Forslag til beslutning - B6-0374/2006Forslag til beslutning
B6-0374/2006

  FORSLAG TIL HENSTILLING TIL RÅDET

  22.6.2006

  jf. forretningsordenens artikel 114, stk. 1
  af Luis Yañez-Barnuevo García
  for PSE-Gruppen
  om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingsdirektiverne for en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

  B6‑0374/2006

  Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forhandlingsdirektiverne for en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Andinske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 31 i Wien-erklæringen, der indeholder den afgørelse, som Den Europæiske Union og Det Andinske Fællesskab traf på det fjerde EU-LAC-topmøde i 2006 om at indlede en proces, som skulle føre til indgåelse af en associeringsaftale omfattende en politisk dialog, samarbejdsprogrammer og en handelsaftale,

  –  der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1, og 83,

  A.  der henviser til, at Det Andinske Fællesskab og EU i Wien besluttede inden den 20. juli 2006 at holde de nødvendige møder for at præcisere og fastlægge forhandlingsgrundlaget med henblik på at sikre parternes fulde og positive deltagelse i associeringsaftalen,

  B.  der henviser til, at respekt for demokratiet, retsstaten og fuld respekt for alle personers menneskerettigheder, også de oprindelige folks grundlæggende rettigheder og friheder, samt beskyttelse af de personer, som forsvarer menneskerettighederne, og afskaffelse af straffrihed, bør udgøre de grundlæggende betingelser for tilvejebringelsen af en associering mellem parterne,

  1.  henstiller til Rådet at træffe følgende foranstaltninger:

  • a)at forhandlingsmandatet udtrykkeligt indeholder det retsgrundlag, som den nye associeringsaftale skal indgås på, og som bør være artikel 310 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit;
  • b)at forhandlingsdirektiverne indeholder klare signaler om støtte til medlemmerne af Det Andinske Fællesskab i deres bestræbelser på at finde en løsning på den krise, som skyldes Venezuelas udmeldelse, nemlig en aftale mellem regionale blokke, som dog ikke udelukker den differentierede behandling, som integrationsprocessen inden for Det Andinske Fællesskab muligvis vil forudsætte;
  • c)at forhandlingsdirektiverne fastlægger de centrale emner for dagsordenen og den politiske dialog, herunder en ajourføring af målene og emnerne med hensyn til demokratisk regeringsførelse, fredsbevaring og beskyttelse af sikkerheden samt konfliktstyring; at de omfatter nye centrale emner som fattigdomsbekæmpelse, støtte til den sociale samhørighed, migration og menneskeligt samvirke; at de indeholder forslag til nye tiltag på områder som vedtagelse af fælles standpunkter i internationale sammenhænge som FN, på menneskerettighedsområdet o.l.;
  • d)at forhandlingsmandatet især skal afspejle enigheden mellem Det Andinske Fællesskab om et fælles ansvar for bekæmpelse af ulovlige stoffer og de sociale og økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger, især markedsadgangen for alternative afgrøder og de særlige kontrolordninger, der gradvist skal imødegå og begrænse lovovertrædelser i forbindelse med hvidvaskning af penge og våbenhandel;
  • e)at forhandlingsdirektiverne også omfatter gradvis adgang til de europæiske markeder for varer fra Det Andinske Fællesskab på konkurrencevilkår, samtidig med at det undgås, at de nuværende asymmetrier forværres; at forhandlingsdirektiverne derfor skal omfatte en differentieret og fleksibel behandling inden for de frister, der fastsættes under hensyntagen til tilsagnene som led den regionale integration og de forbedringer af konkurrenceevnen, som opnås af Andeslandene i kraft af EU-støtteforanstaltninger som teknologioverførsel, medtagelse af krav om nationalt indhold i oprindelsesbestemmelserne og udarbejdelse af programmer for samarbejde og teknisk bistand, jævnsides med at der indføres retlige rammebestemmelser, der skal sikre parternes investeringer og deres økonomiske og handelsmæssige forbindelser;
  • f)at der navnlig ikke optræder nogen udtrykkelig eller stiltiende betingelse, som gør indgåelsen af den kommende aftale mellem EU og Det Andinske Fællesskab afhængig af en forudgående afslutning af WTO-forhandlingsrunden, med det forbehold at aftalerne til sin tid vil omfatte resultaterne fra Doha-arbejdsprogrammet, som skal være i overensstemmelse med det endegyldige mål for associeringen mellem EU og Det Andinske Fællesskab, som et bevis på en håndgribelig og afgørende støtte til den regionale integration i Det Andinske Fællesskab;
  • g)at der med bestemmelserne vedrørende udviklingssamarbejdet i den nye aftale tages hensyn til de særlige forhold i Andesområdet, og at disse tager udgangspunkt i, at opbygning af social kapital er afgørende for at kunne overvinde fattigdommen i regionen, og at der tages hensyn til uddannelse, forskning, videnskab og teknologi samt de kulturelle forhold;
  • h)at Kommissionen holder Parlamentet grundigt orienteret, om nødvendigt i fortrolighed, om sine henstillinger vedrørende forhandlingsmandatet;

  2.  pålægger sin formand at sende denne henstilling til Rådet og til orientering til Kommissionen samt til regeringerne i Den Europæiske Unions medlemsstater.