationer:

   a)Rådet uppmanas att ta hänsyn till att förslaget till avtal mellan Europeiska unionen och Syrien visserligen har utarbetats på basis av andra gällande Europa-Medelhavsavtal om associering, men att det även innehåller nya bestämmelser, framför allt på området för icke-spridning av vapen, bekämpning av terrorism, minskade tullsatser och etableringsrätt, något som gjort förhandlingarna mer komplicerade.
   b)Rådet uppmanas att ta hänsyn till de politiska signalerna från Baas-partiets tionde regionala kongress, av vilka den mest synliga signalen gäller en förnyelse och föryngring av partiledningen.
   c)Rådet uppmanas att verka för att Syriens regering skall upphäva undantagstillståndet, vilket skulle kunna bidra till rättsstatens utveckling, samtidigt som bestämmelserna i artikel 2 i avtalet uppfylls.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till Syriens parlament och regering.

(1) EGT C 55, 4.3.2005, s. 7.
(2) Antagna texter från detta datum, P6_TA(2005)0340.
(3) Antagna texter från detta datum, P6_TA(2006)0279.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy