Πρόταση ψηφίσματος - B6-0374/2006Πρόταση ψηφίσματος
B6-0374/2006

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  22.6.2006

  σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
  τουLuis Yañez-Barnuevo García
  εξ ονόματος της Ομάδας PSE
  σχετικά με τις οδηγίες για τη διαπραγμάτευση της σύναψης μιας Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών μελών της αφετέρου

  B6‑0374/2006

  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις οδηγίες για τη διαπραγμάτευση της σύναψης μιας Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Κοινότητας των Άνδεων και των χωρών μελών της αφετέρου

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την παράγραφο 31 της Δήλωσης της Βιέννης, που περιλαμβάνει την απόφαση που έλαβαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοινότητα των Άνδεων στη Δ΄ Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής να εκκινήσουν εντός του 2006 μια διεργασία που θα οδηγήσει στη διαπραγμάτευση της σύναψης μιας Συμφωνίας Σύνδεσης που θα περιλαμβάνει έναν πολιτικό διάλογο, προγράμματα συνεργασίας και εμπορική συμφωνία,

  –  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού του σε συνδυασμό με το άρθρο 83 του ιδίου,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα των Άνδεων και η ΕΕ αποφάσισαν στη Βιέννη να πραγματοποιήσουν όλες τις αναγκαίες συνεδριάσεις πριν από τις 20 προσεχούς Ιουλίου για να διευκρινίσουν και να ορίσουν τις διαπραγματευτικές βάσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη και αμοιβαίως επωφελή συμμετοχή των δυο μερών στη μελλοντική Συμφωνία Σύνδεσης,

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των ιθαγενών λαών, όπως και η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εξάλειψη της ατιμωρησίας, οφείλουν να αποτελέσουν βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,

  1.  Διατυπώνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο:

  • α)να αναφέρει η διαπραγματευτική εντολή ρητώς τη νομική βάση διαπραγμάτευσης της σύναψης της νέας Συμφωνίας Σύνδεσης, και αυτή πρέπει να είναι το άρθρο 310 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε συνδυασμό με την α΄ περίοδο του εδαφίου 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 300 και το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 300 της ιδίας Συνθήκης·
  • β)να περιλαμβάνουν οι διαπραγματευτικές οδηγίες ξεκάθαρα μηνύματα στήριξης των εταίρων μας από τις Άνδεις στην προσπάθειά τους υπέρβασης της κρίσης που προκλήθηκε με την απόσυρση της Βενεζουέλας, προωθώντας μια Συμφωνία μεταξύ περιφερειακών συνασπισμών που δεν θα αποκλείει όμως τη διαφοροποιημένη μεταχείριση που πιθανόν θα απαιτήσει η εξέλιξη της ενοποιητικής διεργασίας στους κόλπους της Κοινότητας των Άνδεων·
  • γ)να προσδιορίζουν οι εν λόγω διαπραγματευτικές οδηγίες τα κεντρικά θέματα γύρω από τα οποία θα αναπτυχθούν η ημερήσια διάταξη και ο πολιτικός διάλογος, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής των στόχων και θέσεων σε θέματα όπως η δημοκρατική διακυβέρνηση, η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και η διαχείριση των διενέξεων, ενώ θα πρέπει να προβλεφθούν και νέα θέματα, όπως η μείωση της φτώχειας, η υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και η μετανάστευση και οι ανθρώπινες συναλλαγές, να προγραμματισθούν τέλος νέες δράσεις σε ζητήματα όπως η υιοθέτηση κοινής στάσης σε διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ·
  • δ)η διαπραγματευτική εντολή να περιέχει ειδικότερα τη συναίνεση ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων ως προς την συντρέχουσα αρμοδιότητα στον αγώνα κατά του λαθρεμπορίου παράνομων ναρκωτικών, καθώς και ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του τη στιγμή της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, και ειδικότερα των σχετικών με την πρόσβαση των εναλλακτικών καλλιεργειών στην αγορά και τους ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου που θα αποσκοπούν στην αναχαίτιση και σταδιακή μείωση των συναφών αδικημάτων του ξεπλύματος χρημάτων και του λαθρεμπορίου όπλων·
  • ε)να προβλέπουν οι διαπραγματευτικές οδηγίες την σταδιακή πρόσβαση των προϊόντων των Άνδεων στις ευρωπαϊκές αγορές υπό ανταγωνιστικούς όρους, ώστε η μελλοντική Συμφωνία να μην επιδεινώσει τις ήδη υπάρχουσες ασυμμετρίες και γι΄ αυτό να προβλέπουν οι διαπραγματευτικές οδηγίες την ειδική, διαφοροποιημένη και ευέλικτη μεταχείριση εντός των προθεσμιών που θα συμφωνηθούν σε συνάρτηση με τα βήματα προόδου στην περιφερειακή ενοποίηση και τις βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα των χωρών των Άνδεων, εκκινώντας από υποστηρικτικά μέτρα της Ένωσης όπως η μεταφορά τεχνολογίας, ο συνυπολογισμός απαιτήσεων εθνικού περιεχομένου στους κανόνες περί προέλευσης, και η θέσπιση προγραμμάτων συνεργασίας και τεχνικής αρωγής ώστε με όλα τα ανωτέρω να προαχθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα κατοχυρώνει την ασφάλεια των επενδύσεων και τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των συμβαλλομένων μερών·

  στ)  να μην προβλέπουν ειδικότερα ως ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση για τη σύναψη της μελλοντικής Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων την προηγούμενη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Γύρου του ΠΟΕ, με την επιφύλαξη πάντως ότι θα ενσωματωθούν σε εύθετο χρόνο στη Συμφωνία τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασιών της Ντόχα, εφόσον είναι συμβατά με τον απώτατο σκοπό της σύνδεσης ΕΕ-Κοινότητας των Άνδεων, και όλα αυτά ως απόδειξη απτής και αποφασιστικής στήριξης της διεργασίας περιφερειακής ενοποίησης των Άνδεων·

  • ζ)να λάβουν υπόψη οι περί συνεργασίας διατάξεις της νέας Συμφωνίας τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας των Άνδεων και να έχουν ως αφετηρία ότι η εκπαίδευση των ανθρώπων έχει προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην περιοχή, ώστε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παιδεία, στην έρευνα, στην επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και στον πολιτισμό·
  • η)να ενημερώσει εκτενώς η Επιτροπή το Κοινοβούλιο, ακόμη και με εμπιστευτικό τρόπο εάν χρειαστεί, για τις συστάσεις της σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα Σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή καθώς και στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.